Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 augustus 2009
gepubliceerd op 29 september 2009

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV Infrabel

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2009014237
pub.
29/09/2009
prom.
21/08/2009
ELI
eli/besluit/2009/08/21/2009014237/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 AUGUSTUS 2009. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV Infrabel


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economisch overheidsbedrijven, artikel 4, § 3;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS-groep, gegeven op14 juni 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 juli 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 14 juli 2009;

Gelet op het advies van de Nationale paritaire Commissie, gegeven op 15 juli 2009;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het als bijlage bij dit besluit gevoegde eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV Infrabel, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Overheidsbedrijven en de Minister bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 21 augustus 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, S. VANACKERE De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 21 augustus 2009 houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV Infrabel Eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV Infrabel De hierna volgende artikels en bijlagen worden gewijzigd als volgt : Artikel 7 « Toepassing en controle van de technische normen en veiligheidsregels » en zijn titel worden opgeheven.

Artikel 16, de 4e alinea in de Franse tekst wordt vervangen als volgt : « Le nouveau plan « Passages à niveau 2008-2015 » sera cependant étayé par les résultats des analyses de risques qui ont été réalisées au moyen du modèle de calcul qu'Infrabel s'est procuré en 2007. Le plan prévoira ensuite un projet-pilote pour l'installation de poteaux-radars dotés de caméras électroniques aux passages à niveau dont on sait que la signalisation est fréquemment négligée par les usagers de la route. Pour l'installation de ces poteaux-radars et le traitement des données, Infrabel se concertera avec les autorités compétentes en la matière. En cas d'évaluation positive de ce projet-pilote, l'installation de ces poteaux-radars sera reprise de manière standard dans le plan pour une série de passages à niveaux. » Artikel 22 wordt vervangen als volgt : Infrabel zal een kwaliteitshandboek opstellen. Dit handboek zal Infrabel toelaten de kwaliteit van de door haar aangeboden diensten te waarborgen en zal DGVL toelaten de kwaliteit van de geleverde prestaties te beoordelen op grond van objectieve metingen, en ze te toetsen aan vooraf bepaalde gewenste kwaliteitsniveaus.

Het handboek zal : - aangeven welke kwaliteitsaspecten als relevant beschouwd worden; - de indicatoren bepalen die voor deze kwaliteitsaspecten een goede maatstaf vormen (« key performance indicators »); - bepalen op welke manier deze indicatoren gemeten worden; - inzicht geven in de onderliggende processen en de daarmee gepaard gaande systemen van kwaliteitszorg en -controle; - waar mogelijk na te streven doelstellingen bepalen voor de kwaliteitsaspecten en een groeipad voor de betreffende indicatoren; - bepalen hoe en binnen welke termijn de klachten, van spoorwegondernemingen en van reizigers, zullen behandeld worden.

Het handboek zal ook de meer beschrijvende aspecten definiëren die een impact kunnen hebben op de kwaliteit zonder dat ze op zich een doel vormen of beïnvloedbaar zijn door Infrabel. Het handboek zal beschrijven hoe deze zullen gemeten worden en met welke frequentie hierover zal gerapporteerd worden. Deze aspecten zullen deel uitmaken van de statistische rapportage aan DGVL. Infrabel legt haar handboek ter goedkeuring voor aan DGVL, uiterlijk twaalf maanden na ondertekening van dit contract.

Het handboek is voorwerp van : - goedkeuring door DGVL en door het RCG, onder voorbehoud van certificering; - certificering door een erkende, externe kwaliteitsauditor, die aangesteld wordt door DGVL voor het geheel van de NMBS-groep.

Indien het handboek niet kan gecertificeerd worden, zal DGVL Infrabel hiervan op de hoogte brengen. Infrabel beschikt dan over een periode van zes maanden om het handboek bij te stellen, en opnieuw ter goedkeuring en certificering voor te leggen.

De auditor waakt over de goede toepassing van het kwaliteitshandboek, en brengt daarover jaarlijks verslag uit aan DGVL. Indien de auditor vaststelt dat de toepassing niet voldoet, heeft Infrabel twee maanden de tijd voor bijstelling. » Artikel 33 wordt vervangen als volgt :

Art. 33.Relaties met de NV FIF-FSI Infrabel voert besprekingen met de NV FIF-FSI met het oog op het afsluiten, uiterlijk vier maanden na publicatie in het Belgisch Staatsblad van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV Infrabel, van een overeenkomst met betrekking tot het gebruik door Infrabel van terreinen toebehorend aan de NV FIF-FSI. Artikel 41, de 2e alinea, punt (a) in de Franse tekst wordt vervangen als volgt : « (a) le nombre de gares et de points d'arrêt qui seront rendus accessibles au moyen d'ascenseurs ou de rampes d'accès et le pourcentage de voyageurs montés utilisant ces gares; » Artikel 42, de titel in de Franse tekst wordt vervangen als volgt : « 1. Ascenseurs et rampes d'accès » Artikel 42, de eerste alinea in de Franse tekst wordt vervangen als volgt : « En équipant les gares d'ascenseurs ou de rampes d'accès, les quais seront facilement accessibles. Les grandes gares auront la priorité.

