Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 juni 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/12/2016 pub. 01/06/2017 numac 2017012240 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017012280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 7 mars 2017 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering vo Interpretatieve regel voor de terugbetaling van de farmaceutische specialiteit op basis van imatini(...) type wet prom. 01/12/2016 pub. 01/06/2017 numac 2017030356 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Duitse vertaling

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2016055448 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. **** nalatenschap van ****, **** **** **** De heer ****, **** **** ****, geboren te **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017010969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 september 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017011831 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake het vereenvoudigd elektronisch beslag onder derden type koninklijk besluit prom. 11/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017012236 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 44 van 9 juli 2012 tot vaststelling van het bedrag van de niet-proportionele fiscale geldboeten op het stuk van de belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de kastickets in de horecasector type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017012257 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Binnencarrière. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 mei 2017 wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 31 mei 2017 aan de heer Jean-Paul DELLISSE attaché - klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Bui(...) Hij is ertoe gemachtigd zijn pensioenrechten te doen gelden op 1 juni 2017 en de titel van zijn amb(...) type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017012294 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van het vakantiegeld in de pensioenregeling voor werknemers type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017012297 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Quality Partner, rue Hayeneux 6 G-033 "Sectorgids autocontrole voor de aannemers van land- en tuinbouwwerken voor de primaire (...) type koninklijk besluit prom. 22/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017012302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van een lid van de Hoge Raad voor de economische beroepen type koninklijk besluit prom. 17/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017020381 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017030341 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Burgerlijke eretekens Koninklijk Besluit van 23 april 2017 : ****. Voor meer dan 35 jaren dienst Het Burgerlijk Kruis 1**** klasse wordt verleend aan : Mevr. **** ****, Administratief assistent bij de Federale Overheidsdienst Sociale Ze ***** assistent bij de Federale Overheidsdienst **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 25/04/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017030359 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 50.000 euro aan « het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen » type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017030105 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, houdende de praktische modaliteiten met betrekking tot de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 september 2016 inzake de aanvullende financiële bijdrage door de werkgever bij onregelmatige prestaties van de werknemer in de sociale werkplaatsen type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017200086 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 december 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk en de handschoennijverheid, betreffende de verlenging en de opheffing van bepaalde collectieve arbeidsovereenkomsten en collectieve arbeidsovereenkomst-bepalingen type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017200888 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de financiering van demografieplannen binnen de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017201012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de koopkracht in het kader van de wet van 28 april 2015 tot instelling van de maximale marge voor de loonkostontwikkeling voor de jaren 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017201019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de binnenscheepvaart, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2003 inzake arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017202477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met betrekking tot de wijziging van sommige bedragen van onderbrekingsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017200097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het behoud van het normaal loon voor afwezigheidsdagen naar aanleiding van bepaalde familiegebeurtenissen, staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017201052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2016, gesloten in het Paritair Subcomité voor het luchthavenbeheer, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid of die hebben gewerkt in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 02/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017201053 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vervanging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 december 2015 betreffende de oprichting van een waarborg- en sociaal fonds en de vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017202476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 23/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017202563 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 tot invoering van een recht op loopbaanonderbreking voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017012153 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie type ministerieel besluit prom. 18/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017012242 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

decreet

type decreet prom. 27/04/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017011936 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 mei 1999 betreffende de toekenning van de erkenning en subsidies aan onthaaltehuizen type decreet prom. 18/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017012349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen 3, 15 en 16 en tot invoeging van een artikel 45ter in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren type decreet prom. 18/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017202907 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de artikelen 3, 15 en 16 en tot invoeging van een artikel 45ter in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017012356 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende ambtshalve overplaatsing naar het Brussels Instituut voor Milieubeheer van een ambtenaar uit de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 04/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017030345 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/545 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende goedkeuring van vijf referentiesystemen voor de erkenning van competenties voor het beroep van "dakwerker" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de erkenning van competenties op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding afgesloten tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017070089 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34063 - « Vallées de la Chevratte » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017070092 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE34066 - « Vallée du Ton et Côte bajocienne de Montquintin à Ruette » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017070093 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de Natura 2000-locatie BE35002 - « Vallée de l'Orneau » type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017202909 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 4 mei 2017 dat in werking treedt op 1 juni 2017, wordt de heer Nicolas Degallaix, attaché, bevorderd door verhoging in graad tot de graad van eerste attaché in de kaderbetrekking CO1A5026, beroep Bij besluit van de Waalse Regering van 4 mei 2017 dat in werking treedt op 1 juni 2017, wordt d(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017012231 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De heer Jean-Marie PRIMC en de heer Henry POCHET hebben de Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 222.105/XIII-7.992. Voor de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017012243 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Marjorie VANREMOORTELE, die woonplaats kiest bij de Algeme Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 maart 2017. Deze zaak is ingeschr(...) type bericht prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017012264 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De CVA WERELDHAVE BELGIUM, die woonplaats kiest bij Mr. Iv Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 februari 2017. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017012266 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW BELGISCHE VERENIGING VAN DE INDUSTRIE VAN PLANTENBE Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2017. Deze zaak is inges(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017012249 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective Bij besluit van 01/12/2016 wordt de heer **** LOOD, gevestigd te 5190 ****- **** besluit van 01/12/2016 wordt de heer **** ****, gevestigd te 1000 ****, **** Ja(...) type vergunning prom. 12/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017040333 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 17-02 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2017, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20162017-0786

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017012323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, Jozef I(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

document

type document prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017202910 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Administratieve Experts (niveau B) voor De Franse Gemeenschapscommissie (COCOF). - Selectienummer: AFB17032 Solliciteren kan tot 15 juni 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017202948 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Wetenschappelijk administratief deskundigen (niveau B), voor Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer : AFG17033 Deze selectie werd afgeslot(...) Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017202949 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige directeurs van de dienst financiële en actuariële studies (niveau A3), voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : AFG16202 Deze selectie werd afgesloten op 24/05/2017. E(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017030388 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie. - Werving en Loopbaan. - Overdracht van personeelsleden van de **** **** naar de diensten van het **** **** Gewest. - Oproep tot kandidaten. - **** In het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2 1. **** générale de la **** - **** **** **** **** **** **** **** **** - ****(...)

document

type document prom. -- pub. 01/06/2017 numac 2017040319 bron hoge raad voor de justitie Aanwijzing van leden van de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage Bij beslissingen van 19 april 2017 van de Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie van de Hoge Raad voor de Justitie: - Wordt de heer Luc Canautte aangew - Wordt de heer Bertel De Groote aangewezen voor een termijn van vier jaar, als plaatsvervangend li(...)
^