Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 juni 2017

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 mei 2017, is benoemd als stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, mevr. Bakunde Mukundwa M.-W., assistent op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de Franst Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Bij ministeriële besluiten v(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017012443
pub.
08/06/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 mei 2017Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017012236 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kastickets in de horecasector type koninklijk besluit prom. 11/05/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012955 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit dat de nadere uitvoeringsregels bevat met betrekking tot de werking van de Commissie voor de openbare comptabiliteit type koninklijk besluit prom. 11/05/2017 pub. 14/06/2017 numac 2017012372 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Strategische Aanpak voor het Internationale Beleid van Chemische Producten type koninklijk besluit prom. 11/05/2017 pub. 03/10/2017 numac 2017013329 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kastickets in de horecasector. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/05/2017 pub. 22/05/2017 numac 2017012159 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité van wijzen, bedoeld in artikel 4 van de wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval sluiten, is benoemd als stagiair in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, mevr. Bakunde Mukundwa M.-W., assistent op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 18 mei 2017 : - is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen te vervullen aan : mevr. Finn A., administratief deskundige bij de griffie van deze rechtbank;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; mevr. Stassin S., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Charleroi;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; mevr. Vanderdussen S., assistent bij de griffie van deze rechtbank, afdeling Charleroi;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het verzoekschrift tot nietigverklaring wordt ofwel per post aangetekend verzonden naar de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, ofwel wordt het ingediend volgens de elektronische procedure (zie daarvoor de rubriek "e-procedure" op de website van de Raad van State - http://www.raadvst-consetat.be/).

^