Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 maart 2015
gepubliceerd op 09 april 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de sectorale functieclassificatie met het oog op de toepassing van het sectorale minimumbarema

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015012026
pub.
09/04/2015
prom.
19/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAART 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de sectorale functieclassificatie met het oog op de toepassing van het sectorale minimumbarema (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de sectorale functieclassificatie met het oog op de toepassing van het sectorale minimumbarema.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Kris PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013 Sectorale functieclassificatie met het oog op de toepassing van het sectorale minimumbarema (Overeenkomst geregistreerd op 22 juli 2013 onder het nummer 116230/CO/219) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing.

Onder "bedienden" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden. HOOFDSTUK II. - Voorwerp

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in toepassing van artikel 3.4. van de collectieve arbeidsovereenkomst 25 juni 2007 houdende nationaal akkoord 2007-2008 gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, met registratienummer 84222/CO/219 (koninklijk besluit van 19 februari 2008, Belgisch Staatsblad van 9 april 2008).

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt en annuleert de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2012 betreffende de sectorale functieclassificatie, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, met registratienummer 112314/CO/219.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot voorwerp een sectorale functieclassificatie voor gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden te voorzien die moet toelaten het sectorale minimumbarema toe te passen. Het minimumloon voor de bedienden is afhankelijk van de uitgeoefende functie. Hiertoe worden de functies ingedeeld in functiegroepen en in klassen. Voor elke klasse in een functiegroep staat een overeenstemmend minimumloon.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst dient slechts toegepast te worden in de mate dat die invloed kan hebben op de bepaling van het minimumloon van de individuele bediende volgens het sectorale minimumbarema. HOOFDSTUK III. - Toepassingsmodaliteiten in het kader van het minimumbarema

Art. 3.§ 1. De indeling van de bediendefuncties in de aangegeven klassen heeft tot doel de ondernemingen een richtlijn mee te geven voor de toepassing van het sectorale minimumbarema.

De functieclassificatie steunt op twee functieniveaumatrices met niveau onderscheidende criteria zoals de kennis en de kunde, de zelfstandigheid en complexiteit, de verantwoordelijkheid en de communicatie. § 2. De functies die in elke functiegroep en klasse zijn aangegeven gelden als voorbeeld en de functietitel geldt slechts als indicatie voor de inhoud ervan. § 3. Inschaling van de concrete functies Elke functie dient beoordeeld te worden op basis van de concrete functie-inhoud in de onderneming in vergelijking met de niveau-onderscheidende criteria uit de matrices en met de functie-inhoud van de voorbeeldfuncties, zoals opgenomen in de bijlage van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Bij de vergelijking van de functie-inhoud zijn verschillende hypothesen mogelijk : a) De functie in de onderneming stemt volledig overeen met de functie-inhoud van de voorbeeldfunctie. De functie wordt toegewezen in de sectoraal voorziene klasse van de voorbeeldfunctie. b) De functie in de onderneming wijkt minimaal af van de functie-inhoud van de voorbeeldfunctie en omvat minder of meer activiteiten zonder dat daardoor de algemene doelstelling van de functie, zoals beschreven in de voorbeeldfunctie, wordt aangetast. De afwijkingen vastgesteld bij één of meerdere niveau onderscheidende criteria zijn op zichzelf niet niveaubepalend.

De functie wordt toegewezen in de sectoraal voorziene klasse van de voorbeeldfunctie. c) De functie in de onderneming wijkt in ernstige mate af van de functie-inhoud van de voorbeeldfunctie waarbij met andere woorden de essentie van de functie wordt aangetast, en de doelstelling, opgenomen in de voorbeeldfunctie, stemt niet overeen met de concrete ondernemingsfunctie. In dit geval moet de intrinsieke waarde van de functie, zoals uitgeoefend in de onderneming, vergeleken worden met respectievelijk een andere voorbeeldfunctie in dezelfde klasse, in een lagere en een hogere klasse binnen dezelfde functiegroep. Indien overeenstemming wordt gevonden met een andere voorbeeldfunctie, dan geldt het resultaat van deze vergelijking als inschaling voor de afwijkende functie.

De intrinsieke waarde van de functie, zoals uitgeoefend in de onderneming, moet eveneens vergeleken worden met de niveau-onderscheidende criteria uit de matrices. Is de overeenkomst met deze criteria ten aanzien van een bepaalde klasse gerealiseerd, dan wordt de ondernemingsfunctie in de desbetreffende klasse ingedeeld. d) De functie in de onderneming werd niet opgenomen in de sectorale functieclassificatie.In dit geval moet in de bestaande sectorale functiebeschrijvingen één of meer voorbeeldfuncties gezocht worden waarvan de intrinsieke waarde overeenstemt met de niet-opgenomen functie. Bestaat een dergelijke voorbeeldfunctie, dan wordt de ondernemingsfunctie in dezelfde klasse ondergebracht.

Eveneens moet een inschatting gemaakt worden op basis van de niveau-onderscheidende criteria uit de matrices. Is de overeenkomst met deze criteria ten aanzien van een bepaalde klasse gerealiseerd, dan wordt de ondernemingsfunctie in de desbetreffende klasse ingedeeld. § 4. Wanneer een gebaremiseerde bediende de bekwaamheid bezit om een hogere functie uit te oefenen, houdt dit niet in dat hij in de overeenstemmende klasse wordt geplaatst. Dit kan enkel gebeuren indien de betreffende functie ook effectief wordt uitgeoefend. § 5. De classificatie van functies, zoals voorzien in deze collectieve arbeidsovereenkomst, mag geen aanleiding geven tot een herziening van de classificaties die op ondernemingsvlak zijn overeengekomen, en kan geen collectief effect hebben op ondernemingsvlak, noch wat de inschaling van de functiehouders betreft, noch wat de bedrijfsclassificatie op zich betreft, noch wat het daaraan gekoppeld bedrijfsbarema betreft.

Art. 4.De sectorclassificatie ter ondersteuning van het minimumbarema is opgebouwd uit twee functiegroepen : supportfuncties en technische functies.

Supportfuncties zijn deze functies die niet rechtstreeks gekoppeld zijn aan de activiteiten, zoals beschreven in het bevoegdheidsdomein van het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing.

Technische functies zijn functies die rechtstreeks verbonden zijn met de activiteiten beschreven in het bevoegdheidsdomein van het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing.

Het sectorclassificatiemodel is opgebouwd uit vier klassen voor de supportfuncties en vijf klassen voor de technische functies.

De voorbeeldfuncties en de niveau-onderschei-dende criteria per klasse en functiegroep zijn opgenomen in bijlage van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

De bijlage maakt integraal deel uit van de collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 5.Betwistingen § 1. Betwistingen over de toepassing van het minimumbarema worden overgemaakt aan de Paritaire Technische Classificatie Commissie, opgericht in het kader van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 2. Betwistingen kunnen enkel op individuele basis. Betwistingen die betrekking hebben op het merendeel van de functies van een onderneming vallen buiten deze betwistingsprocedure, maar maken voorwerp uit van het collectief overleg, inclusief eventueel verzoening. § 3. Enkel betwistingen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst kunnen door onderstaande procedure behandeld worden. § 4. De vermelde proceduretermijnen gelden voor alle maanden van het jaar met uitzondering van de kerst-, krokus- en paasvakantie en de maanden juli en augustus. In dit geval wordt bij het indienen van een betwisting tijdens deze perioden, de proceduretermijn respectievelijk verlengd met het aantal kalenderdagen gelijk aan de duur van de kerst-, krokus- en paasvakantie en met 61 kalenderdagen in het andere geval.

