Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 mei 2017
gepubliceerd op 01 juni 2017

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kastickets in de horecasector

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2017012236
pub.
01/06/2017
prom.
11/05/2017
ELI
eli/besluit/2017/05/11/2017012236/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kastickets in de horecasector


VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het onderhavig ontwerp van koninklijk besluit vervangt afdeling 2, II, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kastickets in de horecasector.

Bij de arresten nrs. 232.545 en 232.548 van 14 oktober 2015 heeft de Raad van State het koninklijk besluit van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/12/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013003367 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde (hierna "koninklijk besluit nr. 1"), vernietigd, en meer bepaald artikel 21bis van dit besluit. Dat artikel heeft betrekking op de uitreiking van het kasticket door een geregistreerd kassasysteem dat voldoet aan de voorwaarden bedoeld in het koninklijk besluit van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 sluiten tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen (hierna " koninklijk besluit van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 sluiten") (Belgisch Staatsblad van 20 december 2013, ed. 4).

De verplichting om een geregistreerd kassasysteem te gebruiken in de horecasector werd door de bovenbedoelde arresten evenwel niet in vraag gesteld. Deze verplichting is nog altijd van toepassing krachtens artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 1, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 19 december 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/12/2012 pub. 31/12/2012 numac 2012003370 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde sluiten (Belgisch Staatsblad van 31 december 2012). Afdeling 2, II, punt A, van de bijlage bij het voornoemd koninklijk

besluit nr. 44 voorziet in een boete wanneer het gebruikte kassasysteem niet voldoet aan het voornoemd koninklijk besluit van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 sluiten.

Rekening houdend met punt B van de afdeling II, is het vanzelfsprekend dat het de intentie van de wetgever is elke belastingplichtige die restaurant- of cateringdiensten verricht en die voldoet aan de voorwaarden van artikel 21bis van het koninklijk besluit nr. 1, te verplichten een conform kassasysteem te bezitten om het kasticket bedoeld in het koninklijk besluit van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 sluiten te kunnen uitreiken.

Gezien het belang van een duidelijke en eenvormige bepaling ten aanzien van alle betrokken belastingplichtigen, is het aangewezen meer klaarheid te scheppen in de bepalingen van afdeling 2, II om elke mogelijke rechtsonzekerheid uit te sluiten. De boete bedoeld in punt A beoogt voortaan het niet houden van een geregistreerd kassasysteem dat voldoet aan de voorwaarden van het koninklijk besluit van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 sluiten zodat deze bepaling zowel betrekking heeft op de belastingplichtigen die een niet conform kassaregister gebruiken als op de belastingplichtigen die geen kassaregister bezitten. Artikel 1 van het ontwerp past in die zin bovenbedoeld punt A aan.

Overigens wordt in afdeling 2, II een punt C, nieuw, ingevoegd. Naar analogie met afdeling 2, I, punt B met betrekking tot de facturen en de als zodanig geldende stukken, beoogt deze nieuwe bepaling inzonderheid de toepassing van een boete in het geval het kasticket, de rekening of het ontvangstbewijs niet alle vermeldingen bevat als bedoeld in respectievelijk artikel 2, eerste lid, punt 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 sluiten en in artikel 22, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1. Voor de bepaling van het bedrag van de toe te passen boete werd rekening gehouden met dezelfde bedragen als die voor de facturen.

Rekening houdend met hetgeen voorafgaat vervangt artikel 1 van dit ontwerp punt II van afdeling 2.

Er werd rekening gehouden met het advies van de Raad van State, afdeling wetgeving, nr. 60.957/3 van 9 maart 2017. Om redenen van coherentie met de andere rubrieken van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 44, is het evenwel aangewezen de zinsnede "voorzien door of krachtens de regelgeving" niet te schrappen in punt 2 van afdeling 2, II. Ik heb de eer te zijn, Sire, Van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaar, De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT

Advies 60.957/3 van 9 maart 2017 Over een ontwerp van koninklijk besluit "tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kasticketten in de horecasector" Op 7 februari 2017 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Financiën verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kasticketten in de horecasector'.

Het ontwerp is door de derde kamer onderzocht op 28 februari 2017 . De kamer was samengesteld uit Jo Baert, kamervoorzitter, Jeroen Van Nieuwenhove en Koen Muylle, staatsraden, Bruno Peeters, assessor, en Astrid Truyens, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Dries Van Eeckhoutte, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Koen Muylle, staatsraad.

Het advies, waarvan de tekst hierna volgt, is gegeven op 9 maart 2017. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 2. Het voor advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe afdeling 2, rubriek II ("Kasticket en rekening of ontvangstbewijs"), van de bijlage bij het koninklijk besluit nr.44 van 9 juli 2012 "tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde" (hierna : koninklijk besluit nr. 44) te vervangen (artikel 1 van het ontwerp), teneinde twee wijzigingen door te voeren.

Vooreerst wordt in punt A verduidelijkt dat de boete waarin die bepaling voorziet, zowel betrekking heeft op de belastingsplichtigen die een niet-conform kassasysteem gebruiken als op de belastingsplichtigen die geen kassasysteem bezitten.

