Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 19 maart 2015
gepubliceerd op 09 april 2015

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015200379
pub.
09/04/2015
prom.
19/03/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MAART 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 16 januari 2014Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/01/2014 pub. 29/01/2014 numac 2013024434 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Overeenkomst tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 16 januari 2014Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/01/2014 pub. 29/01/2014 numac 2013024434 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Overeenkomst tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten sluiten, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 19 maart 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, Kris PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Subcomité voor de vlasbereiding Collectieve arbeids overeenkomst van 16 januari 2014Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/01/2014 pub. 29/01/2014 numac 2013024434 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Overeenkomst tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten sluiten Sectorale regeling van de maaltijdcheques (Overeenkomst geregistreerd op 17 juli 2014 onder het nummer 122583/CO/120.02)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding en op de werklieden die zij tewerkstellen.

Art. 2.Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan artikel 2, § 4 van de algemene nationale collectieve arbeids overeenkomst van 16 januari 2014Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 16/01/2014 pub. 29/01/2014 numac 2013024434 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Overeenkomst tussen de Federale Staat en de Gewesten inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten sluiten.

Art. 3.De bepalingen van artikel 3 van de collectieve arbeids overeenkomst van 27 juni 2011Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 27/06/2011 pub. 03/08/2011 numac 2011022269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 27/06/2011 pub. 23/03/2012 numac 2012022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 27/06/2011 pub. 12/04/2012 numac 2012022059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de sectorale regeling van maaltijdcheques voor de werknemers in de vlasbereiding, worden met volgende paragraaf uitgebreid : "Vanaf 1 januari 2014 wordt het werkgeversaandeel in de maaltijdcheque verhoogd met 0,07 EUR. Aldus wordt het totale werkgeversaandeel in de maaltijdcheque vanaf 1 januari 2014 bepaald op 5 EUR per effectief gewerkte dag.".

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking op 1 januari 2014 en is voor onbepaalde duur gesloten. Elk van de contracterende partijen kan deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen mits een opzegtermijn van 6 maanden, per ter post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 19 maart 2015.

De Minister van Werk, Kris PEETERS

^