De Paritaire Technische Classificatie Commissie kan bij de behandeling van betwistingen ter plaatse afstappen om de betwiste functie in de onderneming te observeren, de partijen bijkomende vragen te stellen of andere "onderzoeksdaden" te stellen die het haar mogelijk maakt het dossier te beoordelen. ln dit geval wordt de timing voor de gehele procedure opgeschort en verlengd met de duur gelijk aan de duur bepaald door de Paritaire Technische Classificatie Commissie met een maximum van 28 kalenderdagen. § 5. Het geschil of de betwisting wordt als volgt behandeld. a) De aanvraag tot behandeling van de betwisting wordt per brief ingediend. De betwistende partij, zijnde de werkgever, de bediende en/of zijn vakbond, bezorgt het secretariaat van de Paritaire Technische Classificatie Commissie schriftelijke informatie over de betwisting.

Deze bevat minimaal : - De functietitel van de ondernemingsfunctie waarop de betwisting betrekking heeft; - De voorbeeldfunctie(s) waarop de betwisting berust; - De argumenten van vergelijking ten opzichte van de niveau-onderscheidende criteria uit de matrices en van de gegeven voorbeeldfunctie(s).

Een standaarddocument voor het aanbieden van de schriftelijke informatie, opgesteld door de Paritaire Technische Classificatie Commissie, kan bekomen worden op het secretariaat (p/a Sociaal Departement Agoria, Diamant Building, Reyerslaan 80, 1030 Brussel).

Een bediende kan als betwistende partij deze informatie ook via zijn vakbond bezorgen aan de Paritaire Technische Classificatie Commissie.

Bij volledigheid en ontvankelijkheid en volledigheid van de aanvraag, beoordeeld door het secretariaat van de Paritaire Technische Classificatie Commissie, bezorgt het secretariaat voormelde schriftelijke informatie uiterlijk 14 kalenderdagen na ontvangst ervan aan alle leden van de commissie en aan de verwerende partij. De datum van de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag wordt in dit schrijven vermeld en wordt als startdatum aangenomen voor de verdere proceduretermijnen.

Is de verwerende partij niet akkoord met de inhoud van de schriftelijke informatie, dan kan zij bij het secretariaat schriftelijk reageren en argumenteren. Dit gebeurt uiterlijk 35 kalenderdagen na de datum van volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag.

Is er geen reactie binnen de vooropgestelde termijn, dan wordt dit beschouwd als een akkoord van verwerende partij met de aan de Paritaire Technische Classificatie Commissie overgemaakte documenten. b) Eerste behandeling Op basis van de schriftelijke informatie ingediend door de betwistende partij en op basis van de eventuele reactie door de verwerende partij beoordeelt en beslecht de Paritaire Technische Classificatie Commissie het geschil of de betwisting.Deze uitspraak gebeurt uiterlijk 63 kalenderdagen na de datum van volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag. Zij wordt, ondertekend door alle leden van de Paritaire Technische Classificatie Commissie en schriftelijk overgemaakt aan de betwistende en aan de verwerende partij binnen de 7 kalenderdagen na de uitspraak.

Wordt binnen de in punt c) hieronder voorziene beroepstermijn geen beroep ingediend, dan is de uitspraak van de Paritaire Technische Classificatie Commissie bindend en moet deze worden uitgevoerd. c) Tweede behandeling Ten laatste 91 kalenderdagen na de datum van volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag kan bij het secretariaat van de Paritaire Technische Classificatie Commissie schriftelijk per brief een gemotiveerd beroep ingediend worden tegen de beslissing in eerste behandeling.De postdatum is bepalend.

Het secretariaat informeert vervolgens de leden van de Paritaire Technische Classificatie Commissie en alle betrokken partijen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het beroep.

In dit geval beslecht de Paritaire Technische Classificatie Commissie, na het horen van de betrokken partijen en eventueel andere bijkomende onderzoeksdagen, op definitieve wijze de betwisting, maximaal 140 kalenderdagen na datum van volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag. Een verslag met de beslissing van de toe te kennen klasse wordt opnieuw schriftelijk overgemaakt aan alle betrokken partijen. § 6. De definitieve beslissing betreffende de klasse met het daaraan gekoppelde minimumloon treedt - ongeacht de procedure - steeds in werking op datum van volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag. HOOFDSTUK IV. - Samenstelling en opdrachten van de Paritaire Technische Classificatie Commissie

Art. 6.Samenstelling De Paritaire Technische Classificatie Commissie is paritair samengesteld uit classificatiedeskundigen van de representatieve werkgeversorganisatie(s) en van de representatieve werknemersorganisaties.

De leden van de Paritaire Technische Classificatie Commissie worden aangesteld door het Paritair Comité voor de diensten en Organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing.

Hun mandaat is van onbepaalde duur.

Een eventuele vervanging van de mandaten gebeurt door het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing.

Art. 7.Opdrachten § 1. Betwistingen De Paritaire Technische Classificatie Commissie behandelt de betwistingen binnen het kader van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Bij betwisting zal de Paritaire Technische Classificatie Commissie steeds uitspraak doen binnen de sectorclassificatie, meer bepaald binnen de vier klassen van de supportfuncties en de vijf klassen van de technische functies. § 2. Actualisering en onderhoud De Paritaire Technische Classificatie Commissie kan aan het paritair comité voorstellen formuleren betreffende de actualisering van de sectorale functieclassificatie.

Het paritair comité beslist over de eventuele aanpassing van de sectorale functieclassificatie en geeft in voorkomend geval aan de Paritaire Technische Classificatie Commissie de opdracht om het beschrijvings- en indelingsproces uit te voeren. § 3. Opdrachten op vraag van het paritair comité Het paritair comité kan steeds opdrachten met betrekking tot technische materies doorgeven aan de Paritaire Technische Classificatie Commissie.

De Paritaire Technische Classificatie Commissie zal bij ontvangst van de opdracht een stappenplan of planning voor de uitwerking van de opdracht overmaken aan het paritair comité. Na goedkeuring van het stappenplan of de planning zal de Paritaire Technische Classificatie Commissie de werkzaamheden aanvatten.

De Paritaire Technische Classificatie Commissie brengt minstens éénmaal per jaar of op vraag van het paritair comité, verslag uit over haar werkzaamheden binnen de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst. HOOFDSTUK V. - Toepassingsmodaliteiten

Art. 8.§ 1. De Paritaire Technische Classificatie Commissie legt alle praktische modaliteiten voor uitvoering van deze collectieve arbeidsovereenkomst vast in een huishoudelijk reglement. § 2. Het huishoudelijk reglement wordt goedgekeurd door het paritair comité. § 3. ledere wijziging aan het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het paritair comité. HOOFDSTUK VI. - Duurtijd

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op 1 januari 2013. Nochtans zal zij pas effectief uitwerking hebben op hetzelfde moment als de datum van inwerkingtreding van een nog te sluiten collectieve arbeidsovereenkomst die een nieuw sectoraal minimumbarema invoert.

Ze kan worden opgezegd mits een aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing met naleving van een opzegtermijn van 6 maanden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2015.