Vervolgens wordt in punt C voorzien in een restcategorie, waarbij de boete wordt bepaald voor "de niet naleving van elke andere verplichting met betrekking tot het kasticket, [de] rekening of [het] ontvangstbewijs voorzien door of krachtens de regelgeving".

Het te nemen besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt (artikel 2). 3. Het ontworpen besluit vindt rechtsgrond in artikel 70, § 4, eerste lid, van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (hierna : Btw-wetboek), dat luidt als volgt : "De niet in de §§ 1, 2 en 3 bedoelde overtredingen van dit Wetboek of van de besluiten genomen ter uitvoering ervan, worden bestraft met een niet-proportionele fiscale geldboete van 50 euro tot 5.000 euro per overtreding. Het bedrag van deze geldboete wordt naar gelang van de aard en de ernst van de overtreding bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld".

Onderzoek van de tekst Opschrift 4. In de Nederlandse versie van het opschrift van het ontwerp moet het woord "kasticketten"" worden vervangen door het woord "kastickets" Artikel 1 5.In de ontworpen punten A en C van afdeling 2, rubriek II, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 44 wordt bepaald dat voorwaarden of verplichtingen worden geviseerd "voorzien door of krachtens de regelgeving".

Gevraagd wat met die woorden wordt bedoeld, antwoordde de gemachtigde dat hiermee wordt beoogd te verduidelijken dat naast de genummerde koninklijke besluiten in uitvoering van het Btw-wetboek ook het koninklijk besluit van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 sluiten "tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen" wordt geviseerd.

Artikel 70, § 4, eerste lid, van het Btw-Wetboek bepaalt dat de Koning het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboete vaststelt waarmee de "niet in de §§ 1, 2 en 3 bedoelde overtredingen van dit Wetboek of van de besluiten genomen ter uitvoering ervan" worden bestraft. Artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 44 bepaalt dat "[d]e bedragen van de niet-proportionele fiscale geldboeten voor de overtredingen beoogd in artikel 70, § 4, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit".

Volgens het eerste lid van zijn aanhef is het koninklijk besluit van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 sluiten genomen ter uitvoering van de artikelen 53octies, § 1, en 54 van het Btw-Wetboek. Het koninklijk besluit van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 sluiten is dus zonder meer een besluit genomen ter uitvoering van het Wetboek in de zin van artikel 70, § 4, eerste lid, van het Btw-Wetboek.

Vermits met de woorden "voorzien door of krachtens de regelgeving" het koninklijk besluit van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 sluiten wordt bedoeld en er geen twijfel over kan bestaan dat met de overtredingen van de besluiten genomen ter uitvoering van het Btw-wetboek tevens de overtredingen van dat koninklijk besluit worden bedoeld, zijn die woorden overbodig en kunnen ze in de ontworpen punten A en C van afdeling 2, rubriek II, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 44 worden weggelaten. 6. In het ontworpen punt C van afdeling 2, rubriek II, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr.44 wordt in een geldboete voorzien in geval van de "[n]iet naleving van elke andere verplichting met betrekking tot het kasticket, [de] rekening of [het] ontvangstbewijs".

In artikel 70, § 4, eerste lid, van het Btw-wetboek wordt bepaald dat "[h]et bedrag van deze geldboete (...) naar gelang van de aard en de ernst van de overtreding [wordt] bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld". Hieruit vloeit voort dat voor elke inbreuk waarvoor een geldboete wordt bepaald, moet kunnen worden aangetoond dat de geldboete is bepaald rekening houdend met de aard en de ernst van de overtreding.

Het bestaan van een restcategorie zoals die waarin het ontworpen punt C voorziet, is op zich genomen niet onbestaanbaar met die vereiste. De stellers van het ontwerp kunnen immers van oordeel zijn dat de thans bestaande overtredingen, behoudens die vermeld in de overige ontworpen punten van afdeling 2, rubriek II, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 44, van die aard zijn dat ze de geldboete rechtvaardigen waarin in het ontworpen punt C wordt voorzien.

Wanneer evenwel in de toekomst in nieuwe overtredingen zou worden voorzien, moet erop worden toegezien dat wordt nagegaan of die overtredingen eveneens van die aard zijn dat ze de geldboete rechtvaardigen waarin in het ontworpen punt C wordt voorzien, dan wel of ze van de in dat punt vermelde overtredingen verschillen, zodat een andere geldboete erop moet worden toegepast.

Artikel 2 7. Luidens artikel 2 van het ontwerp zal het te nemen besluit in werking treden op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.Tenzij er een bijzondere reden is om af te wijken van de gebruikelijke termijn van inwerkingtreding van besluiten, wat niet blijkt uit het verslag aan de Koning, moet dat artikel 2 worden weggelaten.

