Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 27 juni 2011
gepubliceerd op 12 april 2012

Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022059
pub.
12/04/2012
prom.
27/06/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 JUNI 2011. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


Het Verzekeringscomité van de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 6, § 1, 1° en 2° ;

Gelet op het voorstel van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen, gegeven op 27 april 2011;

Gelet op het voorstel van Nationaal college van adviserend geneesheren van 7 juni 2011;

Na daarover te hebben beraadslaagd in haar vergadering van 27 juni 2011;

Besluit :

Artikel 1.De bijlage 3 en de bijlage 6 van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, worden vervangen door de bijlage 3 en de bijlage 6 die bij deze verordening gaan.

Art. 2.De formulieren, opgesteld volgens het model van bijlage 3 en bijlage 6 vóór de inwerkingtreding van deze verordening, mogen bij voorrang verder worden gebruikt tot uitputting van de voorraad, mits ze manueel worden aangepast teneinde in overeenstemming te worden gebracht met de bijlage 3 en de bijlage 6 bij deze verordening.

Art. 3.Deze verordening treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad .

Brussel, 27 juni 2011.

De leidend ambtenaar, H. DE RIDDER. De Voorzitter, G. PERL. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^