Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 december 2019

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 december 2019, -dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Dubois A., vrederechter van het kanton Marche-en-Famenne, aangewezen tot voorzitter van de vrederechters en de r Zij is benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Luik. Deze benoeming zal pas worden uitgeoefe(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019015859
pub.
20/12/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 december 2019, -dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr.

Dubois A., vrederechter van het kanton Marche-en-Famenne, aangewezen tot voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Luxemburg, voor een termijn van vijf jaar.

Zij is benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Luik. Deze benoeming zal pas worden uitgeoefend wanneer de voorwaarden voorzien in het artikel 259quater § 4 van het Gerechtelijk wetboek vervuld zijn. - is de heer Witpas K., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen. - is Mevr. Keutgen M.-F., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 9 december 2019, - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen : ? Mevr. Beeckman M., master in de rechten, gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken; ? Mevr. Cauwenberghs S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen; ? de heer Hoskens R., licentiaat in de rechten, advocaat; ? Mevr. Jespers L., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen; ? Mevr. Kinnaer K., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Zij zijn, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg. - zijn benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel : ? Mevr. Alonso Perez Villanueva R., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel; ? de heer Jouret D., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel; ? de heer Tock J.-F., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen; ? Mevr. Van Houcke F., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken.

Zij zijn, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant.

Bij koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042701 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging of opheffing van diverse uitvoeringsbesluiten als gevolg van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen en van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de externe leden van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten en tot nadere regeling van het gebruik van de opdrachtbrief type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de bepalingen van het KB/WIB 92 betreffende de vaststelling van het belastbare inkomen inzake vennootschapsbelasting type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015819 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 22, II., b), en 23, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 06/01/2020 numac 2019042972 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2017 houdende regeling van verdovende middelen, psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 03/01/2020 numac 2019205437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad sluiten, is de heer Pierard L., substituut-procureur des Konings bij dit parket, benoemd tot substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij het parket te Brussel Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant.

Bij koninklijke besluiten van 9 december 2019, - zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel : ? Mevr. Baye M.-H., gerechtelijk attaché bij het openbaar ministerie; ? Mevr. De Bremaeker Ch., licentiaat in de rechten, advocaat.

Zij zijn, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant. - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen : ? Mevr. De Pauw A., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent; ? de heer Hebbelinck J., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Antwerpen; ? de heer Mabilde B., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen; ? Mevr. Van Asch H., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent.

Zij zijn, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen.

Bij koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042701 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging of opheffing van diverse uitvoeringsbesluiten als gevolg van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen en van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de externe leden van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten en tot nadere regeling van het gebruik van de opdrachtbrief type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de bepalingen van het KB/WIB 92 betreffende de vaststelling van het belastbare inkomen inzake vennootschapsbelasting type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015819 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 22, II., b), en 23, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 06/01/2020 numac 2019042972 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2017 houdende regeling van verdovende middelen, psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 03/01/2020 numac 2019205437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad sluiten,is Mevr. Cabay S., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Namen en Luxemburg.

Bij koninklijke besluiten van 9 december 2019, - zijn benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Bergen : ? Mevr. Permanne A.-L., ? Mevr. Vertenoeil G., ? de heer Witvrouw O., gerechtelijke attachés bij het openbaar ministerie.

Zij zijn, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Charleroi.

Bij koninklijk besluit van 9 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 16/12/2019 numac 2019042701 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging of opheffing van diverse uitvoeringsbesluiten als gevolg van de invoering van het wetboek van de minnelijke en gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 18/12/2019 numac 2019204871 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen en van het koninklijk besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de externe leden van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten en tot nadere regeling van het gebruik van de opdrachtbrief type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de bepalingen van het KB/WIB 92 betreffende de vaststelling van het belastbare inkomen inzake vennootschapsbelasting type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 30/12/2019 numac 2019015819 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 22, II., b), en 23, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 06/01/2020 numac 2019042972 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2017 houdende regeling van verdovende middelen, psychotrope stoffen type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 03/01/2020 numac 2019205437 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Nationale Arbeidsraad sluiten, is Mevr. de Brauwere M., advocaat, plaatsvervangend rechter in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, benoemd tot rechter in deze rechtbank.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de ondernemingsrechtbank Waals-Brabant.