De griffier, A. Truyens De voorzitter J. Baert

11 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kastickets in de horecasector (1) FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, artikel 70, § 4, eerste lid, vervangen bij de programmawet van 22 juni 2012Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 7 juli 2016;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 19 december 2016;

Gelet op advies nr. 60.957/3 van de Raad van State, gegeven op 9 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Op de voordracht van de Minister van Financiën, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Afdeling 2, II, van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde, wordt vervangen als volgt :

A. Non-détention d'un système de caisse qui satisfait à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca

- 1ère infraction : 1.500 EUR

A. Het niet houden van een kassasysteem dat voldoet aan het koninklijk besluit van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 sluiten tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen

- 1ste overtreding: 1.500 EUR

- 2ème infraction : 3.000 EUR

- 2de overtreding : 3.000 EUR

- infractions suivantes : 5.000 EUR

- volgende overtredingen:5.000 EUR

B. Non-respect de l'obligation de délivrance d'un ticket de caisse, note ou reçu visés à l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992

Par ticket de caisse, note ou reçu :

B. Niet naleving van de verplichting tot uitreiking van een kasticket, rekening of ontvangstbewijs als bedoeld in het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992

Per kasticket, rekening of ontvangstbe-wijs:

- 1ère infraction : 50 EUR avec un maximum de 500 EUR

- 1ste overtreding: 50 EUR met een maximum van 500 EUR

- 2ème infraction : 125 EUR avec un maximum de 1.250 EUR

- 2de overtreding: 125 EUR met een maximum van 1.250 EUR

- infractions suivantes : 250 EUR avec un maximum de 5.000 EUR

- volgende overtredingen: 250 EUR met een maximum van 5.000 EUR


C. Non-respect de toute autre obligation relative au ticket de caisse, note ou reçu, prévue par ou en vertu de la réglementation

Par ticket de caisse, note ou reçu :

C. Niet naleving van elke andere verplichting met betrekking tot het kasticket, rekening of ontvangstbewijs voorzien door of krachtens de regelgeving

Per kasticket, rekening of ontvangstbe-wijs:

- 1ère infraction :

- 1ste overtreding:

o purement accidentelle : 25 EUR avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 250 EUR

o louter toevallig: 25 EUR met een minimum van 50 EUR en een maximum van 250 EUR

o autre : 50 EUR avec un maximum de 500 EUR

o overige: 50 EUR met een maximum van 500 EUR

- 2ème infraction : 125 EUR avec un maximum de 1.250 EUR

- 2de overtreding: 125 EUR met een maximum van 1.250 EUR

- infractions suivantes : 250 EUR avec un maximum de 5.000 EUR

- volgende overtredingen: 250 EUR met een maximum van 5.000 EUR

D. En remplacement de la note ou du reçu, utilisation d'une caisse enregistreuse non autorisée ou d'une procédure non autorisée en vertu de l'article 22, § 9, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, ou qui ne satisfait pas aux conditions requises par ou en vertu de la réglementation

- 1ère infraction : 1.000 EUR

D. Het gebruik, ter vervanging van een rekening of ontvangstbewijs, van een niet vergunde geregistreerde kassa of van een niet krachtens artikel 22, § 9, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 vergunde procedure, of die niet voldoet aan de door of krachtens de regelgeving vereiste voorwaarden

- 1ste overtreding: 1.000 EUR

- 2ème infraction : 2.000 EUR

- 2de overtreding: 2.000 EUR

- infractions suivantes : 3.000 EUR

- volgende overtredingen:3.000 EUR


E. Défaut de justification de la destination des notes ou reçus émanant de l'imprimeur

- 1ère infraction : 500 EUR

E. Gebrek aan rechtvaardiging van de bestemming van de rekeningen en ontvangstbewijzen, afkomstig van de drukker

- 1ste overtreding: 500 EUR

- 2ème infraction : 2.000 EUR

- 2de overtreding: 2.000 EUR

- infractions suivantes : 3.000 EUR

- volgende overtredingen:3.000 EUR

F. Infractions aux obligations imposées aux imprimeurs agréés par ou en vertu de la réglementation

- 1ère infraction : 1.000 EUR

F. Overtredingen van verplichtingen die door of krachtens de regelgeving worden opgelegd aan de erkende drukkers

- 1ste overtreding: 1.000 EUR

- infractions suivantes : 2.000 EUR

- volgende overtredingen:2.000 EUR


Art. 2.De minister bevoegd voor Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 3 juli 1969Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten, Belgisch Staatsblad van 17 juli 1969. Programmawet van 22 juni 2012Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, Belgisch Staatsblad van 28 juni 2012.

Wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2013, 1ste editie.

Koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992, Belgisch Staatsblad van 31 december 1992, 4e editie.

Koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012, Belgisch Staatsblad van 17 juli 2012.

Koninklijk besluit van 30 december 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003491 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot het bepalen van de definitie en de voorwaarden waaraan een geregistreerd kassasysteem in de horecasector moet voldoen type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 07/01/2010 numac 2009003484 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen , inzonderheid de artikelen 30, 32, 40, 41 en 45 type koninklijk besluit prom. 30/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009003494 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 sluiten, Belgisch Staatsblad van 31 december 2009, 3e editie.

Gecoördineerde wetten op de Raad van State, koninklijk besluit van 12 januari 1973, Belgisch Staatsblad van 21 maart 1973.

^