Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 december 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015801 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen inzake overgangsregeling en inwerktreding betreffende Justitie type wet prom. 05/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015802 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van artikel 21 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering type wet prom. 14/11/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015803 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de afschaffing van de verjaring van ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen betreft type wet prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019031081 bron europese centrale bank Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de(...) type wet prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205665 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Verlenging van het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden "Paleis voor Schone Kunsten" - Mededeling Het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de naamloze ve Krachtens artikel 13, § 4, van de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor S(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019015615 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2893 van 8 november 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren va Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019015614 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** Bij koninklijk besluit ****. 2892 van 8 november 2019: Worden definitief op pensioen gesteld op 1 november 2019: Landmacht adjudant ****. ****. Marine eerste meester-chef ****. ****. type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015720 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015781 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van het federaal openbaar ambt, van het gerechtspersoneel en het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 10/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015783 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten en het koninklijk besluit van 19 april 2014 aangaande de identiteitskaarten afgegeven door de consulaire beroepsposten type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019015795 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke eredienst. - Boortmeerbeek. - Omvorming van twee plaatsen van kerkbedienaar in twee plaatsen van kapelaan en overdracht van een plaats van onderpastoor Bij koninklij Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 april 2019. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019015800 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Dossier 235/80895. - Elektrische verbindingen Wegvergunningen Een koninklijk besluit van 9 december 2019 verleent een wegvergunning, met index 235/80895, aan de nv Elia Asset, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, voor het aanleggen en exploiteren van e type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019015821 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijke besluiten van 11 maart 2019, die in werking treden op de datum van de eedaflegging van hun opvolger: - is aan de heer Stoel C., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Merksplas. type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019015860 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 december 2019, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, welke niet mag gebeuren voor 1 juli 2020, is Mevr. Motquin M.-R., eerste substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Bij koninklijke besluiten van 9 december 2019, -is de heer Claessens J., licentiaat in de rechte(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019015861 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 11 december 2019, -is Mevr. Deconynck M., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, benoemd tot substituut-generaal bij het arbeidshof te Gent. - is Mevr. De Ceulaer D., s - is de heer Peeters J., licentiaat in de rechten, doctor in de rechten, advocaat en plaatsvervange(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019015859 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 9 december 2019, -dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Dubois A., vrederechter van het kanton Marche-en-Famenne, aangewezen tot voorzitter van de vrederechters en de r Zij is benoemd tot raadsheer in het hof van beroep te Luik. Deze benoeming zal pas worden uitgeoefe(...) type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vastlegging van een reglement inzake de kwaliteitstoetsing van de externe leden van het Instituut van de accountants en de belastingconsulenten en tot nadere regeling van het gebruik van de opdrachtbrief type koninklijk besluit prom. 05/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031060 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de participatie en sociale activering van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de tweede helft van het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot aanpassing van de bepalingen van het KB/WIB 92 betreffende de vaststelling van het belastbare inkomen inzake vennootschapsbelasting type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031092 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale basisdotatie aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone voor het jaar 2019 en tot vaststelling van het bedrag van de maandelijkse voorschotten op de federale basisdotatie toegekend voor het jaar 2020 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031094 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie ter ondersteuning van de kosten inherent aan de uitvoering van de wet SALDUZ door de lokale politie gedurende het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031093 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een bijkomende federale dotatie ter financiering van de lokale politie voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor uitrusting handhaving openbare orde voor de lokale politie voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning aan de gemeente of aan de meergemeentepolitiezone van een federale sociale toelage voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031097 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van de correctie van de indexatie van de federale basistoelage van de lokale politie voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019031137 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst personeel en organisatie. - Planning en Selectie Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A2 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel - 1 betrekking van Attaché in de klasse A2 - Attaché Overheidsopdrachten - Verantwoordelijke van de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019031150 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 9 december 2019, - is de heer Goemans J., kamervoorzitter in het arbeidshof te Antwerpen, bevorderd tot Grootofficier in de Kroonorde; - is de heer De Munck H., ondervoorzi - is Mevr. Schreurs M., rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, bevorderd tot Commandeur in(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 november 2019, wordt aan mevrouw WILMET Claudine, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij het Arbeidshof Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 15/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019206010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 18bis, § 5, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 11/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019206046 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende benoeming van de leden van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/10/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015791 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 12 november 2012 tot bepaling van het aantal lestijden die jaarlijks aan de opleidingen inzake alfabetisering besteed moeten worden, voor het Frans als vreemde taal, en die toegang tot het getuigschrift van basisstudie verlenen type ministerieel besluit prom. 06/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015793 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor het secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 06/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015804 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Nationaal Olie Bureau type ministerieel besluit prom. 06/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015805 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Nationaal Olie Bureau type ministerieel besluit prom. 12/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling het formaat van de foto van de identiteitskaart en van de **** type ministerieel besluit prom. 12/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031050 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 12/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031054 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 09/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031065 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vaststelling van het kennisgevingformulier van de informatie aan het agrarisch grondwaarnemingscentrum type ministerieel besluit prom. 31/10/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031069 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 13/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031117 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een **** aan het **** van de gesloten centra, de chauffeurs van de **** **** **** en de zaalwachters van de Dienst **** type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019042852 bron vlaamse overheid Besluit van de secretaris-generaal tot vaststelling van de lijsten niveau 1 en 2 als bepaald in het ministerieel besluit van 16 oktober 2017 tot vaststelling van buitengewone productievoorschriften voor het gebruik van niet-biologisch zaaizaad of niet-biologische pootaardappelen