De Minister van Werk, Kris PEETERS

Bijlage 1 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de sectorale functieclassificatie met het oog op de toepassing van het sectorale minimumbarema Functieoverzicht S001 - Afdelingssecretaris T002 - Auditor "beheerssystemen" S003 - Bediende debiteuren S004 - Bediende economaat S005 - Bediende kalibratie en opvolging S006 - Bediende klachtenbehandeling S007 - Bediende leveranciersboekhouding S008 - Bediende loonadministratie S009 - Receptionist/telefonist S010 - Boekhouder T010 - Coördinator S012 - Human Ressources-assistent T013 - Inspecteur indienststelling "personenliften" T014 - Inspecteur "laagspanning-residentieel" T015 - Inspecteur "brandblussers" T016 - Inspecteur "gereedschappen en machines" T017 - Inspecteur indienststelling "ADR" T018 - Inspecteur indienststelling "gas" T019 - Inspecteur indienststelling "hoogspanningsinstallaties" T020 - Inspecteur indienststelling "laagspanning-industrieel" T021 - Inspecteur indienststelling "stoominstallaties" T022 - Inspecteur periodieke keuring "ADR" T023 - Inspecteur periodieke keuring "hijs- en hefwerktuigen" T024 - Inspecteur periodieke keuring "hoogspanningsinstallaties" T025 - Inspecteur periodieke keuring "stoom" T026 - Inspecteur periodieke keuring "gas" T027 - Inspecteur "Stookolietanks" S028 - IT-applicatieontwikkeling T029 - Laborant "kwalitatieve analyse" T030 - Laborant "kwantitatieve analyse" T031 - Lead auditor "beheerssystemen" T032 - Magazijnier technische uitrusting S033 - Medewerker helpdesk T034 - Monstervoorbereider S035 - Netwerkbeheerder S036 - Planner S037 - Preventieadviseur Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk - niveau 2 S038 - Quality engineer S039 - Sales engineer S040 - Sales support S041 - Support van afdeling T042 - Teamleader "laagspanning-residentieel" T043 - Teamleader periodieke keuring "stoom" T044 - Technical expert "hijs- en hefwerktuigen" S045 - Wagenparkbeheerder (fleet manager) Bovenstaande functies refereren zowel naar de functiematrices als naar de voorbeeldbeschrijvingen van de functies. Omwille van de eenvormigheid gebruiken we in de sectorale classificatie de functiebenamingen in de mannelijke vorm. Het is evident dat alle functies zowel door mannen als vrouwen kunnen uitgeoefend worden.

Functiematrices In de volgende pagina's vindt u de matrices terug op basis waarvan de verschillende functies, zijnde de voorbeeldfuncties, beoordeeld werden.

Deze beoordelingscriteria zijn gebaseerd op de criteria van de analytische waarderingsmethode CSB, de algemeen gangbare sectorclassificatiemethode.

Beschrijvingen van de voorbeeldfuncties S001 - Afdelingssecretaris Ondersteunen van de afdeling om bij te dragen tot een vlot verloop van de dagelijkse werkzaamheden. Dit houdt onder meer in : - Behandelen van de binnenkomende post, telefoons en e-mailberichten en deze zo veel mogelijk zelf afhandelen; - Opmaken van modellen voor administratieve verwerking binnen de afdeling(en) (templates, standaardbrieven,...); - Voorbereiden en uitwerken (praktisch en inhoudelijk) van presentaties, bedrijfsbezoeken, Vergaderingen en dienstreizen.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T 002 - Auditor "beheerssystemen" Plannen en uitvoeren van audits binnen een certificatiedomein om eventuele niet-conformiteiten vast te stellen in functie van het behalen of behouden van een certificaat. Dit houdt onder meer in : - Uitvoeren van audits en controles van één of meerdere toegewezen deelprocessen; - Vergelijken van de resultaten met de vereisten in het voorgeschreven handboek, de norm en/of de richtlijn; - Opmaken van een auditrapport en adviseren van oplossingsmogelijkheden met betrekking tot de vastgestelde knelpunten en afwijkingen.

Rapporteert aan de lead-auditor.

S003 - Bediende debiteuren Voeren van het debiteurenbeheer en verzorgen van de debiteurenadministratie. Dit houdt onder meer in : - Beoordelen van overschrijding van betalingstermijnen en aanmanen van klanten, volgens vaste procedure, schriftelijk of telefonisch; - Informeren van de bevoegde afdelingen over het betalingsgedrag van klanten en overleggen over te nemen acties, zo nodig inschakelen van incassobureaus; - Verzorgen van de maandelijkse afsluiting door afstemming met het grootboek en zo nodig verrichten van correcties.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S004 - Bediende economaat Bestellen van kantoormateriaal en standaardmaterialen, en bewaken van de leveringsvoorwaarden. Dit houdt onder meer in : - Opstellen en beoordelen van offertes; - Maken van een voorselectie uit offertes en formuleren van een leveranciersvoorstel om voor te leggen aan het afdelingshoofd; - Registreren van ontvangsten.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S005 - Bediende kalibratie en opvolging Opvolgen van de interne en externe kalibratie van de meetapparatuur.

Dit houdt onder meer in : - Registreren van nieuwe meettoestellen en opnemen in de kalibratiedatabank; - Verzamelen van de meetapparatuur voor ijking, volgens de vooropgestelde kalibratieplanning; - Contacteren van diensten voor externe kalibratie en opvolgen en melden van afwijkingen aan de betrokken afdelingen.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S006 - Bediende klachtenbehandeling Fungeren als aanspreekpunt voor de klanten met betrekking tot klachten die voortvloeien uit de activiteiten van de onderneming. Dit houdt onder meer in : - Ontvangen en registreren van de aard van de klacht en de betrokken afdeling informeren en in de mate van het mogelijke zelf een oplossing aanbieden of zo nodig doorgeven aan de betrokken dienst of persoon; - Inwinnen van bijkomende informatie bij de klant en/of de betrokken diensten voor verdere behandeling; - Overmaken van de langetermijnoplossing aan de betrokken diensten om zo nodig deze te integreren in de bedrijfsprocedures.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S007 - Bediende leveranciersboekhouding Verwerken van binnenkomende facturen en opvolgen van betwiste facturen. Dit houdt onder meer in : - Coderen en verifiëren van de factuur met bestelbon en leveringsbon en goedkeuring vragen aan de betrokken afdeling; - Betalen en boeken van goedgekeurde facturen en de leverancier contacteren in geval van betwisting om te komen tot een haalbare oplossing; - Behandelen van rappels van facturen zonder betalingsgoedkeuring.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S008 - Bediende loonadministratie Verwerken van gegevens met betrekking tot de lonen en uitkeringen i.s.m. het sociaal secretariaat. Dit houdt onder meer in : - Coderen van alle aan- en afwezigheden van alle werknemers en goedkeuring van de betalingsopdracht van de op betaling rechtgevende afwezigheden. - Controleren en corrigeren van al deze ingevoerde gegevens met behulp van daarvoor voorziene computerprogramma's. - Toepassen van de sociale wetgeving en bedrijfsrichtlijnen m.b.t. loonpolitiek.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S009 - Receptionist/telephonist Ontvangen en inlichten van personen, zowel telefonisch als aan de receptie. Dit houdt onder meer in : - Aannemen van telefoon, boodschappen noteren en zo nodig doorverbinden van externe telefoons en binnenlijnen; - Ontvangen en informeren van bezoekers en zo nodig in- en uitschrijven van bezoek, verstrekken van badges en actueel houden van het informatiebord; - Verlenen van ondersteunende taken zoals : beheer van vergaderzalen, postverwerking en postbedeling, in ontvangst nemen van goederen.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S010 - Boekhouder Uitvoeren van de algemene en analytische boekhouding. Dit houdt onder meer in : - Opmaken van de balans aan de hand van proef- en saldibalansen; - Afsluiten van het boekhoudkundig jaar en de saldi in een verslag verantwoorden. - Meewerken aan rapporten voor de raad van bestuur en de ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk.

