Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Aanstelling Bij ministrieel besluit van 28 augustus 2015 wordt het mandaat van Mevr. Binamé, Vanessa, aangesteld bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009, in de managementfunctie N-1 van Directeur-generaal "Post" bij het Federaal ag Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten
numac
2015018324
pub.
05/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN EN GEZONDHEIDSPRODUCTEN


Aanstelling Bij ministrieel besluit van 28 augustus 2015 wordt het mandaat van Mevr. Binamé, Vanessa, aangesteld bij koninklijk besluit van 21 augustus 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 21/08/2009 pub. 04/09/2009 numac 2009018344 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 21/08/2009 pub. 29/09/2009 numac 2009014237 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV Infrabel type koninklijk besluit prom. 21/08/2009 pub. 04/09/2009 numac 2009018345 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 januari 2008 houdende benoemingen bij de Commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 21/08/2009 pub. 31/08/2009 numac 2009009605 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Ieper type koninklijk besluit prom. 21/08/2009 pub. 29/09/2009 numac 2009014235 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding type koninklijk besluit prom. 21/08/2009 pub. 29/09/2009 numac 2009014236 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS type koninklijk besluit prom. 21/08/2009 pub. 18/09/2009 numac 2009022431 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 18, § 2, B, d)quater, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen sluiten, in de managementfunctie N-1 van Directeur-generaal "Post" bij het Federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten verlengd vanaf 1 september 2015 voor een periode van vier maand.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de 60 dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift hiertoe dient bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^