Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 februari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020020238 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 februari 2020, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****-****,om haar naam in die van « **** **** koninklijk besluit van 10 februari 2020, is machtiging verleend aan de genaamde **** (...) type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020255 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29, § 4, van het Wetboek van Strafvordering type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de Gemeenschappelijke sociale dienst van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van de pensioenen van de provinciale en plaatselijke besturen van de Federale Pensioendienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020020323 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020, is aan Mevr. Chenoy N., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel, aangewezen bij het parket Waals-Brabant, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt; Di Bij koninklijk besluit van 9 februari 2020, is aan mevr. Vanden Eede A., secretaris bij het parket (...) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020346 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020020358 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020, wordt de heer Jelle VANDERHAEGHE, rijksambtenaar bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in de klasse A1 met de titel van attaché, ontslag uit zijn ambt verleend met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020020365 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 13 februari 2020, is machtiging verleend aan de heer ****, **** **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van « **** **** koninklijk besluit van 13 februari 2020, is machtiging verleend aan de heer ****, **** (...) type koninklijk besluit prom. 07/05/2008 pub. 24/02/2020 numac 2020040313 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding en uitroeiing van blauwtong. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 24/02/2020 numac 2020040324 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2016 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020040343 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder bepaalde taken op het vlak van beheer en verspreiding van informatie die tot de bevoegdheid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen behoren aan natuurlijke of publiek- of privaatrechtelijke personen kunnen worden toevertrouwd voor wat betreft de erkenningsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020201021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 13 februari 2020 wordt de heer William VAN SINAY, attaché klasse A2, met ingang van 1 mei 2020 eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020040369 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 oktober 2019 tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020200865 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 29 januari 2020 wordt de "SA ANTEA Belgium", gelegen "chaussée de Liège" 624, te 5100 Namen vanaf 29 januari 2020 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waa type ministerieel besluit prom. 13/12/2018 pub. 24/02/2020 numac 2020200975 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de vereisten voor de mandatenlijst vermeld in artikel 68, § 4, van het Gemeentedecreet van 23 april 2018 type ministerieel besluit prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020201047 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats. - Boek II, titel 5. - De externe diensten voor technische controles op de werkplaats, artikelen 19 tot 22 van de codex over het Bij ministerieel besluit van 19 februari 2020 wordt de vzw Liftinstituut, gevestigd Buikslotermeerp(...)

arrest

type arrest prom. 11/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid voor het jaar 2020 type arrest prom. 17/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020030165 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2020 van de Federale Pensioendienst type arrest prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020200328 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 9/2020 van 16 januari 2020 Rolnummers 6999 en 7055 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van het Waalse Gewest van 29 maart 2018 « tot wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Demo Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P(...) type arrest prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020200368 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 95/2019 van 6 juni 2019 Rolnummers 6925 en 6926 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 335, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de familierechtbank van de Franstalige Rechtbank van eerste Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020200521 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 11/2020 van 23 januari 2020 Rolnummer 7043 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 30 maart 2018 « betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding », ingesteld door de vzw « Inter-Environnement Br Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, de rechters L. Lavr(...)

decreet

type decreet prom. 12/12/2019 pub. 24/02/2020 numac 2020200823 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type decreet prom. 12/12/2019 pub. 24/02/2020 numac 2020200822 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende de tweede wijziging van het decreet van 13 december 2018 houdende de begroting van de ontvangsten en de algemene begroting van de uitgaven van de Duitstalige Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

beschikking

type beschikking prom. 17/12/2019 pub. 24/02/2020 numac 2019042938 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Protocol betreffende de voorrechten en de immuniteiten van het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 29 juni 2016

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020200792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 6 februari 2020 werd de heer BROEDERS Francis, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voo

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020020241 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit betreffende een externe overplaatsing in de graad van Eerste attaché expert in de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020040404 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van 2 juli 2015 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2020 pub. 24/02/2020 numac 2020040402 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 december 2010 houdende aanwijzing van bepaalde leden van het Brussels Economisch en Sociaal Overlegcomité

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020020299 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv IKEA BELGIUM die woonplaats kiest bij Mrs. Yves Dela Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 230.080/X-17.653. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020040412 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De beroepsvereniging VLAAMSE BEROEPSVERENIGING TANDARTSEN Het bestreden besluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2020. Deze zaak i(...) type bericht prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020040413 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De beroepsvereniging VLAAMSE BEROEPSVERENIGING TANDARTSEN Het bestreden besluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 december 2019. Deze zaak (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020030049 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vierde lijst van de leden assessoren-gerechtspersoneel van niveau A en B aangewezen in de tuchtrechtbank en in de tuchtrechtbank in hoger beroep Bij ministerieel besluit van 17 februari 2020 werd het volgende lid van het ger - voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen voor wat betreft de functie van assessor-g(...)

erratum

type erratum prom. 22/05/2019 pub. 24/02/2020 numac 2020200473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van titel 3 betreffende jongeren op het werk en titel 4 betreffende stagiairs van boek X van de codex over het welzijn op het werk. - ERRATUM

document

type document prom. 19/12/2019 pub. 24/02/2020 numac 2020200903 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een afgevaardigde van de minister Begroting voor de openbare huisvestingsmaatschappij "Öffentlicher Wohnungsbau Eifel Gen.m.b.H." type document prom. 19/12/2019 pub. 24/02/2020 numac 2020200902 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van een regeringscommissaris voor de openbare huisvestingsmaatschappij "Öffentlicher Wohnungsbau Eifel Gen.m.b.H." type document prom. 03/10/2019 pub. 24/02/2020 numac 2020200943 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 december 2015 tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020040375 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 februari 2020, wordt mevrouw Eléonore MAISSE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning in een betrekking van het Franse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020020367 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Erratum In het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2020, bladzijde 7599, akte nr. 2020/20214, Regel 14, lezen : « Assistent dossierbeheer bij de griffie van de politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling

document

type document prom. -- pub. 24/02/2020 numac 2020200866 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 23 januari 2020 wordt de heer Denis Paul, woonachtig rue Awan-Fond de la Ville 39 te 4920 Aywaille, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. De erkenning heeft het nummer 62009/10 Bij beslissing van 3 februari 2020 wordt de heer Miguel Delhaye, woonachtig rue de l'Epinette, (...)
^