Rapporteert aan het afdelingshoofd T011 - Coördinator Administratief en technisch/organisatorisch steun verlenen aan de diverse buitendiensten, werkzaam bij een klant. Dit houdt onder meer in : - Inpassen van keuringsactiviteiten in verband met verplichte keuringen bij de klant, bekend maken van keuringsresultaten aan de betrokken inspecteurs, interpreteren van afkeuringen en indien nodig herkeuringen inplannen; - Behandelen van klantvragen op technisch/organisatorisch en administratief gebied, doorgeven van de nodige informatie en controleren of gemelde problemen in behandeling zijn genomen; - Verzamelen van alle documentatie in verband met de uitgevoerde opdrachten bij de klant en ondersteunen van de inspecteurs met betrekking tot de technische aspecten van de uit te voeren opdrachten.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S012 - Human Ressources-assistent Ondersteuning geven aan de HR-Manager in de uitvoering van een deeldomein in het personeelsbeleid. Dit houdt onder meer in : - Meewerken aan werving en selectie door het opstellen van interne en externe vacatures, eventueel zelf selecteren op basis van CV's en opstellen van individuele standaardarbeidscontracten en de administratieve afhandeling ervan of - Meewerken aan de praktische organisatie van interne en externe opleiding- en vormingsactiviteiten door het analyseren van opleidingsbehoeften, verzamelen van het aanbod aan opleidingen en de praktische invulling ervan;

Actueel houden van personeelsdossiers en informatie verzamelen voor het sociaal jaarverslag.

Rapporteert aan de HR-Manager.

