Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 februari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010853 bron federale overheidsdienst justitie Kansspelcommissie. - Lijst verboden websites De gewijzigde lijst van verboden websites krachtens de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, zoals gewijzigd bij de Wet van type wet prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium. - Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2017014327 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2017031597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de risicogroepen en de vorming type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2017031609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2017032029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de toekenning en de wijze van uitkering van aanvullende sociale voordelen en tot vaststelling van het bedrag en de wijze van inning van de bijdragen van de werkgevers type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2017040875 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de sociale voordelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010370 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010371 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A2(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010374 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010373 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 word bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A4,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010372 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal E P I Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 worden bevorderd door verhoging naar de hogere klasse A3, met de titel van Adviseur - Penitentiaire inrichting - adju - Mevrouw CONTRI Sirinella, geboren op 4 oktober 1974 te Haine-Saint-Paul, attaché gevangenisdirec(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010430 bron institut scientifique de sante publique Personeel. - Pensioen Bij Koninklijk besluit van 15 november 2017 wordt er met ingang van 1 maart 2018 een einde gesteld aan de functie van de heer Luc VERSCHAEVE, Werkleider bij het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid van de Federale Ove De heer Luc VERSCHAEVE, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 maart 2018, zijn aanspraken op een(...) type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018010484 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2016 betreffende de niet-gouvernementele samenwerking type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018010483 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot oprichting van de adviesraad gender en ontwikkeling type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010486 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt de heer Lieven VAN HERZELE, met ingang van 25 december 2017, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Adviseur in de klasse A3 op het Nederlandstal type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010500 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt de heer François Dominique, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010520 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt de heer Patrick Gros, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010521 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt Mevr. Mélanie Huybrechts, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ing Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010802 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 7 december 2017 wordt Mevr. Anke Sempels, klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, met ingang van 1 november 2017 overgeplaatst naar de Federale Overheid Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 04/02/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018010818 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de overdracht van een deel van het personeel naar de Federale Pensioendienst en van een opdracht van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, evenals de noodzakelijke middelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010870 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018 wordt de heer Christian SIMONS op rust gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie en van korpschef van de lokale politie van de politiezone LAN Hij wordt gerechtigd de graad van hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van de lok(...) type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018030084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 3.500 euro aan de IVZW « Agroecology Europe » type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018030098 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van effectgerichte maatregelen binnen het Verdrag van 1979 betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018030227 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij Koninklijk besluit van 25 december 2017 wordt mevrouw Saskia Van den Bogaert, geboren op 20 mei 1969, bevorderd met ingang van 25 december 2017 door verhoging naar de hogere klasse, in de titel van Adviseur in de kla type koninklijk besluit prom. 14/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018030238 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018030307 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018, wordt mevrouw Pollet Evelyne, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018030306 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018, wordt mevrouw Dupuis Isabelle, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018030305 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018, wordt mevrouw Van Damme Laetitia, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018030373 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 3 december 2017 wordt de heer Daniel FLORE aangeduid voor een periode van 6 jaar tot houder van een managementfunctie N-1 in de klasse 5 met de titel van « Directeur-generaal in de Directie ge Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018030453 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 januari 2018, is op haar verzoek ontslag verleend aan mevr. Wouters K., voorlopig benoemd secretaris bij het parket van het hof van beroep te Gent; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 14 Bij koninklijke besluiten van 1 februari 2018, zijn benoemd als stagiair in de graad van secret(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018091302 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijst der referte-indexen van de maand februari 2018 is samengesteld als volgt : Index A (sch(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018200899 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Personeel. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 7 februari 2018, wordt met ingang van 1 juni 2018, aan mevr. SIMON Anita, eervol ontslag verleend uit haar ambt van attaché arts-in Mevr. SIMON Anita wordt ertoe gemachtigd haar pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van de(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018010681 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van oproep tot projecten bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 oktober 2017 houdende bepaling van de voorrangscriteria en de nadere regels voor de oproep tot projecten bedoeld bij artikel 6, § 2, van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan en artikel 2bis van het decreet van 13 juli 1998 betreffende de organisatie van het gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs en de wijziging van de onderwijswetgeving type ministerieel besluit prom. 12/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018010680 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Franse taal belast met het organiseren van de taalexamens voor de hoogleraars kunstvakken in het kunstonderwijs type ministerieel besluit prom. 08/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018010767 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Assistent voor de beroepen van preventie en veiligheid » gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 13/02/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018010807 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2017 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2018 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 08/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018010825 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Initiatie tot bemiddeling inzake partnergeweld » gerangschikt op het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 15/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018030303 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van kind- en ouderactiviteiten voor lokale armoedebestrijding type ministerieel besluit prom. 08/02/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018030434 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot bepaling van het begrip kostprijs voor de toepassing van de bepalingen van Hoofdstuk V van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 betreffende de verhuur van woningen voor middeninkomens type ministerieel besluit prom. 09/02/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018030450 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage 5 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2016 houdende uitvoering van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristische logies type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018200733 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018200732 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018200734 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 13 en programma 11 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018200735 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 07 van organisatieafdeling 02 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018200737 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 11, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 14/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018200736 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 30/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018200806 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de visvangst tijdelijk verboden wordt op de Maas langs de locatie « SA Prayon » te Engis

decreet

type decreet prom. 22/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018030427 bron vlaamse overheid Decreet over het lokaal bestuur

