Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 15 februari 2018

Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 3 december 2017 wordt de heer Daniel FLORE aangeduid voor een periode van 6 jaar tot houder van een managementfunctie N-1 in de klasse 5 met de titel van « Directeur-generaal in de Directie ge Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018030373
pub.
15/02/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 3 december 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 17/01/2018 numac 2017032037 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het Belgisch Centrum voor Evidence Based Medicine voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 14/12/2017 numac 2017040908 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers in 2017 type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014260 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de nationale samenwerking tussen het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, de Hoge Raad voor de economische beroepen en de minister bevoegd voor Economie, alsook betreffende de internationale samenwerking met derde landen type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 06/04/2018 numac 2018011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2000 betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie aan wie de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie is toegekend type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 19/12/2017 numac 2017031845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 191, eerste lid, 15°, vierde lid, 1°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1969 betreffende de registratie van geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 18/12/2017 numac 2017031889 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 157 van het koninklijk besluit van 19 december 2002 houdende een technisch reglement voor het beheer van het transmissienet van elektriciteit en de toegang ertoe type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 06/04/2018 numac 2018011520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van het model van de legitimatiekaart bedoeld in artikel 24, paragraaf 3, van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, voor de sector elektronische communicatie sluiten wordt de heer Daniel FLORE aangeduid voor een periode van 6 jaar tot houder van een managementfunctie N-1 in de klasse 5 met de titel van « Directeur-generaal in de Directie generaal Wetgeving, Fundamentale Rechten en Vrijheden » bij de Federale Overheidsdienst Justitie, met ingang van 16 december 2017.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^