T013 - Inspecteur indienststelling "personenliften" Inspecteren/keuren van nieuwe personenliftinstallaties volgens de geldende voorschriften en richtlijnen en rapporteren. Dit houdt onder meer in : - Verzamelen van de informatie voor de inspectieopdracht (= inspectieprocedures, checklists, normen, reglementeringen, tekeningen en meetopstellingen met de noodzakelijke meetapparatuur en rapportformat); - Inspecteren van de installatie op basis van de checklist, afpunten voor conform of niet conform op basis van meetresultaten en beëindigen van de inspectie in functie van de vastgestelde niet-conformiteiten; - Rapporteren van niet-conformiteiten en de klant op de hoogte brengen van het besluit.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T014 - Inspecteur "laagspanning-residentieel" Inspecteren/keuren van nieuwe residentiële LS-installaties volgens de voorschriften van het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI) en rapporteren. Dit houdt onder meer in : - Verzamelen van de informatie voor de inspectieopdracht (= inspectieprocedures, checklists, normen, reglementeringen, tekeningen en meetopstellingen met de noodzakelijke meetapparatuur en rapportformat); - Inspecteren van de installatie op basis van de checklist, afpunten voor conform of niet conform op basis van meetresultaten en beëindigen van de inspectie in functie van de vastgestelde niet-conformiteiten; - Rapporteren van niet-conformiteiten en de klant op de hoogte brengen van het besluit.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T015 - Inspecteur "brandblussers" Inspecteren/keuren van nieuwe en reeds gekeurde brandblussers volgens de geldende voorschriften en rapporteren. Dit houdt onder meer in : - Verzamelen van de informatie voor de inspectieopdracht (= inspectieprocedures, checklists, normen, reglementeringen, tekeningen en meetopstellingen met de noodzakelijke meetapparatuur en rapportformat); - Inspecteren van de apparaten op basis van de checklist, afpunten voor conform of niet conform op basis van meetresultaten en beëindigen van de inspectie U.V. de vastgestelde niet-conformiteiten; - Rapporteren van niet-conformiteiten en de klant op de hoogte brengen van het besluit.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T016 - Inspecteur gereedschappen en machines Inspecteren van gereedschappen en machines en de aangemaakte dossiers volgens de richtlijnen tot toekenning van de CE-markering, en rapporteren. Dit houdt onder meer in : - Verzamelen van de informatie voor de inspectieopdracht (= inspectieprocedures, checklists, normen, reglementeringen, tekeningen en meetopstellingen met de noodzakelijke meetapparatuur en rapportformat); - Inspecteren van de gereedschappen en machines op basis van de checklist, afpunten voor conform of niet conform op basis van meetresultaten en beoordelingen; - Rapporteren van niet-conformiteiten en de klant op de hoogte brengen van het besluit.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T017 - Inspecteur indienststelling "ADR" Inspecteren/keuren van nieuwe ADR-inrichtingen volgens de geldende normen en regelgeving en rapporteren. Dit houdt onder meer in : - Verzamelen van de informatie voor de inspectieopdracht (= inspectieprocedures, checklists, normen, reglementeringen, tekeningen en meetopstellingen met de noodzakelijke meetapparatuur en rapportformat); - Inspecteren van de inrichting op basis van de checklist, afpunten voor conform of niet conform op basis van meetresultaten en beëindigen van de inspectie i.f.v. de vastgestelde niet-conformiteiten; - Rapporteren van niet-conformiteiten en de klant op de hoogte brengen van het besluit.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T018 - Inspecteur indienststelling "gas" Inspecteren/keuren van nieuwe gasinstallaties volgens de geldende normen en regelgeving en rapporteren. Dit houdt onder meer in : - Verzamelen van de informatie voor de inspectieopdracht inspectieprocedures, checklists, normen, reglementeringen, tekeningen en meetopstellingen met de noodzakelijke meetapparatuur en rapportformat); - Inspecteren van de installatie op basis van de checklist, afpunten voor conform of niet conform op basis van meetresultaten en beëindigen van de inspectie in functie van de vastgestelde niet-conformiteiten; - Rapporteren van niet-conformiteiten en de klant op de hoogte brengen van het besluit.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T019 - Inspecteur indienststelling "hoogspanningsinstallaties" Inspecteren/keuren van nieuwe hoogspanningsinstallaties volgens de voorschriften van het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI) en rapporteren. Dit houdt onder meer in : - Verzamelen van de informatie voor de inspectieopdracht (= inspectieprocedures, checklists, normen, reglementeringen, tekeningen en meetopstellingen met de noodzakelijke meetapparatuur en rapportformat); - Inspecteren van de installatie op basis van de checklist, afpunten voor conform of niet conform op basis van meetresultaten en beëindigen van de inspectie in functie van de vastgestelde niet-conformiteiten.; - Rapporteren van niet-conformiteiten en de klant op de hoogte brengen van het besluit.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T020 - Inspecteur indienststelling "laagspanning-industrieel" Inspecteren/keuren van nieuwe industriële LS-installaties volgens de voorschriften van het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI) en rapporteren. Dit houdt onder meer in : - Verzamelen van de informatie voor de inspectieopdracht (= inspectieprocedures, checklists, normen, reglementeringen, tekeningen en meetopstellingen met de noodzakelijke meetapparatuur en rapportformat); - Inspecteren van de installatie op basis van de checklist, afpunten voor conform of niet conform op basis van meetresultaten en beëindigen van de inspectie in functie van de vastgestelde niet-conformiteiten; - Rapporteren van niet-conformiteiten en de klant op de hoogte brengen van het besluit.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T021 - Inspecteur indienststelling "stoominstallaties" Inspecteren/keuren van nieuwe stoominstallaties volgens de geldende voorschriften, richtlijnen en normen en rapporteren. Dit houdt onder meer in : - Verzamelen van de informatie voor de inspectieopdracht (= inspectieprocedures, checklists, normen, reglementeringen, tekeningen en meetopstellingen met de noodzakelijke meetapparatuur en rapportformat); - Inspecteren van de stomminstallaties op basis van de checklist, afpunten voor conform of niet conform op basis van meetresultaten en beëindigen van de inspectie in functie van de vastgestelde niet-conformiteiten; - Rapporteren van niet-conformiteiten en de klant op de hoogte brengen van het besluit.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T022 - Inspecteur periodieke keuring "ADR" Inspecteren/keuren van bestaande, reeds gekeurde ADR-inrichtingen en rapporteren. Dit houdt onder meer in: - Verzamelen van de informatie voor de inspectieopdracht (= klantenhistoriek van inspecties, inspectieprocedures, checklists, normen, reglementeringen, tekeningen en meetopstellingen met de noodzakelijke meetapparatuur en rapportformat); - Inspecteren van de installatie op basis van de checklist, afpunten voor conform of niet conform op basis van meetresultaten en beëindigen van de inspectie in functie van de vastgestelde niet-conformiteiten; - Rapporteren van niet-conformiteiten en de klant op de hoogte brengen van het besluit.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T023 - Inspecteur periodieke keuring "hijs- en hefwerktuigen" Inspecteren/keuren van bestaande, reeds gekeurde hijs- en hefwerktuigen volgens de geldende voorschriften en richtlijnen en rapporteren. Dit houdt onder meer in : - Verzamelen van de informatie voor de inspectieopdracht klantenhistoriek van inspecties, inspectieprocedures, checklists, normen, reglementeringen, tekeningen en meetopstellingen met de noodzakelijke meetapparatuur en rapportformat); - Inspecteren van de werktuigen op basis van de checklist, afpunten voor conform of niet conform op basis van meetresultaten en beëindigen van de inspectie in functie van de vastgestelde niet-conformiteiten; - Rapporteren van niet-conformiteiten en de klant op de hoogte brengen van het besluit.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T024 - Inspecteur periodieke keuring "hoogspanningsinstallaties" Inspecteren/keuren van bestaande, reeds gekeurde hoogspanningsinstallaties volgens de voorschriften van het Algemeen Reglement op Elektrische Installaties (AREI) en rapporteren. Dit houdt onder meer in : - Verzamelen van de informatie voor de inspectieopdracht (= klantenhistoriek van inspecties, inspectieprocedures, checklists, normen, reglementeringen, tekeningen en meetopstellingen met de noodzakelijke meetapparatuur en rapportformat); - Inspecteren van de installatie op basis van de checklist, afpunten voor conform of niet conform op basis van meetresultaten en beëindigen van de inspectie in functie van de vastgestelde niet-conformiteiten; - Rapporteren van niet-conformiteiten en de klant op de hoogte brengen van het besluit.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T025 - Inspecteur periodieke keuring "stoom" Inspecteren/keuren van bestaande, reeds gekeurde stoominstallaties volgens de geldende voorschriften, richtlijnen en normen en rapporteren. Dit houdt onder meer in : - Verzamelen van de informatie voor de inspectieopdracht (= klantenhistoriek van inspecties, inspectieprocedures, checklists, normen, reglementeringen, tekeningen en meetopstellingen met de noodzakelijke meetapparatuur en rapportformat); - Inspecteren van de stoominstallaties op basis van de checklist, afpunten voor conform of niet conform op basis van meetresultaten en beëindigen van de inspectie in functie van de vastgestelde niet-conformiteiten; - Rapporteren van niet-conformiteiten en de klant op de hoogte brengen van het besluit.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T026 - Inspecteur periodieke keuring "gas" Inspecteren/keuren van bestaande, reeds gekeurde gasinstallaties volgens de geldende normen en regelgeving en rapporteren. Dit houdt onder meer in : - Verzamelen van de informatie voor de inspectieopdracht (= klantenhistoriek van inspecties, inspectieprocedures, checklists, normen, reglementeringen, tekeningen en meetopstellingen met de noodzakelijke meetapparatuur en rapportformat); - Inspecteren van de installatie op basis van de checklist, afpunten voor conform of niet conform op basis van meetresultaten en beëindigen van de inspectie in functie van de vastgestelde niet-conformiteiten; - Rapporteren van niet-conformiteiten en de klant op de hoogte brengen van het besluit.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T027 - Inspecteur "stookolietanks" Inspecteren/keuren van nieuwe en reeds gekeurde stookolietanks volgens de geldende voorschriften en rapporteren. Dit houdt onder meer in: - Verzamelen van de informatie voor de inspectieopdracht (= inspectieprocedures, checklists, normen, reglementeringen, tekeningen en meetopstellingen met de noodzakelijke meetapparatuur en rapportformat); - Inspecteren van de tanks op basis van de checklist, afpunten voor conform of niet conform op basis van meetresultaten en beëindigen van de inspectie in functie van de vastgestelde niet-conformiteiten; - Rapporteren van niet-conformiteiten en de klant op de hoogte brengen van het besluit.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S028 - IT-applicatieontwikkeling Ontwikkelen van gebruikersgerichte applicaties binnen standaard-softwarepakketten. Dit houdt onder meer in : - Testen en installeren van nieuwe of verbeterde versies van bestaande softwarepakketten, zowel netwerksoft ware als toepassingspakketten; - Analyseren van de gebruikersvraag en kiezen van het bruikbaar standaard-softwarepakket of uitwerken van eigen applicaties en testen met de eindgebruiker. - Uitwerken van instructies en procedures opdat de hard- en software op PC en netwerk op de geijkte wijze gebruikt en toegepast worden.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T029 - Laborant "kwalitatieve analyse" Voeren van voorgeschreven gestandaardiseerde, speciale of geavanceerde onderzoeken op aangeleverde monsters ter karakterisering van het materiaal of applicatie-eigenschappen en registreren van de meetgegevens. Dit houdt onder meer in : - Uitvoeren van metingen voor repetitieve onderzoeken volgens voorgeschreven procedures en instructies en voor specifieke onderzoeken op basis van instructies na ijking van de meetapparatuur. - Evalueren van de klantvraag omtrent de doelstelling van een niet standaardonderzoek en bepalen van de onderzoeks- en meetmethode en deze eventueel bijsturen bij niet doeltreffende resultaten; - Registreren van meetgegevens en bij negatieve resultaten adviezen, op grondstof- of procesniveau, opnemen zodat de vooropgestelde resultaten bereikt worden.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T030 - Laborant "kwantitatieve analyse" Voeren van voorgeschreven onderzoeken op aangeleverde monsters en registeren van de meetgegevens. Dit houdt onder meer in : - IJken en operationeel maken van de meetapparatuur met referentiestalen volgens de gegeven ijkprocedure; - Uitvoeren van metingen voor repetitieve onderzoeken volgens voorgeschreven procedures en instructies en voor specifieke onderzoeken op basis van instructies; - Registreren of loggen van meetresultaten in het labobeheerssyteem en uitzonderlijke resultaten signaleren.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T031 - Lead auditor "beheerssystemen" Organiseren van en bijdragen tot de praktische uitvoering van opdrachten betreffende systeemcertificatie-audits teneinde vanuit de eigen expertise binnen een bepaald domein te komen tot een optimale oplevering van deze projecten. Dit houdt onder meer in : - Onderhouden en verder uitbouwen van bestaande commerciële contacten om een langetermijnrelatie te bewerkstelligen en opmaken van commercieel technische offertes; - Uitvoeren van audits, opstellen van auditrapporten en bundelen van diverse deelrapporten teneinde de toekenning of weigering van het certificaat te adviseren; - Formuleren van voorstellen ter verbetering van processen, procedures, richtlijnen teneinde de effectiviteit en de efficiëntie te verhogen.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T032 - Magazijnier technische uitrusting Beheren en toeleveren van de juiste gereedschappen, meetapparatuur en toebehoren om een optimale beschikbaarheid te hebben voor de inspectie- en keuringswerkzaamheden. Dit houdt onder meer in : - Beheren van de aanvragen, uitgeven en terug binnennemen van alle tijdens de keuring gebruikte gereedschappen, meetapparatuur en toebehoren; - Ontvangen van gereedschappen, meetapparatuur en toebehoren van externe leveranciers en registreren in het databeheersysteem tot bewaking, opvolging en optimalisatie van het stockbeheer; - Herstellen van meetgereedschap, zonodig terugsturen naar de betrokken leverancier, beheren van onderdelen voor de herstelling van de meetgereedschappen en niet te herstellen meetgereedschap vervangen.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S033 - Medewerker helpdesk Ondersteunen van eindgebruikers bij het werken met computerapparatuur en programma's. Dit houdt onder meer in : - Analyseren van de problemen en vragen van eindgebruikers, zowel op gebied van hard- als software; - Evalueren, testen en installeren van gebruikers hard- en software; - Geven van opleidingen in de gebruikte soft- en hardwareproducten.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T034 - Monstervoorbereider Stalen bewerken tot labomonsters voor onderzoek. Dit houdt onder meer in : - Lezen en interpreteren van de labo-opdracht en de daaraan gekoppelde monster- en preparaatvoorbereiding; - Controleren op visuele basis van de aangeboden stalen en deze fysisch bewerken tot de opgegeven monsterspecificaties voor repetitieve of specifieke onderzoeken en/of de nodige preparaten aanmaken voor de analyses; - Registreren van het monster in het labobeheerssysteem voor opvolging.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S035 - Netwerkbeheerder Beheren van het computernetwerk en de toepassingen erop. Dit houdt onder meer in : - Opstellen van procedures en richtlijnen voor het netwerkbeheer, toezien op het gebruik en het operationeel houden ervan; - Beheren van de verschillende netwerkapplicaties en netwerkfaciliteiten binnen de organisatie om een doeltreffende gegevensuitwisseling mogelijk te maken; - Adviseren over de aankoop, de aanpassingen en de service van het netwerk en de randapparatuur.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S036 - Planner Opzetten van een uitvoeringsplanning rekening houdend met de contractspecificaties, de uitvoeringstermijnen, de beschikbaarheid van het controlemateriaal en de bevoegdheid van de medewerkers. Dit houdt onder meer in : - Maken en overmaken van de detailplanning aan de betrokken diensten, eventueel signaleren van problemen en voorstellen van oplossing uitwerken en overleggen met het afdelingshoofd; - Aanmaken van het opdrachtdossier met vermelding van de te hanteren eenheidsprijzen, een dubbel van de materiaalbon, de nodige modelverslagen; - Opvolgen en afsluiten van de lopende opdrachtdossiers en bij afwijkingen de opgestelde planning bijsturen in overleg met het afdelingshoofd.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S037 - Preventie-adviseur Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk - niveau 2 Bevorderen van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieubewustzijn van de werknemers in de eigen onderneming. Dit houdt onder meer in : - Analyseren van werksituaties en veiligheidsrisico's, samen met de hiërarchische lijn, en formuleren van voorstellen tot risicobeperking en de te nemen maatregelen; - Adviseren en sensibiliseren van de verschillende diensten m.b.t. werkmethoden, gebruik van middelen via veiligheidsinstructiekaarten, gebruik van gevaarlijke stoffen, inrichting van de arbeidsplaats, persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's); - Opvolgen en uitvoeren van de administratieve verplichtingen van de interne dienst.