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018010574 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de omschrijving van de territoriale bevoegdheid van De Vlaamse Waterweg NV

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018010769 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het vaststellen van de initiële competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/12/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018010768 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzing van de Voorzitter van de « Académie de recherche et d'enseignement supérieur »

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 23/11/2017 pub. 15/02/2018 numac 2018010860 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/287 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de oprichting van een basisoverlegcomité voor de `Office francophone de la formation en alternance' type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/01/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018010861 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/8 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de aanstelling van een lid dat de werkgeversorganisaties vertegenwoordigt in het beheerscomite van het franstalig Brussels instituut voor beroepsopleiding

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010377 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 25 december 2017 heeft de heer **** **** de nodige exequatur ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de **** **** en

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 07/02/2018 pub. 15/02/2018 numac 2018010797 bron nationale bank van belgie Wijziging van het Huishoudelijk Reglement van de Sanctiecommissie van de Nationale Bank van België van 13 december 2013

erratum

type erratum prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018200820 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Federale Pensioendienst : Deskundigen pensioenen. - Productiediensten (m/v/x). - BFG17114. - Erratum Het resultaat van deze selectie(...) Er zijn 24 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 9 november 2017. De lijst van laureate(...)

document

type document prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018200858 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** Selectie en Rekrutering (niveau ****), voor de **** ****, Arbeid en Sociaal Overleg. - **** : ****17207 Deze selectie werd afgesloten op 24/11/2017. type document prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018200866 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attaché's A2 Vertalers - Tolken (niveau A2), voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : ANG17256 Deze selectie werd afgesloten op 12/01/2018. type document prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018200891 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Procurement Officer (niveau B) voor de FOD BOSA. - Selectie-nummer : AFG17294 Deze selectie werd afgesloten op 2 februari 2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018200905 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Masters (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG18019. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 februari 2018. De uiterste inschrijvingsdatum(...) Solliciteren kan tot 2/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010211 bron federale overheidsdienst justitie DG E P I. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 december 2017, wordt mevrouw BOURGEOIS Marie, geboren op 7 februari 1(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018030226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij Koninklijk besluit 10 december 2017 wordt Mevr. Velichka Kontozova-Deutsch geboren op 23 april 1976, in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 juni 2015, met als titel Attaché in de klasse A1 op het Nederlands taa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018030449 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2017 wordt Mevr. Tine Van Looveren tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A2, bij de Federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, met Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018200895 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, wordt mev Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018200897 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, wordt mevr. BAELE Veerle, Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018200898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, wordt de heer CREMMERY Pe Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018200896 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. Dienst voor administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, wordt de heer DECONINCK Hannes, met Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018200931 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Beheerscomité van de sociale zekerheid. - Ontslag en benoeming van een werkend lid van het Beheerscomité van de sociale zekerheid, in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van de overheid en van een werkend lid, in de hoedanigheid van vertegenwoord Bij koninklijk besluit van 4 februari 2018, dat in werking treedt de dag volgend op deze bekendmaki(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010815 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis . - Vacature van Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer mvt 631 (COORDINATOR E-COLLECTIONS) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de man(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. * Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010814 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis . - Vacature van Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan - Vacaturenummer mvt 630 (CONSERVATOR VAN DE COLLECTIES WESTERSE BLAAS- EN SLAGINSTRUMENTEN) Sommige woorden in(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. * Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010817 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis . - Vacature van Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer mvt 633 (BEHEERDER WETENSCHAPPELIJKE DOCUMENTATIE) Sommige woorden in de functiebeschrijving (...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. * Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010816 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis . - Vacature van Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer mvt 632 (COORDINATOR TENTOONSTELLINGEN - EVENEMENTEN - VIP) Sommige woorden in de functiebesc(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. * Het gaat om een voltijdse betrekking van een s(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010804 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van **** **** voor de **** orde 1. In de loop van het eerste semester van 2018, zal **** te **** een vergelijkende se(...) 2. Vereist diploma op de uiterste **** : **** diploma van licentiaat/master, arts, do(...)

document

type document prom. -- pub. 15/02/2018 numac 2018010792 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Gemeente Anderlecht. - Vernietiging Bij besluit van 5 februari 2018 worden vernietigd de beraadslaging van 5 september 2017 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Anderlecht het principe van de overdracht van het globa
^