Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 februari 2020
gepubliceerd op 27 februari 2020

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de deelname aan informatiesessies of vormingscursussen en -symposia georganiseerd door de vakbondsorganisaties van de glasnijverheid

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2020040157
pub.
27/02/2020
prom.
09/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de deelname aan informatiesessies of vormingscursussen en -symposia georganiseerd door de vakbondsorganisaties van de glasnijverheid (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het glasbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de deelname aan informatiesessies of vormingscursussen en -symposia georganiseerd door de vakbondsorganisaties van de glasnijverheid.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 9 februari 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, N. MUYLLE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het glasbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2019 Deelname aan informatiesessies of vormingscursussen en -symposia georganiseerd door de vakbondsorganisaties van de glasnijverheid (Overeenkomst geregistreerd op 24 oktober 2019 onder het nummer 154749/CO/115) HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf.

Onder "arbeiders" verstaat men : zowel arbeiders als arbeidsters.

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is het resultaat van de coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 1973, gesloten in het kader van het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de deelname aan informatiesessies of vormingscursussen en -symposia georganiseerd door de vakbondsorganisaties van de glasnijverheid, gewijzigd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 1999 (nr. 51788/CO/115 - gecoördineerde tekst geregistreerd onder nr. 2271/CO/115) en van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 mei 2009, gesloten in het kader van het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de deelname aan informatiesessies of vormingscursussen en -symposia georganiseerd door de vakbondsorganisaties van de glasindustrie (nr. 92261/CO/115).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt en heft de twee bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomsten op.

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing wanneer informatiesessies of vormingscursussen en -symposia ingericht worden door de meest representatieve organisaties van de werknemers, vertegenwoordigd in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, ter vervolmaking van de economische, sociale en technische kennis van de leden van de vertegenwoordigingsorganen van de werknemers

Art. 4.De dagen van betaald educatief verlof, georganiseerd door de artikelen 111 en volgende van de wet van 22 januari 1985Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Herstelwet houdende sociale bepalingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de aanpassing van de sociale bepalingen en de door de gewesten georganiseerde opleidingsdagen, kunnen niet in mindering worden gebracht op de toegestane dagen van afwezigheid die in deze collectieve arbeidsovereenkomst worden vermeld.

Er wordt aan herinnerd dat het gebruik van betaald educatief verlof niet van zijn doel kan worden afgeleid. HOOFDSTUK II. - Begunstigden

Art. 5.Kunnen de in deze collectieve arbeidsovereenkomst voorziene faciliteiten genieten : vaste en plaatsvervangende leden van de ondernemingsraden, van de CPBW en van de vakbondsafvaardigingen, alsmede andere door de werkliedenorganisaties met de naam voorgedragen personen. HOOFDSTUK III. - Toepassingsmodaliteiten

Art. 6.De werknemersorganisaties die informatiesessies of vormingscursussen en -symposia inrichten, zullen aan het begin van het academische jaar, hetzij ten laatste op 1 oktober, het Verbond van de Glasindustrie vzw de beknopte inhoud bezorgen van deze cursussen en seminaries, met de thema's van de vorming, en de data waarop deze vormingen zullen plaatsvinden.

Art. 7.Nadat rekening werd gehouden bij het schriftelijk indienen van de lijst der aangewezen personen met de organisatie van de diensten, waken de werkliedenorganisaties erover : - een verwittigingstermijn van ten minste vijftien dagen in acht te nemen; - de datum en de duur van de ingerichte vergaderingen, cursussen en symposia te preciseren.

Het algemeen organisatieschema van de activiteiten waarin de gekozen vormingsmethoden worden vermeld (symposia, audiovisuele middelen,...) die zijn vastgesteld in het kader van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt ter kennis gebracht van de werkgevers ten laatste vijftien dagen vóór elke zittijd.

Getracht wordt de gelijktijdige afwezigheid van een overdreven aantal begunstigden per dienst te voorkomen.

Art. 8.De werkgevers staan de in artikel 5 aangewezen personen toe deel te nemen aan informatievergaderingen, vormingscursussen en symposia die door de werkliedenorganisaties worden ingericht op tijdstippen die kunnen samenvallen met de normale arbeidsduur.