Rapporteert aan de operationeel verantwoordelijke.

S038 - Quality engineer Verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens in verband met de kwaliteit van de geleverde diensten om een bijdrage te leveren aan het oplossen van kwaliteitsproblemen, en beheren van de kwaliteitsdocumentatie. Dit houdt onder meer in : - Analyseren van kwaliteitsproblemen zodanig dat oorzaken duidelijk zichtbaar worden, voorstellen tot oplossing formuleren en nagaan of de acties voldoende opgevolgd worden en zo nodig bijsturen; - Organiseren, op een kostenbewuste manier, van het kwaliteitsbewakingssysteem en opvolgen van normen en accreditatiecriteria en de betrokken afdelingen hierover informeren teneinde de nodige procedures bij te sturen; - Beheren van de diverse kwaliteitsdocumenten en certificaten en de actualisering verspreiden onder de betrokken diensten.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S039 - Sales engineer Opstellen, bewerken, valideren en opvolgen van offertes in overeenstemming met de klantenbehoeften. Dit houdt onder meer in : - Verwerken van de specificaties van de gewenste dienst in de offertes zodat zij in overeenstemming zijn met de klantenbehoeften en controleren na afsluiten van het contract; - Lanceren van de klantorders zodat de planners op tijd de juiste middelen en medewerkers kunnen inzetten om de overeengekomen dienst te leveren; - Aanvragen van wijzigingen aan het dienstenpakket indien met het huidig aanbod niet aan de behoeften van de klant kan worden voldaan.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S040 - Sales support Ondersteunen (operationeel en organisatorisch) van het verkoopteam en het afdelingshoofd door het uitvoeren van administratieve taken. Dit houdt onder meer in : - Verdelen van binnenkomende post en mails, opmaken van rapporten, presentaties, mailings; - Ondersteunen (organisatorisch) van de dienst, zoals : reisboekingen, verzendingen met koerierdiensten, facilitaire ondersteuning bij verkoopsevenementen; - Opmaken van offertes voor standaardaanbiedingen en telefonisch prospecteren van klanten volgens instructies van het verkoopsteam.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S041 - Support van afdeling Verrichten van alle ondersteunende werkzaamheden voor de afdeling en de directe medewerkers. Dit houdt onder meer in : - Typen van verslagen, brieven, kennisgevingen, documenten en presentaties, op basis van door de medewerkers ter beschikking gestelde concepten; - Invoeren van diverse afdelingsgegevens in het informaticasysteem en gegevens verwerken in lijsten, grafieken en rapporten; - Aannemen van telefoongesprekken, deze zo mogelijk zelf afhandelen, zonodig doorgeven dan de juiste persoon.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T042 - Teamleader "laagspanning-residentieel" Het sturen en motiveren van een groep inspecteurs/keurders LS-residentieel zodat de opgedragen taken onder optimale omstandigheden van tijd, beschikbare middelen en rekening houdend met de aanwezige competenties kunnen uitgevoerd worden. Dit houdt onder meer in : - Analyseren van de opdracht en deze indelen in deelopdrachten in functie van de tijdsbesteding, het vooropgesteld budget en de noodzakelijke middelen (materiële middelen en personeelsbezetting); - Fungeert als eerste aanspreekpunt voor technische vragen en klachten van zijn medewerkers en stuurt zo nodig bij; - Detecteert en signaleert opleidingsbehoeften van de medewerkers en coacht nieuwe medewerkers.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T043 - Teamleader periodieke keuring "stoom" Het sturen, motiveren en technisch ondersteunen van een groep inspecteurs/keurders "periodieke keuring stoom" zodat de opgedragen taken onder optimale omstandigheden van tijd, beschikbare middelen en rekening houdend met de aanwezige competenties kunnen uitgevoerd worden. Dit houdt onder meer in : - Analyseren van de opdracht en deze indelen in deelopdrachten in functie van tijdsbesteding, het vooropgesteld budget en de noodzakelijke middelen (materiële middelen en personeelsbezetting); - Fungeert als eerste aanspreekpunt voor technische vragen en klachten van zijn medewerkers en stuurt zo nodig bij, vat moeilijkere vragen waarvoor niet onmiddellijk een oplossing kan geboden worden, samen en overlegt met de Technical Expert over mogelijke oplossingen; - Detecteert en signaleert opleidingsbehoeften van de medewerkers en coacht nieuwe medewerkers.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

T044 - Technical expert "Hijs- en hefwerktuigen" Verzekeren van de nodige competenties bij de medewerkers om binnen hun vakdiscipline keuringen, inspecties en indienststellingen uit te voeren en verlenen van technische bijstand aan medewerkers en klanten.

