Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 augustus 2009
gepubliceerd op 29 september 2009

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2009014236
pub.
29/09/2009
prom.
21/08/2009
ELI
eli/besluit/2009/08/21/2009014236/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

21 AUGUSTUS 2009. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economisch overheidsbedrijven, artikel 4, § 3;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van de Gebruikers bij de NMBS-groep, gegeven op 14 juni 2009;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 juli 2009;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 14 juli 2009;

Gelet op het advies van de Nationale paritaire Commissie, gegeven op 15 juli 2009;

Op de voordracht van de Minister van Overheidsbedrijven en van de Staatssecretaris voor Mobiliteit en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Het als bijlage bij dit besluit gevoegde eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Overheidsbedrijven en de Minister bevoegd voor Mobiliteit zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Châteauneuf-de-Grasse, 21 augustus 2009.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, S. VANACKERE De Staatssecretaris voor Mobiliteit, E. SCHOUPPE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 21 augustus 2009 houdende goedkeuring van het eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS Eerste bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, afgesloten tussen de Staat en de NV NMBS De hierna volgende artikels en bijlagen worden gewijzigd als volgt : Artikel 15 wordt vervangen als volgt :

Art. 15.Traject- en schoolkaarten 15.1. Variatie van de jaarlijkse prijsverhoging op basis van de stijging van de gezondheidsindex en de stiptheid van de treinen De prijsverhoging voor afronding van deze kaarten, uitgedrukt in gewogen gemiddelde volgens het volume van de verschillende uitgegeven kaarten in de loop van het burgerlijk jaar dat voorafgaat aan de goedkeuringsdatum van de tarieven, varieert, onder meer, rekening houdend met de jaarlijkse stijging van de gezondheidsindex. De gezondheidsindex is die van de maand juni die aan de tariefverhoging voorafgaat.

In functie van de stiptheid van de reizigerstreinen, zoals aan de NMBS gerapporteerd door Infrabel, wordt het verkregen indexeringspercentage aangepast.

Voor de berekening van de aldus aangepaste jaarlijkse tariefwijziging wordt de limietwaarde van de tarieven als volgt bepaald : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld De doelstelling voor de stiptheid is de volgende : - 91,0 % voor de tariefaanpassing februari 2009; - 91,5 % voor de tariefaanpassing februari 2010; - 92,0 % voor de tariefaanpassing februari 2011.

De werkelijke jaarlijkse tariefwijziging is gelijk aan de jaarlijkse evolutie van de gezondheidsindex, verhoogd of verlaagd met maximum 1 % om zo dicht mogelijk de limietwaarde te benaderen. 15.2. Definitie van de stiptheid De effectieve stiptheid is het gemiddelde van de twaalf maandcijfers van de periode die eindigt in de maand juni die aan de tariefverhoging voorafgaat.

De vertragingen te wijten aan overmacht, aan de uitvoering van grote investeringsprojecten of aan de langdurige vertragingen die te maken hebben met veiligheidsredenen, worden in de te maken berekening geneutraliseerd. Vertragingen ten gevolge van werkonderbrekingen waarvoor de afspraken terzake tussen de directie en vakbonden niet werden nageleefd, komen niet in aanmerking voor neutralisatie.

Afgeschafte treinen worden beschouwd als treinen met vertraging.

DGVL controleert, aan de hand van de verslagen « Relazen - Relations » die het dagelijks van Infrabel ontvangt, welke vertragingen aan overmacht worden toegewezen.

Voor de tariefaanpassingen vanaf februari 2012 zal de stiptheidsindicator rekening houden met het aantal reizigers op respectievelijk spitsuur- en andere treinen, en tevens met de duur van de vertragingen. Met het oog daarop zal Infrabel vanaf 2008 bij de registratie van de treinen met vertraging deze beide elementen meenemen en de gewogen globale stiptheid bepalen, zoals gedefinieerd in bijlage 5 van haar beheerscontract. 15.3. Variatie van de jaarlijkse prijsverhoging op basis van de variatie van de tractie-energiekosten Gezien de uitzonderlijke stijging van de energiekosten in de jaren 2007 en 2008 wordt de prijsverhoging per 1/2/2009 opgetrokken met 1 %.