Bij koninklijke besluiten van 11 december 2019, - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg : ? de heer Evens D., licentiaat in de rechten, gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken; ? de heer Schollen P., licentiaat in de rechten; ? de heer Vandenbempt M., licentiaat in de rechten, advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Leuven.

Zij zijn, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. - zijn benoemd tot rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel : ? Mevr. Brouwers S., licentiaat in de rechten, advocaat en plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel; ? Mevr. Dâng Vû T., gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken.

Zij zijn, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Bij koninklijk besluit van 11 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015781 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019031045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019042858 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de registers in het kader van de regeling inzake voorraad op afroep, de herzieningen inzake onroerende bedrijfsmiddelen en de niet-proportionele fiscale geldboeten met betrekking tot overtredingen inzake de verplichting tot indiening van de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen en de lijst van de intracommunautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen, betreft type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019015823 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten inzake het manipuleren en bewaren van poliovirussen van type 2 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2019031193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inzameling van gegevens met het oog op het opstellen van de driemaandelijkse nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019042857 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 52 met betrekking tot de bewijsregeling inzake de vrijstellingen betreffende de intracommunautaire leveringen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen en met betrekking tot de vrijstelling van intracommunautaire verwervingen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019031234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" sluiten, is de heer Everaerts K., substituut-procureur des Konings bij het parket te Leuven, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 11 december 2019, - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen : ? Mevr. Demeersseman S., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent; ? de heer Vandaele Th., substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen.

Zij zijn, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen. - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen : ? Mevr. Davis A., advocaat; ? Mevr. Fayt A., advocaat; - zijn benoemd tot rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen : ? Mevr. Caimo V., licentiaat in de rechten, advocaat en plaatsvervangend rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen; ? Mevr. Cornelis N., licentiaat in de rechten, advocaat en plaatsvervangend rechter in de ondernemingsrechtbank te Antwerpen; ? de heer Somers S., master in de rechten, gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken.

Bij koninklijk besluit van 11 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015781 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019031045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019042858 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de registers in het kader van de regeling inzake voorraad op afroep, de herzieningen inzake onroerende bedrijfsmiddelen en de niet-proportionele fiscale geldboeten met betrekking tot overtredingen inzake de verplichting tot indiening van de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen en de lijst van de intracommunautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen, betreft type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019015823 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten inzake het manipuleren en bewaren van poliovirussen van type 2 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2019031193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inzameling van gegevens met het oog op het opstellen van de driemaandelijkse nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019042857 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 52 met betrekking tot de bewijsregeling inzake de vrijstellingen betreffende de intracommunautaire leveringen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen en met betrekking tot de vrijstelling van intracommunautaire verwervingen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019031234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" sluiten, is de heer Leys N., licentiaat in de rechten, advocaat en plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, benoemd tot rechter in deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 11 december 2019, - zijn benoemd tot rechter in de politierechtbank te Antwerpen : ? Mevr. Anthonis J., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen; ? Mevr. Vande Walle J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

Bij koninklijk besluit van 11 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015781 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019031045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019042858 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de registers in het kader van de regeling inzake voorraad op afroep, de herzieningen inzake onroerende bedrijfsmiddelen en de niet-proportionele fiscale geldboeten met betrekking tot overtredingen inzake de verplichting tot indiening van de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen en de lijst van de intracommunautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen, betreft type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019015823 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten inzake het manipuleren en bewaren van poliovirussen van type 2 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2019031193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inzameling van gegevens met het oog op het opstellen van de driemaandelijkse nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019042857 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 52 met betrekking tot de bewijsregeling inzake de vrijstellingen betreffende de intracommunautaire leveringen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen en met betrekking tot de vrijstelling van intracommunautaire verwervingen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019031234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" sluiten, is de heer Feys P., licentiaat in de rechten, benoemd tot rechter in de politierechtbank te Halle en te Vilvoorde.

Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de Nederlandstalige politierechtbank te Brussel.

Bij koninklijke besluiten van 11 december 2019, ? is de heer Stallaert S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, benoemd tot rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen. ? is de heer Vantyghem S., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, benoemd tot rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen.

Bij koninklijk besluit van 11 december 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015781 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019031045 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 50 met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019042858 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten nrs. 1, 3 en 44 met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde wat de registers in het kader van de regeling inzake voorraad op afroep, de herzieningen inzake onroerende bedrijfsmiddelen en de niet-proportionele fiscale geldboeten met betrekking tot overtredingen inzake de verplichting tot indiening van de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen en de lijst van de intracommunautaire leveringen van nieuwe vervoermiddelen, betreft type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 31/12/2019 numac 2019015823 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de modaliteiten inzake het manipuleren en bewaren van poliovirussen van type 2 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 14/01/2020 numac 2019031193 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inzameling van gegevens met het oog op het opstellen van de driemaandelijkse nationale rekeningen type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 23/12/2019 numac 2019042857 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit nr. 52 met betrekking tot de bewijsregeling inzake de vrijstellingen betreffende de intracommunautaire leveringen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen en met betrekking tot de vrijstelling van intracommunautaire verwervingen van goederen en de ermee gelijkgestelde handelingen, op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 15/01/2020 numac 2019031234 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" sluiten, is de heer Gruyters K., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, benoemd tot vrederechter van het eerste kanton Hasselt.

Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot vrederechter in elk kanton van het gerechtelijk arrondissement Limburg.

Par arrêtés royaux du 15 décembre 2019, - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen : ? de heer Lins O., licentiaat in de rechten. ? Mevr. Raats L., master in de rechten, gerechtelijk attaché bij de hoven en rechtbanken; ? Mevr. Van Reusel G., licentiaat in de rechten, advocaat.

Zij zijn, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg.

Bij koninklijke besluiten van 15 december 2019, ? is Mevr. Dehon N., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, benoemd tot substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden bij dit parket.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant. ? is de heer Janssens C., licentiaat in de rechten, jurist in ondernemingszaken, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel.

Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant.

Bij koninklijke besluiten van 15 december 2019, zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik : ? Mevr. Brull Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen; ? Mevr. Cayet Ch., substituut-procureur des Konings bij het parket Luik; ? Mevr. Filippone V., rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg Namen; ? Mevr. Langenaken E., expert-phycologie; ? de heer Mottet J.-M., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luik; ? Mevr. Vandeweerd N., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luik;

Zij zijn, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen en Luxemburg.

Bij koninklijke besluit van 15 december 2019, is de heer Leruth R., rechter gespecialiseerd in strafzaken in fiscale aangelegenheden in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, benoemd tot rechter gespecialiseerd in strafzaken in fiscale aangelegenheden in de rechtbank van eerste aanleg Luik.

Hij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen en Luxemburg.

Bij koninklijke besluiten van 15 december 2019, - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen : ? de heer Vidic L., substituut-procureur des Konings bij het parket Waals-Brabant; ? Mevr. Gillard C., referendaris in de rechtbank van eerste aanleg Luik.

Zij zijn, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg Luik en Luxemburg. - zijn benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen : ? Mevr. Davis A., advocaat; ? Mevr. Fayt A., advocaat.

Bij koninklijke besluiten van 15 december 2019, ? is Mevr. Peiffer C., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerst aanleg Luxemburg.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot rechter in de rechtbanken van eerste aanleg te Luik en Namen. ? is Mevr. Brand S., gerechtelijk stagiair voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Luxemburg.

Zij is, in subsidiaire orde, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij de parketten te Luik en Namen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http ://www.raadvst-consetat.be/).

^