Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 augustus 2009
gepubliceerd op 29 september 2009

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2009014235
pub.
29/09/2009
prom.
21/08/2009
ELI
eli/besluit/2009/08/21/2009014235/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 AUGUSTUS 2009. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economisch overheidsbedrijven, artikel 4, § 3;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS-groep, gegeven op 14 juni 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 juli 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 14 juli 2009;

Gelet op het advies van de Nationale paritaire Commissie, gegeven op 15 juli 2009;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het als bijlage bij dit besluit gevoegde eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Overheidsbedrijven en de Minister bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 21 augustus 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, S. VANACKERE De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 21 augustus 2009 houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding Eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding De hierna volgende artikels en bijlagen worden gewijzigd als volgt : Artikel 28 wordt opgesplitst in twee alinea's, waarvan de eerste eindigt met de woorden « ... van socio-culturele aard te organiseren. » en waarvan de tweede aanvangt met de woorden « Teneinde te komen tot ... ».

Artikel 38 wordt vervangen als volgt :

Art. 38.Relaties met de NV FIF-FSI De NMBS-Holding voert besprekingen met de NV FIF-FSI met het oog op het afsluiten, uiterlijk vier maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS-Holding, van een overeenkomst met betrekking tot het gebruik door de NMBS-Holding van terreinen toebehorend aan de NV FIF-FSI. Artikel 69, in de eerste alinea wordt het bedrag « 364 k euro » vervangen door « 364 k euro 2008 ».

Artikel 69, tussen de eerste en de 2e alinea wordt een alinea toegevoegd, die als volgt luidt : Het totaal bedrag dat voor 2009 aan de drie vennootschappen voor investeringen is toegekend, wordt verminderd met 346.000 k euro 2009, zonder dat het bedrag voor de NMBS-Holding wijzigt.

Artikel 78 wordt aangevuld met twee alinea luidende : Deze jaarlijkse exploitatietoelage wordt verminderd met 2.000 k euro 2009 in 2009 en met 2.414 k euro 2009 vanaf 2010 als compensatie van de maatregel aangaande de vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing voor de hele NMBS-groep, meer bepaald voor het aandeel in die vrijstelling voor de activiteiten die niet in concurrentie treden met private bedrijven. Deze maatregel wordt getroffen in toepassing van het herstelplan in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2009-2010.

De hierboven vermelde bedragen van de vermindering zijn ramingen. Deze worden jaarlijks herraamd, rekening houdend met de werkelijke impact van de maatregel op de rekeningen van de NMBS-Holding. In afwijking van artikel 82 wordt deze vermindering integraal afgehouden van de betaalschijf die op 8 mei van elk jaar betaald wordt.

Artikel 91, de laatste alinea wordt aangevuld met de volgende zin : Ze betrekken DGVL bij de uitwerking ervan en brengen de overeenkomst en alle informatie die nuttig is voor de toepassing ervan, ter kennis van DGVL. Artikel 97, de 4e alinea wordt vervangen als volgt : In voorkomend geval zal het resultaat van het overleg bedoeld in de derde alinea, worden bekrachtigd in een bijvoegsel bij dit beheerscontract.

Bijlage 6.1 - De lijst van stations en stopplaatsen en de verdeling van hun beheer onder de drie vennootschappen van de groep De namen van de stations/stopplaatsen met volgende nummers worden vervangen als volgt : 120 LA LOUVIERE-CENTRE 191 UCCLE-CALEVOET/UKKEL-KALEVOET 250 BERCHEM-ST-AG./ST-AG.-BERCHEM Het/de volgende station/stopplaats wordt onttrokken aan de lijst : 138 MANAGE - SUD-OUEST - B De volgende stations/stopplaatsen worden toegevoegd aan de lijst : 138 MANAGE - SUD-OUEST - I 549 BEERVELDE - NOORDWEST - I 550 MORTSEL-LIERSESTEENWEG - NOORDOOST - I Bijlage 6.2 - Parkings waarvan het beheer is overgedragen aan NMBS (toestand 1 april 2008) De naam van het/de station/stopplaats met volgend nummer wordt vervangen als volgt : 101 UCCLE-CALEVOET/UKKEL-KALEVOET Het/de volgende station/stopplaats wordt onttrokken aan de lijst : 64 MANAGE - SUD-OUEST - B Bijlage 7 - Overzicht toelagen De bijlage 7 van het beheerscontract goedgekeurd met het koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt vervangen door de bijlage 7, gevoegd bij dit bijvoegsel.

Brussel, 21 augustus 2009.

V. BOURLARD, Directeur-generaal J. HAEK, Gedelegeerd bestuurder E. SCHOUPPE, Staatssecretaris voor Mobiliteit S. VANACKERE, Minister van Overheidsbedrijven Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^