Art. 9.De duur van de gerechtvaardigde afwezigheden voor de deelneming aan de vergaderingen, cursussen en symposia waarvan sprake in artikel 8, wordt jaarlijks in het kader van deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgesteld volgens de hierna vermelde tabel :

In de onderneming tewerkgestelde werklieden en werksters

Aantal dagen voor alle begunstigden samen

Ouvriers occupés dans l'entreprise

Nombre de jours pour l'ensemble des bénéficiaires

minder dan 50

15

moins de 50

15

van 50 tot 149

30

de 50 à 149

30

van 150 tot 499

45

de 150 à 499

45

van 500 tot 999

60

de 500 à 999

60

van 1 000 tot 1 999

75

de 1 000 à 1 999

75

vanaf 2 000

90

à partir de 2 000

90


Onder "onderneming" wordt verstaan : de technische exploitatie-eenheid.

Het aantal arbeiders dat in aanmerking wordt genomen is hetzelfde als dat waarmede rekening wordt gehouden voor de in artikel 10 bedoelde financiering.

Deze dagen van gerechtvaardigde afwezigheid mogen niet worden versnipperd in minder dan een volledige dag; zij moeten genomen worden tijdens de periode die overeenstemt met een academisch jaar (zijnde van 1 september van een kalenderjaar tot 31 augustus van het volgende kalenderjaar) en dit zonder overdracht op een volgend academisch jaar, behalve met de voorafgaande toestemming van de werkgever. HOOFDSTUK IV. - Financiering

Art. 10.Teneinde het loonverlies tijdens de toegestane afwezigheid op te vangen en bij te dragen tot de financiering van de vakbondsvorming, moeten de werkgevers een bijdrage van 0,065 pct. storten.

De door de werkgevers te betalen bijdragen worden berekend op de brutolonen van de arbeiders bedoeld in artikel 1 die in België tewerkgesteld zijn.

Het brutoloon wordt bepaald overeenkomstig de bepalingen die van kracht zijn voor het opstellen van de aangifteformulieren bestemd voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

De inning en de invordering van de bijdrage worden verzekerd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, in toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten over het fonds voor bestaanszekerheid.

Het "Fonds voor bestaanszekerheid van de glasnijverheid" ontvangt van de RSZ de bijdragen die het geïnd heeft, zoals voorzien in artikel 11 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Deze bijdrage vervangt alle financieringsbepalingen van de syndicale vorming van kracht vóór 1 april 2015 op het niveau van het paritair comité.

De financieringsmaterie behoort exclusief tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het glasbedrijf.

Art. 11.Teneinde de financiering van de syndicale vorming te verzekeren, stort het "Fonds voor bestaanszekerheid van de glasnijverheid" elk jaar vanaf 2009 aan het "Sociaal Fonds van arbeiders van de glasnijverheid" een jaarlijkse dotatie van 200 000 EUR. Dit bedrag vervangt het vorige bedrag dat 125 000 EUR bedroeg.

Art. 12.De begroting van de secretariaatskosten van de sectie "beroepsopleiding" van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de glasnijverheid" zal op een jaarlijks forfaitair bedrag van 100 000 EUR worden gebracht. HOOFDSTUK V. - Onderzoeksprocedure van de geschillen

Art. 13.De geschillen met betrekking tot de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst kunnen worden onderzocht in het kader van de normale verzoeningsprocedure. HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

Art. 14.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt van kracht op 26 september 2019 en is gesloten voor een onbepaalde tijd. Zij kan worden opgezegd door één der partijen met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het glasbedrijf en tot de erin vertegenwoordigde organisaties.

Art. 15.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en een aanvraag tot algemene verbindend verklaring bij koninklijk besluit zal worden gevraagd. HOOFDSTUK VII. - Toetreding

Art. 16.De takken en ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het glasbedrijf ressorteren en door deze collectieve arbeidsovereenkomst niet gebonden zijn, mogen erbij aansluiten.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 9 februari 2020.

De Minister van Werk, N. MUYLLE

^