Deze verhoging met 1 % blijft verworven voor de tarieven in de daarop volgende jaren. 15.4. Tariefaanpassing van februari 2009 en latere aanpassingen Gelet op de economische omstandigheden en dit in afwijking van de bovenvermelde regels inzake de jaarlijkse prijsverhoging (rekening houdende met zowel de stijging van de gezondheidsindex, de evolutie van de stiptheid als de variatie van de tractie-energiekosten), wordt de tariefaanpassing van februari 2009 uitzonderlijk beperkt tot 6,25 % i.p.v. 7,07 %.

Vanaf de tariefaanpassing van februari 2010 zijn de bovenvermelde formules onverminderd van toepassing.

Artikel 16 wordt vervangen als volgt :

Art. 16.Andere producten dan traject- en schooltreinkaarten 16.1. Variatie van de jaarlijkse prijsverhoging Voor de andere producten dan traject- en schooltreinkaarten zal de NMBS in haar tariefbeleid streven naar een grotere prijsdifferentiatie. Meer gedifferentieerde prijzen kunnen immers tijdens de daluren de aantrekkelijkheid van het treinreizen verhogen, en aldus rechtsreeks bijdragen tot het waarmaken van de groeidoelstellingen. De jaarlijkse prijsstijging, uitgedrukt in gewogen gemiddelde volgens het volume van ieder van deze productgroepen, zal niet hoger zijn dan de jaarlijkse stijging van de gezondheidsindex. 16.2. Tariefaanpassing van februari 2009 en latere aanpassingen Wegens de beperkte tariefaanpassing van februari 2009 m.b.t. traject- en schooltreinkaarten zal de jaarlijkse prijsstijging van de andere producten 5,50 % bedragen en dit in afwijking van de toepassing van de voorgaande alinea.

Vanaf de tariefaanpassing van februari 2010 zijn de bepalingen van de eerste alinea van dit artikel onverminderd van toepassing.

Artikel 24, de titel in de Nederlandse tekst wordt vervangen als volgt : Tweede opdracht : het grensoverschrijvend reizigersvervoer met treinen van de gewone dienst Artikel 46 wordt vervangen als volgt :

Art. 46.Overleg De Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap is, voor het overleg met de NMBS, de enige gesprekspartner die optreedt als vertegenwoordiger van de verschillende groeperingen en verenigingen die zich inzetten voor de minder mobiele reizigers.

Article 53, de eerste alinea in de Franse tekst wordt vervangen als volgt : « La SNCB collabore à l'application de la Directive européenne 2002/49/CE, qui vise à limiter l'exposition au bruit ambiant. A cette fin, les données nécessaires relatives aux trains circulant sur le réseau Infrabel seront fournies aux autorités compétentes. » Artikel 65, na de eerste alinea, eindigend met « -2012 : 1.366.457 k euro waarvan 421.781 k euro voor de NMBS », wordt een tweede alinea ingevoegd, luidend als volgt : Het totaal bedrag dat voor 2009 aan de drie vennootschappen voor investeringen is toegekend, wordt verminderd met 346.000 k euro 2009, waarvan 146.000 k euro 2009 voor de NMBS. Artikel 73, de eerste alinea wordt vervangen als volgt : De NMBS ontvangt een jaarlijkse exploitatietoelage ten bedrage van : - 882.372 k euro 2008 in 2008; - 879.002 k euro 2008 in 2009; - 879.002 k euro 2008 in 2010; - 879.002 k euro 2008 in 2011; - 879.002 k euro 2008 in 2012.

Deze jaarlijkse exploitatietoelage wordt opgetrokken met 6.000 k euro 2009 in 2009 en met 10.000 k euro 2009 vanaf 2010, ter compensatie van de vermindering van de investeringstoelage in 2009. In afwijking van artikel 82 wordt deze verhoging integraal gestort op 8 mei van elk jaar.

