Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 02 april 2015

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015, worden benoemd tot leden van de Kamer van beroep die kenn(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2015022106
pub.
02/04/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015200175 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 10/04/2015 numac 2015018125 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW 'Farmaka' voor het jaar 2015 type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015200409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de sociale programmatie 2013-2014 type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015012026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende de sectorale functieclassificatie met het oog op de toepassing van het sectorale minimumbarema type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015200389 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, tot vaststelling, voor 2014, van de modaliteiten van financiering, de begunstigden, het bedrag en de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015200528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een tussenkomst in de opleidingskosten aan werknemers en ondernemingen type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015200401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de terugbetaling van het oogonderzoek, de medische schifting en de kosten voor het rijbewijs aan de chauffeurs sluiten, worden benoemd tot leden van de Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, op voordracht van een representatieve organisatie van het artsenkorps, vanaf 30 september 2014 : a) geneesheren-specialisten : Dr PENNEC, Jean-Pierre, in de hoedanigheid van werkend lid; Dr LAMY, Vincent, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid. b) erkend huisarts : Dr HERRY, Luc, in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid. Bij hetzelfde besluit, wordt Dr FINET, Claude, geneesheer-specialist, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij voornoemde Kamer, op voordracht van een representatieve organisatie van het artsenkorps, ter vervanging van Dr BOISDENGHIEN, Annie, vanaf de dag van deze bekendmaking.

^