Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 juli 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 17/05/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012229 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen type wet prom. -- pub. 03/07/2017 numac 2017012873 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsonde Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012170 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bestemming van een gedeelte van de netto-opbrengst van de verkoop van de muntstukken uitgegeven in overeenstemming met artikel 58 van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen, aan het Rode Kruis van België type koninklijk besluit prom. 22/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012171 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de bestemming van een gedeelte van de netto-opbrengst van de verkoop van de muntstukken uitgegeven in overeenstemming met artikel 58 van de wet van 4 april 1995 houdende fiscale en financiële bepalingen, aan het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité en Child Focus type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012841 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit van 12 juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water dat in voedingsmiddeleninrichtingen verpakt wordt of dat voor de fabricage en/of het in de handel brengen van voedingsmiddelen wordt gebruikt type koninklijk besluit prom. 08/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012849 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit betreffende de aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting bij het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2017 numac 2017012929 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bevordering. - Personeel Bij koninklijk besluit van 14 juni 2017, wordt met ingang van 1 juli 2017, Mevr. Ariane SCHOOFS, attaché in de klasse A1, bevorderd in de klasse A2, in de titel van attaché bij de Stafdirectie Personeel en Organisatie va type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012954 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de Commissie voor de openbare comptabiliteit type koninklijk besluit prom. 11/05/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012955 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit dat de nadere uitvoeringsregels bevat met betrekking tot de werking van de Commissie voor de openbare comptabiliteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2017 numac 2017012962 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016, is de heer Niewold, W., vrederechter van het eerste kanton Hasselt, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een te Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijke besluiten van 30 maart 2017, die in w(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/07/2017 numac 2017012963 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 8 juni 2017, dat in werking treedt op 22 juli 2017, is aan de heer de Burlet L., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Walhain. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te v Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. 12/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017020426 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Beroepsverening Sociaal Werkers Ziekenhuizen ter bevordering van de kwaliteit van het sociaal werk in de ziekenhuizen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012773 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/07/2017 numac 2017012889 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering NOVATEK Gas & Power GmbH-A330-067 Bij ministerieel besluit van 21 juni 2017 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan NOVATEK Gas & Power GmbH, overeenkomstig de be type ministerieel besluit prom. 15/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012891 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de evaluatiecriteria met betrekking tot de programmatie van de diensten voor oppashulp

arrest

type arrest prom. 31/05/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012721 bron federale overheidsdienst financien Besluit tot wijziging van het besluit van 18 december 2014 van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën tot vaststelling van de taken waarmee de Administratie Rechtszekerheid is belast en tot vaststelling van de bevoegdheden en de zetel van haar operationele diensten wat betreft de Antennes Rechtszekerheid Eupen en Verviers type arrest prom. 28/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012960 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Besluit van de Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen van 28 juni 2017 houdende delegatie van beslissingsbevoegdheid in individuele asieldossiers aan de adjunct-commissarissen en bepaalde personeelsleden van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen die minimaal tot de A3-klasse behoren of door de Commissaris-generaal zijn aangesteld om tijdelijk een functie van niveau A3 waar te nemen type arrest prom. -- pub. 03/07/2017 numac 2017202802 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 59/2017 van 18 mei 2017 Rolnummer 6343 In zake : het beroep tot vernietiging van het Vlaamse decreet van 3 juli 2015 « tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijzigi Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 02/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012693 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het Besluit van de Vertegenwoordigers van de Regeringen der Lidstaten, in het kader van de Raad bijeen, van 28 april 2004, betreffende voorrechten en immuniteiten die aan ATHENA worden verleend, ondertekend te Brussel op 28 april 2004 type decreet prom. 02/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012776 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de aan de kinderbijslagregelgeving aan te brengen wijzigingen type decreet prom. 02/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012777 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17 juni 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de Richtlijn 2011/98/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 betreffende één enkele aanvraagprocedure voor een gecombineerde vergunning voor onderdanen van derde landen om te verblijven en te werken op het grondgebied van een lidstaat, alsmede inzake een gemeenschappelijk pakket rechten voor werknemers uit derde landen die legaal in een lidstaat verblijven type decreet prom. 24/05/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012844 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende technische et organisatiemaatregelen inzake onderwijs type decreet prom. 30/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017030415 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2017 type decreet prom. 02/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017020428 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 14 juli 2016 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende het vaststellen van de aanknopingsfactoren tot vaststelling van het personele toepassingsgebied van de wettelijke en reglementaire bepalingen van de deelentiteiten, de budgettering en verrekening van de voor de deelentiteiten betaalde gezinsbijslagen en de effectieve invoering van gemeenschappelijke wijzigende bepalingen voorgesteld door het Beheerscomité van FAMIFED

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/06/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017012884 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 juli 2014 tot aanwijzing van de in artikel 313/3 en artikel 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/04/2017 pub. 03/07/2017 numac 2017040312 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gespecialiseerd onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het niveau van een net voor het schooljaar 2017-2018

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 03/07/2017 numac 2017203505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Vlaamse Gewest Bij besluit van de Directeur-generaal, d.d., van 19 juni 2 worden mevrouw Ann VAN DER JEUGHT, te Antwerpen, en de heer Thomas VAEL, te Mechelen, als vertegenw(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/07/2017 numac 2017203550 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. - Deskundige opleiding (m/v/x) (BNG17060) Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd af(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

document

type document prom. -- pub. 03/07/2017 numac 2017203546 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attaché HR Talent (niveau A) voor het RIZIV. - Selectienummer: AFG17168 Solliciteren kan tot 3 juillet 2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 03/07/2017 numac 2017203549 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Diensthoofd Begroting, Logistiek, Aankopen en Subsidies (niveau A), voor de POD Maatschappelijke integratie. - Selectienummer : ANG17101 Deze selectie werd afgesloten op 26/06/(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 03/07/2017 numac 2017203559 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige elektriciteit technische experts (niveau B), voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : AFG17002 Deze selectie werd afgesloten op 23/06/2017. Er zijn 2 laureaten. De lijst(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/07/2017 numac 2017203580 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Brandweerman - Ambulancier voor de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp (niveau D). - Selectienummer: ANB16018. - Erratum Deze selectie we(...) Er zijn 140 laureaten. De lijst is 3 jaar geldig. (...)
^