Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 11 mei 2017
gepubliceerd op 14 juni 2017

Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Strategische Aanpak voor het Internationale Beleid van Chemische Producten

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2017012372
pub.
14/06/2017
prom.
11/05/2017
ELI
eli/besluit/2017/05/11/2017012372/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MEI 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2017 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de Strategische Aanpak voor het Internationale Beleid van Chemische Producten (SAICM)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op wet van 25 december 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2016 pub. 29/12/2016 numac 2016003483 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, programma 25.55.1;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 14 april 2017;

Overwegende de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, de artikelen 121 tot 124;

Overwegende de uitwerking van een strategische aanpak van het internationale beleid inzake chemische producten gevraagd door de wereldtop voor duurzame ontwikkeling;

Overwegende de strategische aanpak voor het beheer van chemicaliën, tot stand gekomen te Dubai op 6 februari 2006;

Overwegende de resultaten van de internationale conferenties inzake het beleid inzake chemische producten die hebben plaats gevonden in februari 2006, mei 2009, september 2012 en september-oktober 2015;

Overwegende dat de SAICM-activiteiten nodig zijn voor de toepassing van de Europese en nationale regelgeving voor verschillende categorieën van chemische producten en voor de toepassing van de regelgeving in de ontwikkelingslanden;

Overwegende dat de activiteiten van SAICM in 2017 dienen bekostigd te worden en dat de Belgische federale overheid zich verplicht ziet bij te dragen tot de goede werking van deze strategische aanpak;

Overwegende dat het Verdrag van Rotterdam, een ideaal kader instelt voor de uitwerking van activiteiten betreffende gevaarlijke chemische producten;

Op de voordracht van de Minister van Leefmilieu, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Een bedrag van 20.000 euro, aan te rekenen op het krediet voorzien bij de organisatieafdeling 55, basisallocatie 11.35.40.01 (programma 25.55.1) van de begroting van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het begrotingsjaar 2017, wordt verleend aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, als Belgische federale bijdrage voor het jaar 2017.

Dit bedrag zal gestort worden op het volgende rekeningnummer: Titularishouder: UNEP Euro account nr. 6161603755 J.P. Morgan A.G. Junghofstrasse 14 60311 Frankfurt/Main, Germany Code SWIFT = BIC : CHASDEFX IBANnummer: DE 56 5011 0800 6161 6037 55 Referentie: M1-32CPL-000264

Art. 2.Het in artikel 1 vermeld bedrag zal in eenmaal vereffend worden van zodra dit besluit ondertekend is, en de aanvraag tot uitbetaling voorgelegd wordt.

Art. 3.De besteding van de bijdrage zal naderhand verantwoord worden op basis van een activiteitenverslag, vergezeld van een financiële staat, afgeleverd door UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties.

Art. 4.Overeenkomstig artikel 123 van de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, zal het niet benutte gedeelte van de hogervermelde financiële bijdrage, door UNEP FUND worden terugbetaald aan de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, op de IBAN rekening BE42 6792 0059 1754 geopend bij de Bank van de Post (BIC/SWIFT: PCHQBEBB) op naam van "Diverse ontvangsten".

Art. 5.De minister bevoegd voor Leefmilieu is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 11 mei 2017.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Leefmilieu, M.-Ch. MARGHEM

^