Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 26 mei 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/03/2014 pub. 26/05/2015 numac 2015000255 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 29 maart 2004 betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen. - Duitse vertaling type wet prom. 27/03/2014 pub. 26/05/2015 numac 2015000280 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek XVII "Bijzondere rechtsprocedures" van het Wetboek van economisch recht en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de hoven en rechtbanken te Brussel een exclusieve bevoegdheid toe te kennen om kennis te nemen van de rechtsvordering tot collectief herstel, bedoeld in boek XVII, titel 2 van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 28/04/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015003178 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen type wet prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015009248 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 4 mei 2015, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, won(...) juffrouw ****-****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015003201 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van pro-fiscoverklaring bedoeld in artikel 2691 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 28 april 2015 tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015007117 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervol ontslag. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 732 van 27 maart 2015, wordt het koninklijk besluit nr. 699 van 22 februari 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2015, betreffend een eervol ontslag type koninklijk besluit prom. 04/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015011199 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 10/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015022173 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Instituut voor Opleidingen tijdens de loopbaan type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015022175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de leden van de gemeenschappelijke "Ecole d'administration publique" voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. 07/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015022174 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Agentschap Plantentuin Meise type koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015202493 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 mei 2015, is de heer Van Haelst, K., raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen, benoemd tot Commandeur in de Kroonorde.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015003153 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 december 2001 met betrekking tot de diensten waar de documenten bedoeld in de artikelen 53, § 1, eerste lid, 2°, 53ter, 1°, 53quinquies en 53sexies van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde moeten worden ingediend type ministerieel besluit prom. 30/04/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015007116 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie ingesteld bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 19 september 1985 tot vaststelling van de wijze waarop de Staat door bemiddeling van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers voorziet in de kosteloze verzorging van de oorlogsinvaliden en gelijkgestelden alsmede van de oorlogswezen type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015011204 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EB-2009-0014bis-A Bij ministerieel besluit van 12 mei 2015 wordt het ministerieel besluit EB-2009-0014-A van 4 juni 2009 houdende toekenning aan de n.v. RENTEL type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015011209 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EB-2007-0011quater-A Bij ministerieel besluit van 12 mei 2015 wordt de domeinconcessie toegekend door het ministerieel besluit EB-2007-0011-A van 5 juni 2007 aan de n.v. BELWI type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015011210 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Installatie voor elektriciteitsproductie Individuele vergunning. - EB-2011-0019-B Bij ministerieel besluit van 12 mei 2015 worden de modaliteiten tot uitvoering van de overdracht aan de N.V. NORTHWESTER 2 van een deel van de domeinconcessie t type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015035625 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 25 februari 2009 betreffende de controle op de bepaling van de samenstelling van melk en de betaling door de kopers van de melk aan de producenten type ministerieel besluit prom. 20/04/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015035628 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2 en 4 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 betreffende erkenningen van producenten- en brancheorganisaties, voor de sector varkensvlees type ministerieel besluit prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015202413 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 12 maart 2015 dat uitwerking heeft op 1 augustus 2014, wordt artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 februari 2007 houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen als volgt gewijzigd : de woorde

decreet

type decreet prom. 08/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015035617 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015031281 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2015; wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van het neoclassicistische gebouw van het eerste station van Etterbee Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015202457 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2013 tot aanwijzing van het Waals betaalorgaan voor de Fondsen ELGF en ELFPO en tot instelling van een opvolgingscomité voor het Waals betaalorgaan

omzendbrief

type omzendbrief prom. 12/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015002008 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 645. - Informatie inzake de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2015 en 2016 en de personeelsenveloppes 2015 en 2016 type omzendbrief prom. 12/05/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015002009 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief nr. 644. - Informatie inzake de methodologie voor de berekening van de KPI's voor de monitoring van het risico

bericht

type bericht prom. 28/04/2015 pub. 26/05/2015 numac 2015000239 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage B bij de Ministeriële richtlijn MFO-2 van 13 april 2012 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Gehypothekeerde capaciteit. - Prestatielijn HYCAP 2015 type bericht prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015202415 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 1 april 2015 in zake Fabian Hellebois en anderen tegen de Belgische Staat, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 april 2015, « Schendt artikel 54ter, § 3, eerste lid, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 19(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015202477 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0464.228.835 S.C.I.-EUROPE Ond. Nr. 0466.984.823 3 COULEURS. type lijst prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015202476 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0400.653.352 ETABLISSEMENTS VITICOLES ROBERT SCHIMP ET COMPAGNIE intrekking van de a(...)

erratum

type erratum prom. 12/05/2014 pub. 26/05/2015 numac 2015003205 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen. - Erratum

verslag

type verslag prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015011208 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Verslag over de werking van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. - Jaar 2014 1. OVERZICHT VAN DE GEREGISTREERDE INLICHTINGEN 1.1. INHOUD VAN HET BESTAND De Centrale voor (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015002019 bron federale overheidsdienst informatie- en communicatietechnologie Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 28 april 2015 wordt Mevr. Samoera JACOBS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie in een betrekking van het Nederlands t Bij koninklijk besluit van 4 mei 2015 wordt Mevr. Chris DE KONINCK tot rijksambtenaar benoemd i(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015009245 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 mei 2015, wordt Mevr. KEMPENEER Céline, geboren op 26 mei 1983, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van Attache-psycholoog deskundige bij de Federale Overheidsdienst Justit Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015011186 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 19 maart 2015 wordt met ingang van 1 januari 2015, Mevr. Sarah DEBRAEKELEER in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van a Bij koninklijk besluit van 3 april 2015 wordt met ingang van 1 maart 2015, de heer Benjamin HEY(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015202498 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2015, pagina 26199, van de vacante plaats van notaris ter standplaats Zinnik, dienen de woorden "" toegevoegd te word(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 26/05/2015 numac 2015202522 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** sociaal assistenten De vergelijkende selectie van **** sociaal assistenten (niveau ****) voor de **** **** **** (****14342) werd afgesloten op 18 mei 2015.
^