Dit houdt onder meer in : - Opmaken en actualiseren van procedures, checklists en rapportmodellen in functie van de uit te voeren inspecties en keuringen, rekening houdend met wettelijke bepalingen, richtlijnen en normering; - Opvolgen van non-conformiteiten, ondernemen van correctieve en preventieve acties tot behoud van de accreditatie van de eigen onderneming; - Verlenen van technische bijstand aan inspecteurs d.m.v. opleiding en ter beschikking stellen van documentatie, aan klanten met betrekking tot de toepassing van de geldende normering en aan de verkoopafdeling bij het opmaken van offertes met betrekking tot het technisch inhoudelijke van de klantvraag.

Rapporteert aan het afdelingshoofd.

S045 - Wagenparkbeheerder (fleet manager) Opmaken en opvolgen van de car policy binnen de beleidsvisie van de onderneming en beheren van het bestaande wagenpark. Dit houdt onder meer in : - Vastleggen van de toewijzingsvoorwaarden op basis van een gegeven budget en marktmogelijkheden en controleren op toepassing; - Onderhandelen met de leasingmaatschappijen van de beste voorwaarden en kortingen binnen het kader van de vooropgestelde en goedgekeurde car policy; - In gebruik nemen van nieuwe wagens en opvolgen van onderhoudsbeurten, ongevallen en kosten.

Rapporteert aan de controller.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2015.

De Minister van Werk, Kris PEETERS

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de sectorale functieclassificatie met het oog op de toepassing van het sectorale minimumbarema Matrix - Sectorclassificatie PC 219 - Supportfuncties

Klasse

Kennis en kunde

Zelfstandigheid en complexiteit

Verantwoordelijkheid

Communicatie

1

Functies waarvoor een algemene basisvorming is vereist. De functie kan worden uitgevoerd na een korte inwerktijd van enkele weken.

EN

Er wordt gewerkt op basis van instructies en duidelijk vastgelegde procedures, waarbij de functiehouder aan beperkte vrijheid heeft om de volgorde en werkwijze te kiezen. Er moeten oplossingen worden gezocht voor steeds dezelfde of vergelijkbare problemen.

EN

Onvolkomenheden en onnauwkeurigheden zijn onmiddellijk vast te stellen en kunnen worden hersteld zonder bijkomende kosten.

EN

Ontvangen en/of doorgeven van eenvoudige en duidelijke informatie, mondeling en/of schriftelijk.

Voorbeeldfuncties : S004 - Bediende economaat, S009 - Receptionist/telefonist

2

Vorming in een specifiek kennisdomein is vereist (bijvoorbeeld boekhouding, paryroll, IT, ...). Een inwerktijd van enkele maanden tot 1 jaar is nodig om de functie volwaardig in te vullen.

EN

Er wordt gewerkt op basis van gegeven opdrachten, waarbij de functiehouder enige vrijheid heeft om een keuze te maken in volgorde en methode van werken. Problemen zijn herkenbaar en vergelijkbaar.

EN

Onvolkomenheden en onnauwkeurigheden worden op korte termijn zichtbaar, maar blijven intern in de onderneming. Kosten voor herstel of rework blijven beperkt.

EN

Verzamelen van de nodige informatie en deze mondeling en/of schriftelijk cummuniceren aan de hand van een standaardrapport of standaardmodel.

Voorbeeldfuncties : S003 - Bediende debiteuren, S005 - Bediende kalibratie en opvolging, S007 - Bediende leveranciersboekhouding, S033 - Medewerker helpdesk, S040 - Sales support, S041 - Support van een afdeling

3

Functies die een theoretische en praktische kennis van het eigen vakgebied vereisen. Inwerktijd van enkele maanden tot 1 jaar om de functie volwaardig in te vullen.

EN

Er wordt gewerkt op basis van gegeven opdrachten. De functiehouder kiest zelf de methode en de opdracht uit te werken. De functiehouder wordt gecontronteerd met steeds wisselende problemen waarbij hij op basis van de opgedane kennis en ervaring de best mogelijke oplossing zoekt.

EN

Onvolkomenheden en onnauwkeurigheden hebben een invloed op het resultaat van de eigen afdeling en/of een impact op het resultaat van andere afdelingen. Herstel is meestal mogelijk, maar leidt tot hogere, bijkomende kosten of rework.

EN

Overbrengen en dulden van meer complexe informatie, mondeling en/of schriftelijk, waarbij enige overtuigingskracht nodig is in functie van oplossingen of alternatieven.

Voorbeeldfuncties : S010 - Boekhouder, S035 - Netwerkbeheerder, S037 - Preventieadviseur interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk - niveau 2, S038 - Quality Engineer


Matrix - Sectorclassificatie PC 219 - Technische functies

Klasse

Kennis en kunde

Zelfstandigheid en complexiteit

Verantwoordelijkheid

Communicatie

1

Vakgerichte kennis voor het bewerken van materialen, stoffen en prparaten.

On the job training van één week.

EN

Er wordt gewerkt op basis van strikte procedures en instructies.

De taken hebben een gelijkwaardig en repetitief karakter.

EN

Onvolkomenheden en onnauwkeurigheden in de uitvoering van het werk kunnen meestal door eigen ingrijpen opgelost worden en houden weinig tot geen risico's in voor de uitvoerder.

EN

Vaardigheid om eigen problemen te bespreken met anderen binnen de eigen afdeling.

Voorbeeldfuncties : T015 - Inspecteur "brandblusseers", T027 - Inspecteur "stookolietanks", T034 - Monstervoorbereider

2

Theoretische en praktische kennis binnen het eigen vakgebied (bijvoorbeeld liften, elektriciteit, drukvaten, ...).

On the job training van enkele weken.

EN

Er wordt gewerkt op basis van duidelijk vastgelegde procedures en aan de hand van een controlelijst. Keuring van steeds dezelfde of vergelijkbare installaties.

EN

Onvolkomenheden en onnauwkeurigheden in de uitvoering van de keuring leveren geen risico's voor de gebruiker. De uitvoerder hoeft geen bijkomende veiligheidsmaatregelen te treffen.

Onvolkomenheden en onnauwkeurigheden in de uitvoering tijdens de keuring kunnen zonder bijkomende kosten hersteld worden.

EN

Schrijven van een technisch keuringrapport.

Vaardigheid om opmerkingen/knelpunten te bespreken met de gebruiker en/of eigenaar van de installatie.

Enige overtuigingskracht is nodig om problemen te dulden en aan te sturen naar een oplossing.

OF

OF

OF

OF

Vakgerichte kennis om op basis van technieken en methoden problemen aan te tonend.

On the job training van enkele weken.

Er wordt gewerkt op basis van duidelijke procedures en instructies.

De taken hebben een gelijkwaardig en terugkerend karakter.

Onvolkomenheden en onnauwkeurigheden in de uitvoering van de opdracht zijn meestal herstelbaar door het hernemen van de werkzaamheden en resulteren in bijkomende kosten voor de eigen onderneming.