Deze jaarlijkse exploitatietoelage wordt verminderd met 51.300 k euro 2009 in 2009 en met 61.914 k euro 2009 vanaf 2010 als compensatie van de maatregel aangaande de vrijstelling van betaling van bedrijfsvoorheffing voor de hele NMBS-groep, meer bepaald voor het aandeel in die vrijstelling voor de activiteiten die niet in concurrentie treden met private bedrijven. Deze maatregel wordt getroffen in toepassing van het herstelplan in uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2009-2010. In afwijking van artikel 82 wordt deze vermindering integraal afgehouden van de betaalschijf die op 8 mei van elk jaar betaald wordt.

De hierboven vermelde bedragen van de vermindering, zijn ramingen.

Deze worden jaarlijks herraamd, rekening houdend met de werkelijke impact van de maatregel op de rekeningen van de NMBS. Artikel 73, de 4e alinea in de Nederlandse tekst wordt vervangen als volgt : Alle nieuwe verminderingen of nieuw kosteloos vervoer m.b.t. het binnenlands reizigersvervoer, opgelegd door de Staat, worden bijkomend gecompenseerd en worden via een bijvoegsel bij dit beheerscontract vastgelegd.

Artikel 77, de titel en de eerste alinea in de Franse tekst worden vervangen als volgt : «

Art. 77.Dotation pour la relation Antwerpen - Noorderkempen En fonction de la mise en service effective de la relation Antwerpen - Noorderkempen, la SNCB reçoit, sur base annuelle, une dotation supplémentaire d'un montant de 1.966 k euro 2008 afin de couvrir le déficit d'exploitation. La première année, ce montant sera adapté en fonction de la date réelle de la mise en service. » Artikel 93, de 3e alinea wordt vervangen als volgt : In voorkomend geval zal het resultaat van het overleg bedoeld in de tweede alinea, worden bekrachtigd in een bijvoegsel bij dit beheerscontract.

Bijlage 6.1. - De lijst van stations en stopplaatsen en de verdeling van hun beheer onder de drie vennootschappen van de groep De namen van de stations/stopplaatsen met volgende nummers worden vervangen als volgt : 120 LA LOUVIERE-CENTRE 191 UCCLE-CALEVOET/UKKEL-KALEVOET 250 BERCHEM-ST-AG./ST-AG.-BERCHEM Het/de volgende station/stopplaats wordt onttrokken aan de lijst : 138 MANAGE - SUD-OUEST - B De volgende stations/stopplaatsen worden toegevoegd aan de lijst : 138 MANAGE - SUD-OUEST - I 549 BEERVELDE - NOORDWEST - I 550 MORTSEL-LIERSESTEENWEG - NOORDOOST - I Bijlage 6.2. - Parkings waarvan het beheer is overgedragen aan NMBS (toestand 1 april 2008) De naam van het/de station/stopplaats met volgend nummer wordt vervangen als volgt : 101 UCCLE-CALEVOET/UKKEL-KALEVOET Het/de volgende station/stopplaats wordt onttrokken aan de lijst : 64 MANAGE - SUD-OUEST - B Bijlage 7. - Overzicht toelagen De bijlage 7 van het beheerscontract goedgekeurd met het koninklijk besluit van 29 juni 2008 wordt vervangen door de bijlage 7, gevoegd bij dit bijvoegsel.

Bijlage 11. - Statuut van de stations De volgende stopplaatsen worden toegevoegd aan de lijst « II. Secundaire haltes » : BEERVELDE MORTSEL-LIERSESTEENWEG Op de voorlaatste regel van de lijst « II. Secundaire haltes » wordt het cijfer dat het totaal weergeeft, vervangen door 459.

Brussel, 21 augustus 2009.

R. GAYETOT, Directeur-generaal M. DESCHEEMAECKER, Gedelegeerd bestuurder E. SCHOUPPE, Staatssecretaris voor Mobiliteit S. VANACKERE, Minister van Overheidsbedrijven Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^