Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 maart 2015
gepubliceerd op 09 april 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een tussenkomst in de opleidingskosten aan werknemers en ondernemingen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015200528
pub.
09/04/2015
prom.
19/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAART 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een tussenkomst in de opleidingskosten aan werknemers en ondernemingen (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een tussenkomst in de opleidingskosten aan werknemers en ondernemingen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2013 Vaststelling van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een tussenkomst in de opleidingskosten aan werknemers en ondernemingen (Overeenkomst geregistreerd op 17 maart 2014 onder het nummer 120174/CO/320) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders/arbeidsters en bedienden, hierna werknemers genoemd, van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen. HOOFDSTUK II. - Toekenning van een opleidingspremie

Art. 2.§ 1. In uitvoering van de bepalingen van artikel 5 van de statuten, vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2006, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten, wordt aan de werknemers, bedoeld in artikel 1 jaarlijks een opleidingspremie toegekend ten laste van het fonds voor bestaanszekerheid, waarvan het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering hierna zijn vastgesteld. § 2. Opleidingsinstellingen die de opleiding tot funeraal medewerker/begrafenisondernemer organiseren en de bijbehorende sylabus gratis aanbieden aan de cursisten kunnen eveneens genieten van de opleidingspremie. HOOFDSTUK III. - Bedrag van de opleidingspremie

Art. 3.Vanaf 1 september 2012 is het bedrag van de opleidingspremie gelijk aan maximaal 50 EUR op jaarbasis, per kalenderjaar en per werknemer. HOOFDSTUK IV. - Toekenningsvoorwaarden

Art. 4.Voor elke aanvraag dient er een apart aanvraagformulier bezorgd te worden. De premie kan betrekking hebben op de inschrijvingskost van de opleiding alsook het materiaal (cursussen, handboeken, werkinstrumenten). Bij twijfel worden de dossiers voorgelegd aan de raad van beheer van het fonds voor bestaanszekerheid. Van zodra de informatie in het aanvraagdossier volledig is, betaalt het fonds voor bestaanszekerheid uit binnen de maand.

De opleiding moet plaatsvinden buiten de werkuren. De opleidingskosten worden door de werknemer betaald op basis van een inschrijvingsformulier dat overgemaakt wordt aan het "Fonds voor bestaanszekerheid begrafenisondernemingen", Drakenhoflaan 21, 2100 Deurne.

Op het inschrijvingsformulier dienen de gegevens te komen van de werknemer en een verklaring van de opleidingsinstelling (stempel, handtekening en gegevens van de opleidingsinstelling). De premie kan aangevraagd worden bij aanvang van de opleiding en ten laatste tot 3 maanden na het beëindigen van de opleiding.

De opleidingsinstellingen die een beroep willen doen op de opleidingspremie zoals vermeld in artikel 2, § 2 voor de gratis syllabus, dienen hiervoor bij aanvang van de opleiding een aanvraag in bij het fonds voor bestaanszekerheid. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een deelnemerslijst en de nodige gegevens bevatten zodat kan worden nagegaan of de cursisten tot de doelgroep risicogroepen behoren.

Opleidingen die in aanmerking komen Opleidingen die een meerwaarde bieden op professioneel vlak en die aansluiten bij de kwalificatievereisten van de Belgische arbeidsmarkt.

Zowel de opleidingen erkend in het kader van betaald educatief verlof, als de opleidingen die erkend zijn bij Onderwijs (inclusief CVO-opleidingen), Syntra en de opleidingen erkend door de VDAB in het kader van de opleidingscheques. Ook opleidingen bij alle organisaties die erkend zijn in het kader van de K.M.O.-Portefeuille of een ESF-kwaliteitslabel hebben, komen in aanmerking. Al deze opleidingen komen automatisch in aanmerking. Zijn er aanvragen van individuele werknemers voor opleidingen die niet automatisch erkend zijn, dan kan er enkel een premie worden toegestaan indien de raad van bestuur van het fonds voor bestaanszekerheid beslist. HOOFDSTUK V. - Uitvoeringsmodaliteiten

Art. 5.De raad van beheer van het fonds neemt alle vereiste administratieve maatregelen opdat de nodige sommen voor de betaling van de premie aan de rechthebbenden, beschikbaar zouden zijn. HOOFDSTUK VI. - Algemene bepalingen

Art. 6.Alle onvoorziene en/of betwiste gevallen met betrekking tot de uitbetaling van de premie en tot de erkenning van rechthebbende, worden door de raad van beheer van het fonds beslecht. HOOFDSTUK VII. - Duur

Art. 7.Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en is gesloten voor onbepaalde duur. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 2013 (registratienummer 115024) waarvan de uitwerking met ingang van 1 januari 2014 vervalt.

Elk van de partijen kan ze opzeggen, met een opzegtermijn van drie maanden te betekenen bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2015.

De Minister van Werk, Kris PEETERS

^