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019015822 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Het hof, verenigd in algemene vergadering op 15 oktober 2019, heeft de heer Bullynck B., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, aangewezen tot kamervoorzitter in dit hof, voor een termijn Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 7 juni 2019 van de eerste voorzitter van het hof (...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205667 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 25 november 2019 werd de heer MARZOLLA Vincenzo, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 12/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019015820 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende ontslag en benoeming van vier leden van het Algemeen Beheerscomité van de Bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/11/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031077 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Franse Gemeenschap van 19 mei 2017 tot benoeming van de leden van de Raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kleuter- en lager onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering tot machtiging van de voortzetting van de betrokkenheid en ondersteuning vermeld in artikel 36 § 2 van het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies, wat betreft De Warande type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019031086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een herbevolkingsvergoeding aan pluimveehouders die getroffen zijn door de uitbraak van aviaire influenza

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 05/12/2019 pub. 20/12/2019 numac 2019205886 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende telewerk

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019015807 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel Mobiliteit. - Voertuigen en Goederenvervoer. - Bericht betreffende de indexering van de retributies verschuldigd door rijscholen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, betreffende de voorwaarden voor erkenning van scho De aanpassing gebeurt met behulp van de coëfficiënt die verkregen wordt door het indexcijfer van de(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205887 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de HVW : Verantwoordelijke voor de uitbetalingsbureaus van Verviers en Aarlen (m/v/x). - Selectienummer: BFG19109 Er is 1 laureaat. D(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205900 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0402.241.380 A 12 PROJECTS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: (...) type lijst prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205902 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0427.929.356 WONTERSPAN Ond. Nr. 0663.920.062 THE KETEL Ond. Nr. 0819.240.719(...) type lijst prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205901 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205908 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten ondersteuning overheidsopdrachten (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19416 Solliciteren kan tot 13 januari 2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geschik(...) type lijst prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205910 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java specialisten (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19424 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geschik(...) type lijst prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205909 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Systeem ingenieurs (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19423 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geschik(...) type lijst prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205972 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige senior java developers (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19322 Solliciteren kan tot 20/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205993 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Attachés HR begeleiders (m/v/x). - Selectienummer : BFG19102 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 31 (...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Attachés HR begeleiders (m/v/x). - Selectienummer : BNG19091 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgeslote(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019015229 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's of verbintenissen gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Luxemburgse toezichthoud Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019031149 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 6 december 2019, pagina 110450, betreffende de benoeming van de heer De Smet B., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot advocaat-gener

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019015616 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 2894 van 15 november 2019: Wordt op 26 oktober 2019 benoemd in hun ****: In de graad van kapitein van het vliegwezen, de luitenant van he Worden op 26 september 2019 benoemd in hun ****: In de graad van kapitein vlieger, de lui(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019015841 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekking **** de loop van de maand januari 2020 zal de **** overgaan tot de volgende aanwerving binnen haar administratie : ? 1 **** of **** contractuele medewerker - Direct(...) **** **** is een onafhankelijk ****, ingesteld bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019031148 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019031151 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Oproep tot kandidaten voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Het wetenschappelijk comité is een orgaan van het Instituut voor gerechtelij De opdracht van het wetenschappelijk comité bestaat erin om, op verzoek van de directie en de raad (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-bediende, behorend tot het Franse taalstelsel, bij het Arbeidshof van Luik ter vervanging van mevrouw Cl De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019031098 bron federale overheidsdienst justitie Tarief der akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken. - Indexatie. - Tarief 2020 Art. 6. Droit - Recht - 3/4 - 1/4 - Copie - Kopie - 3/4 - 1/4 type document prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale huisvesting van het Vlaamse Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal van 6 december 2019, dat worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de erkende maatschappijen voor sociale hui(...) type document prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205905 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Windows Support Engineer (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19240 Solliciteren kan tot 13/01/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebes(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019205941 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijke groot uitbetalingskantoor (niveau A3) voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Selectienummer: AFG19226 Deze selectie werd afgesloten op 13/12/2019. Er (...) type document prom. -- pub. 20/12/2019 numac 2019206007 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige verpleegkundigen controleurs (niveau B) voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG19397 Solliciteren kan tot 06/01/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^