Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 09 februari 2020
gepubliceerd op 20 februari 2020

Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling

bron
federale raad voor duurzame ontwikkeling
numac
2020020287
pub.
20/02/2020
prom.
09/02/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 FEBRUARI 2020. - Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 bron diensten van de eerste minister 5 MEI 1997 Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling sluiten betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, artikel 12, §§ 1 en 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 25/01/2018 numac 2018010318 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling sluiten houdende hernieuwing van de samenstelling van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, artikel 3, 2° ;

Gelet op de vrijstelling van het verrichten van een regelgevingsimpactanalyse, bedoeld in artikel 8, § 1, 4°, van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Overwegende dat Mevrouw Nilüfer Polat haar ontslag heeft aangeboden als vertegenwoordigster van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling;

Op de voordracht van de Minister van Duurzame Ontwikkeling, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Aan Mevrouw Nilüfer Polat wordt ontslag verleend als vertegenwoordigster van de werknemersorganisaties bij de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling.

Art. 2.Mijnheer Hadrien Vanoverbeke wordt benoemd tot lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling als vertegenwoordiger van de werknemersorganisaties, ter vervanging van Mevrouw Nilüfer Polat voor de resterende duur van haar mandaat.

Art. 3.Dit besluit treedt heden in werking.

Art. 4.De minister bevoegd voor Duurzame Ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 9 februari 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Duurzame Ontwikkeling, M. C. MARGHEM

^