Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 31 oktober 2019

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2019, is mevr. Dogné I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, op haar verzoek, ontlast uit haar ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank met ingang van 31 augustus 2019 's av Bij koninklijke besluiten van 13 oktober 2019, - die uitwerking hebben op 30 september 2019 `s a(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2019015222
pub.
31/10/2019
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019030901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/10/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019042470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 10/10/2019 pub. 07/11/2019 numac 2019015103 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 34, § 1, a), 2., van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/10/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019030903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst als bijlage bij het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis type koninklijk besluit prom. 10/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019030900 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de vroedvrouwen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers type koninklijk besluit prom. 10/10/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019042469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2011 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen forfaitaire honoraria betaalt aan de geneesheren-specialisten in de pediatrie die een aanwezigheid in het ziekenhuis verzekeren sluiten, is mevr. Dogné I., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, op haar verzoek, ontlast uit haar ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank met ingang van 31 augustus 2019 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 13 oktober 2019, - die uitwerking hebben op 30 september 2019 `s avonds: ? is aan mevr. Piret B., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van substituut-procureur des Konings bij het parket Luik. ? is aan de heer Deroanne J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Ciney.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eerhalve te voeren. ? is aan de heer Pirmez J.-L., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Fosses-la-Ville.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - waarbij het mandaat in werking treedt op de dag van de eedaflegging, is mevr. Vairon S., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Charleroi, aangewezen tot afdelingsprocureur bij dit parket, voor een termijn van drie jaar. - zijn hernieuwd, de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen van: ? de heer Verstraete R., afdelingsvoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, voor een termijn met ingang van 1 oktober 2019 en eindigend op 29 februari 2020 's avonds; ? de heer Vulsteke K., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 oktober 2019.

Bij koninklijk besluit van 14 oktober 2019Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019015113 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de individuele fiches die pensioeninstellingen in toepassing van artikel 321ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 via elektronische weg aan de fiscale administratie moeten bezorgen type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 03/12/2019 numac 2019030905 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2016 houdende het reglement van EuroMillions, openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, en tot wijziging van diverse andere koninklijke besluiten betreffende de spelen van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019030926 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 30/10/2019 numac 2019015122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit voor het toekennen van toelagen voor de financiering van de taalpremies betaald in 2016 en 2017 door de Brusselse instellingen en diensten type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 28/11/2019 numac 2019042556 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2018 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Leopoldsorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams gewest" type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 28/05/2021 numac 2021041545 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de individuele fiches die pensioeninstellingen in toepassing van artikel 321ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 via elektronische weg aan de fiscale administratie moeten bezorgen. - Duitse vertaling sluiten, is aan de heer Flahaut D., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel.

Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/10/2019 pub. 27/01/2020 numac 2020200332 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 oktober 2018 tot organisatie van de online pedagogische afspraak, door middel van een elektronisch platform, in uitvoering van artikel 7/1, § 2, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B en van het ministerieel besluit van 1 oktober 2018 tot vaststelling van het aantal, de vestigingsplaats en de regels betreffende de organisatie van de examencentra type ministerieel besluit prom. 17/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019042253 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 17/10/2019 pub. 20/03/2020 numac 2020201328 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 17/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042308 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning aan Van der Velden Rioleringsbeheer Buren B.V. de erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen type ministerieel besluit prom. 17/10/2019 pub. 06/11/2019 numac 2019042309 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot toekenning aan A STEVENS & CO N.V. de erkenning als inzamelaar, handelaar en makelaar van gevaarlijke afvalstoffen sluiten, is mevr. Lambert C., eerste substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brussel, aangewezen tot verbindingsmagistraat van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 november 2019.

Betrokkene oefent haar ambt uit op voltijdse basis.

Bij koninklijke besluiten van 20 oktober 2019, - is mevr. Hauben B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, aangewezen tot de functie van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen voor een termijn van één jaar met ingang van 1 november 2019. - is mevr. Michaux C., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, aangewezen tot de functie van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 november 2019. - is mevr. Vossen J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, aangewezen tot de functie van rechter in de strafuitvoeringsrechtbank voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, voor een termijn van één jaar met ingang van 1 november 2019.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^