Au cours de la première période, le nombre de gares restera ainsi limité, mais le nombre de voyageurs concernés sera élevé et une bonne répartition géographique sera également assurée. » Artikel 53, de 2e alinea in de Franse tekst wordt vervangen als volgt : « Le 30 septembre 2008 au plus tard, les quais des gares d'Antwerpen-Centraal, Bruxelles-Central, Bruxelles-Nord, Bruxelles-Midi, Charleroi-Sud, Gent-Sint-Pieters, Leuven, Liège-Guillemins, Namur, Oostende et Ottignies seront équipées de poubelles de tri pour la collecte sélective respectivement des emballages PMC, du papier/carton, du verre et des déchets. Cette expérience sera évaluée fin 2008 en vue d'une extension de ce type d'équipement à d'autres gares. » Artikel 62, na de eerste alinea, eindigend met « 2012 : 1.366.457 k euro 2008 », wordt een tweede alinea ingevoegd, luidend als volgt : Het totaal bedrag dat voor 2009 aan de drie vennootschappen voor investeringen is toegekend, wordt verminderd met 346.000 k euro 2009.

Artikel 62, na de vierde alinea, eindigend met « 2012 : 795.430 k euro 2008 », wordt de volgende alinea ingevoegd : Het bedrag dat aan Infrabel voor 2009 is toegekend, wordt verminderd met 200.000 k euro 2009.

Artikel 64 wordt vervangen als volgt : Het bedrag van de globale investeringstoelage en van het deel ervan dat voor Infrabel bestemd is, wordt jaarlijks, te beginnen in 2013, verminderd met het bedrag van de beschikbaarheidsvergoeding die Infrabel verschuldigd is aan de NV LocoRail, in uitvoering van het DBFM-contract van 5 november 2008. Dit bedrag, geraamd op 50.610 k euro 2008 op jaarbasis, zal aan Infrabel toegekend worden via een specifieke exploitatietoelage, vermeld in artikel 79.

Artikel 65, in de eerste alinea worden de woorden « min Lt » opgeheven.

Artikel 74, de 2e alinea wordt vervangen als volgt : Deze toelage bedraagt : - 430.817 k euro 2008 in 2008; - 116.575 k euro 2008 vanaf 2009.

Deze jaarlijkse exploitatietoelage wordt opgetrokken met 10.000 k euro 2009 vanaf 2010, ter compensatie van de vermindering van de investeringstoelage in 2009. In afwijking van artikel 77 wordt deze verhoging integraal gestort op 8 mei van elk jaar.

Deze jaarlijkse exploitatietoelage wordt verminderd met 16.300 k euro 2009 in 2009 en met 19.672 k euro 2009 vanaf 2010 als compensatie van de maatregel aangaande de vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing voor de hele NMBS-groep, meer bepaald voor het aandeel in die vrijstelling voor de activiteiten die niet in concurrentie treden met private bedrijven. Deze maatregel wordt getroffen in toepassing van het herstelplan in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2009-2010. In afwijking van artikel 77 wordt deze vermindering integraal afgehouden van de betaalschijf die op 8 mei van elk jaar betaald wordt.

De hierboven vermelde bedragen van de vermindering, zijn ramingen.

Deze worden jaarlijks herraamd, rekening houdend met de werkelijke impact van de maatregel op de rekeningen van Infrabel.

Artikel 79, de eerste alinea wordt gewijzigd als volgt : Vanaf het jaar van oplevering van de Liefkenshoek Rail Link in de haven van Antwerpen, wordt een bijkomende exploitatietoelage aan Infrabel toegekend, die gelijk is aan de beschikbaarheidsvergoeding die Infrabel verschuldigd is aan de NV LocoRail volgens de modaliteiten in het DBFM-contract van 5 november 2008.

Artikel 100, de eerste alinea wordt opgeheven.

Artikel 100, de 3e alinea wordt vervangen als volgt : In voorkomend geval zal het resultaat van het overleg bedoeld in de tweede alinea, worden bekrachtigd in een bijvoegsel bij dit beheerscontract.

Bijlage 6.1. - De lijst van stations en stopplaatsen en de verdeling van hun beheer onder de drie vennootschappen van de groep De namen van de stations/stopplaatsen met volgende nummers worden vervangen als volgt : 120 LA LOUVIERE-CENTRE 191 UCCLE-CALEVOET/UKKEL-KALEVOET 250 BERCHEM-ST-AG./ST-AG.-BERCHEM Het/de volgende station/stopplaats wordt onttrokken aan de lijst : 138 MANAGE-SUD-OUEST-B De volgende stations/stopplaatsen worden toegevoegd aan de lijst : 138 MANAGE-SUD-OUEST-I 549 BEERVELDE-NOORDWEST-I 550 MORTSEL-LIERSESTEENWEG-NOORDOOST-I Bijlage 7. - Overzicht toelagen De bijlage 7 van het beheerscontract goedgekeurd met het koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt vervangen door de bijlage 7, gevoegd bij dit bijvoegsel.

Brussel, 21 augustus 2009.

L. VANSTEENKISTE, Directeur-generaal L. LALLEMAND, Gedelegeerd bestuurder E. SCHOUPPE, Staatssecretaris voor Mobiliteit S. VANACKERE, Minister van Overheidsbedrijven Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^