Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 mei 2017
gepubliceerd op 03 juli 2017

Koninklijk besluit dat de nadere uitvoeringsregels bevat met betrekking tot de werking van de Commissie voor de openbare comptabiliteit

bron
federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst beleid en ondersteuning
numac
2017012955
pub.
03/07/2017
prom.
11/05/2017
ELI
eli/besluit/2017/05/11/2017012955/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

11 MEI 2017. - Koninklijk besluit dat de nadere uitvoeringsregels bevat met betrekking tot de werking van de Commissie voor de openbare comptabiliteit


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 16 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof sluiten tot vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten alsook voor de organisatie van de controle door het Rekenhof, het artikel 16/8;

Gelet op het artikel 8 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, is dit besluit vrijgesteld van een regelgevingsimpactanalyse omdat het bepalingen van autoregulering betreft;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën gegeven op 8 februari 2010 en op 3 januari 2014;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 1 februari 2017;

Gelet op het advies 60.990/4 van de Raad van State, gegeven op 13 maart 2017, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën en van Onze Minister van Begroting en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.§ 1. De leden van de Commissie voor de openbare comptabiliteit worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Deze termijn is hernieuwbaar. § 2. Het mandaat eindigt : 1° wanneer de duur ervan verstreken is;2° in geval van ontslag;3° in geval van overlijden. Tot het ogenblik, waarin voorzien wordt in de vervanging van het lid van wie het mandaat vóór de normale vervaldatum beëindigd is, neemt de aangeduide plaatsvervanger het mandaat waar. In het geval van vervanging zal het nieuwe lid het mandaat van het lid dat hij vervangt, voltooien.

Art. 2.De Commissie vergadert op uitnodiging van de Voorzitter of op uitnodiging van tien van de achttien leden.

De uitnodiging gebeurt schriftelijk of langs elektronische weg.

De uitnodiging wordt ten minste 10 dagen voor de dag van de vergadering verstuurd aan alle leden van de Commissie.

Art. 3.De uitnodiging bevat de dagorde en de documenten voor de te behandelen punten. De dagorde wordt bepaald door de Voorzitter of, in voorkomend geval, door de leden vermeld in artikel 2, eerste lid. Elk lid van de Commissie kan evenwel vragen punten toe te voegen aan de dagorde.

Het betrokken lid stuurt de aan de agenda toe te voegen punten minstens vijf dagen op voorhand door naar de Voorzitter of, in voorkomend geval, naar de leden vermeld in artikel 2, lid 1.

Bijkomende documenten worden tezamen met de uitnodiging of de vraag om toevoeging van bijkomende punten aan de dagorde verstuurd aan de leden van de Commissie.

Art. 4.Mits akkoord van de leden van de Commissie kan de Voorzitter afwijken van de wijze van bijeenroeping zoals vastgesteld in de artikelen 2 en 3.

Het akkoord wordt in voorkomend geval in de notulen van de vergadering vermeld.

Art. 5.De federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning neemt het secretariaat van de Commissie waar.

Art. 6.De minister bevoegd voor Begroting en de minister bevoegd voor Financiën zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting, S. WILMES

^