Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 mei 2015

Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015 wordt met ingang van 1 januari 2015, Mevr. Sarah DEBRAEKELEER in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van a Bij koninklijk besluit van 3 april 2015 wordt met ingang van 1 maart 2015, de heer Benjamin HEY(...)

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2015011186
pub.
26/05/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/03/2015 pub. 09/04/2015 numac 2015200379 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 januari 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de sectorale regeling van de maaltijdcheques sluiten wordt met ingang van 1 januari 2015, Mevr. Sarah DEBRAEKELEER in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A1, met ranginneming op 1 januari 2014.

Bij koninklijk besluit van 3 april 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015012075 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015018152 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van de instellingen bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201241 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het sectoraal systeem ecocheques type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 13/04/2015 numac 2015201476 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2015, van het bedrag en de betalingsmodaliteiten en -termijnen van de bijdragen verschuldigd door de werkgevers waarvan de onderneming bedoeld wordt in artikel 2, 3°, b), van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen aan het Fonds tot vergoeding van de in geval van sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201419 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de oprichting en vaststelling van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid Solidariteit 2e pijler voor de bewakingsdiensten" type koninklijk besluit prom. 03/04/2015 pub. 20/04/2015 numac 2015201416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 56 jaar na 40 jaar beroepsverleden sluiten wordt met ingang van 1 maart 2015, de heer Benjamin HEYLEN in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van attaché in de klasse A2, met ranginneming op 1 maart 2014.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel te worden gericht.

^