Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 april 2015

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Vrijwillig ontslag van een technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015 wordt met ingang van 1 januar Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015201644
pub.
02/04/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Vrijwillig ontslag van een technisch deskundige bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015200175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015012026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de sectorale functieclassificatie met het oog op de toepassing van het sectorale minimumbarema type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015200528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een tussenkomst in de opleidingskosten aan werknemers en ondernemingen type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015200379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques sluiten wordt met ingang van 1 januari 2015, aan Mevr. Caroline Bollinne, vrijwillig ontslag verleend uit haar ambt van technisch deskundige (verpleegkundige-controleur) bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

^