Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 juli 2013

Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 juli 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, en dit ten laatste op 9 juli 2013, is aan de heer Buys, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris t Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 7 (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009317
pub.
04/07/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 juli 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012011312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 18/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012011293 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vaststelling van het aantal vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling en hun indeling in categorieën type koninklijk besluit prom. 18/07/2012 pub. 14/08/2012 numac 2012011333 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van het resterende bedrag van de dotatie van 2012 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers en het ter beschikking stellen van een aanvullend bedrag ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers om de uitgaven in verband met schadevergoedingen en gerechtskosten voor het eerste en het tweede trimester te dekken sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, en dit ten laatste op 9 juli 2013, is aan de heer Buys, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Lede.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 september 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 27/09/2012 numac 2012022343 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de raad van beheer van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 24/09/2012 numac 2012011363 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 januari 2011 betreffende de veiligheid van speelgoed type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 01/10/2012 numac 2012205349 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedtransfusie-instellingen voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 07/09/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012022334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet van 27 december 2006 sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Messiaen, F., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Luik (grondgebied van het tweede kanton).

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/10/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012022405 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. 03/10/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012022404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, dat in werking treedt op 5 juli 2013, is aan de heer De Boungne, F., ontslag verleend uit zijn ambt van geassocieerd notaris ter standplaats Kalmthout.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/10/2012 pub. 19/11/2012 numac 2012000634 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters, plaatsvervangende voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de commissie van advies opgericht bij het koninklijk besluit van 12 april 1965 tot instelling van identificatiedocumenten en -kentekens ten behoeve van de leden van de periodieke pers voor gespecialiseerde informatie type koninklijk besluit prom. 23/10/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012009411 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 2 en 3, tweede lid, van de wet van 7 mei 2010 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de aanwijzing van tot de inruststelling toegelaten magistraten als plaatsvervangende magistraten betreft type koninklijk besluit prom. 23/10/2012 pub. 30/10/2012 numac 2012022390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 65 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, en dit ten laatste op 7 juli 2013, is aan de heer Hayot, J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Anderlues.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 27/06/2013 numac 2013021067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten sluiten, is aan de heer Vreven, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Sint-Truiden.

Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 27/06/2013 numac 2013021067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten sluiten, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke niet mag gebeuren voor 5 juli 2013, is de heer De Boungne, X., licentiaat in de rechten, geassocieerd notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

De standplaats is gevestigd te Kalmthout.

Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013011325 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type koninklijk besluit prom. 24/06/2013 pub. 27/06/2013 numac 2013021067 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de mededinging in het raam van de Europese Unie van bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten in de sectoren water, energie, vervoer en postdiensten sluiten, die in werking treedt op de datum van de eedaflegging welke dient te gebeuren binnen de twee maanden te rekenen vanaf heden, is Mevr. Ryelandt, S., licentiaat in de rechten, kandidaat-notaris, benoemd tot notaris in het gerechtelijk arrondissement Luik.

De standplaats is gevestigd te Luik (grondgebied van het tweede kanton).

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^