Onvolkomenheden en onnauwkeurigheden houden geen risico in voor de uitvoerder.

Vaardigheid om resultaten te registreren en problemen te bespreken met anderen binnen de eigen afdeling.

Voorbeeldfuncties : T014 - Inspecteur "laagspanning-residentieel", T022 - Inspecteur periodieke keuring "ADR", T026 - Inspecteur periodieke keuring "gas", T024 - Inspecteur periodieke keuring "hoogspanningsinstallaties", T030 - Laborant "kwantitatieve analyse", T032 - Magazijnier technische uitrusting

3

Theoretische en praktische kennis binnen het eigen vakgebied (bijvoorbeeld kwaliteit, milieu, arbeidsveiligheid, voedselveiligheid, ...).

Enkele maanden tot één jaar ervaring binnen een specifiek vakgebied.

Analyseren en interpreteren van normen en/of richtlijnen

EN

Er wordt gewerkt op basis van duidelijk vastgelegde procedures en aan de hand van een controlelijst. Er is nood aan verdere analyse en/of interpretatie van de procedure en/of richtlijn. Geen aanduidig antwoord.

Keuring van meer complexe toestellen en installaties.

EN

Onvolkomenheden en onnauwkeurigheden in de keuring leveren geen risico's op voor de gebruiker. De restrisico's tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden verzekerd door normale veiligheidsmaatregelen.

Onvolkomenheden en onnauwkeurigheden tijdens de keuring kunnen leiden tot schade aan de betrokken installatie of apparaten. Herstelling is mogelijk met kosten voor de eigen onderneming.

EN

Schrijven van een technisch keuringrapport.

Vaardigheid om opmerkingen/knelpunten te bespreken met de gebruiker en/of eigenaar van de installatie.

Enige overtuigingskracht is nodig om problemen te dulden en aan te sturen naar een oplossing.

Advies geven over oplossingsmogelijkheden voor vastgestelde knelpunten en/of mankementen.

OF

OF

OF

OF

Theoretische en praktische kennis binnen het eigen vakgebied (bijvoorbeeld kwaliteit, milieu, arbeidsveiligheid, voedselveiligheid, ...).

Enkele maanden tot één jaar ervaring binnen een specifiek vakgebied.

Analyseren en interpreteren van normen en/of richtlijnen.

Er wordt gewerkt op basis van interne procedures. Er is nood aan verdere analyse en/of interpretatie van de procedure en/of norm. Geen eenduldig antwoord.

Audit van één of meerdere toegewezen deelprocessen.

Auditing van één of meerdere deelprocessen levert geen afbreukrisico voor de klant.

Verkeerde interpretaties leiden tot extra acties (herwerken van ...) met extra kosten voor de eigen onderneming.

Schrijven van een technisch auditrapport.

Vaardigheid om tekortkomingen of afwijkingen ten opzichte van de richtlijnen en/of norm te signaleren.

Enige overtuigingskracht is nodig om problemen te dulden en aan te sturen naar een oplossing.

Advies geven over oplossingsmogelijkheden voor vastgestelde knelpunten en/of afwijkingen.

Voorbeeldfuncties : T002 - Auditor "beheerssystemen", T013 - Inspecteur indienststelling "personenlifter", T016 - Inspecteur "gereedschappen en machines", T017 - Inspecteur indienststelling "ADR", T018 - Inspecteur indienststelling "gas", T019 - Inspecteur indienststelling "hoogspanningsinstallaties", T020 - Inspecteur indienststelling "laagspanning-industrieel", T023 - Inspecteur periodieke keuring "hijs- en hefwerktuigen", T025 - Inspecteur periodieke keuring "stoom", T029 - Laborant "kwalitatieve analyse", T042 - Teamleader "laagspanning-residentieel"

4

Theoretische en praktische kennis binnen het eigen vakgebied.

Meerdere (1 à 3) jaren ervaring binnen een specifiek vakgebied.

Analyse en interpretatie van complexe wetgeving en/of richtlijnen.

EN

Er wordt gewerkt op basis van duidelijk vastgelegde procedures en aan de hand van een controlelijst. Er worden keuringen gedaan voor een ruim en complex pallet van installaties.

Er is nood aan eigen analyse en interpretatie van de procedures en/of richtlijnen.

EN

Keuring van installaties die een risico opleveren voor de gebruiker en/of de ruimere omgeving.

De restrisico's voor de inspecteur kunnen ingeperkt worden door het nemen van bijzondere maatregelen.

Onvolkomenheden en onnauwkeurigheden kunnen slechts hersteld worden mits bijkomende en verhoogde kosten voor de eigen onderneming, de betrokken klant en derden.

EN

Schrijven van een technisch keuringrapport.

Grote vaardigheid of inlevingsvermogen in functie van het bespreken van knelpunten met de gebruiker en/of eigenaar van de installatie omwille van het keuren van technisch complexe en/of kritische installaties.

Overtuigingskracht is nodig in functie van oplossingen en alternatieven.

OF

OF

OF

OF

Theoretische en praktische kennis voor de analyse en interpretatie van gegevens, gekoppeld aan een besluitvorming.

Meerdere (1 à 3) jaren ervaring binnen een specifiek vakgebied.

Er wordt gewerkt op basis van procedures, verband houdend met een ruim pallet aan technieken en methoden.

Er is nood aan interpretatie en eigen analyse van de procedures.

Onvolkomenheden en onnauwkeurigheden in de analyse en besluitvorming leiden tot voortgezette fouten bij de klant en kunnen slechts hersteld worden mits bijkomende en verhoogde kosten voor de klant.

Schrijven van een technisceh rapporten.

Groot inlevingsvermogen in de klant is nodig bij de bespreking van knelpunten.

Overtuigingskracht is nodig bij het aanbieden van alternatieven of oplossingen.

Voorbeeldfuncties : T021 - inspecteur indienststelling "stoominstallaties", T043 - Teamleader periodieke keuring "stoom", T044 - Technical Expert "hijs- en hefwerktuigen"

5

Theoretische en praktische kennis binnen het eigen vakgebied.

Meerdere (3 à 5) jaren ervaring binnen een specifiek vakgebied.

Analyse en interpretatie van normen en systemen.

Er wordt gewerkt op basis van een gedefinieerde opdracht met enige vrijheid aan methodekeuze en inzet van middelen.

Er is nood aan analyse en interpretatie van de opdracht en de toe te passen normen en systemen.

Inzicht en creativiteit is nodig voor de correcte invulling van de klantvraag, rekening houdend met het gegeven bedrijfskader aan middelen (kosten, personeel, tijdbesteding, ...).

Onnauwkeurige interpretatie bij audit van de bedrijfsprocessen en onvolkomenheden en onnaukeurigheden in het advies aan de certificatiecommissie omtrent de bedrijfscertificatie, hebben gevolgen voor de klant, zijn quasi niet herstelbaar en genereren hoge kosten voor de klant.

Onvolkomenheden en onnauwkeurigheden kunnen leiden tot verlies van huidige en potentiële klanten voor de eigen onderneming.

Samenstellen van het bedrijfsauditrapport op basis van verschillende deelrapporten.

Advies formuleren aan de certificatiecommissie omtrent de bedrijfscertificatie.

Vaardigheden om ingenomen standpunten te verdedigen en te argumenteren en de vaardigheid om de samenwerking tussen de auditors, de klant en de eigen organisatie te bevorderen.

Voorbeeldfuncties : T011 - Coördinator, T031 - Lead auditor "beheerssystemen"


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2015 De Minister van Werk, Kris PEETERS

^