Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/12/2009 pub. 04/07/2013 numac 2013000436 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de strijd tegen piraterij op zee type wet prom. 30/12/2009 pub. 04/07/2013 numac 2013000437 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de strijd tegen piraterij op zee en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 21/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013003206 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2007 type wet prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013009272 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 6 juni 2013 is machtiging verleend aan ****. **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behouden Bij koninklijk besluit van 6 juni 2013 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2012012004 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013003173 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke rapportering door de verrekeningsinstellingen, de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013003190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke rapportering door de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013003191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 12 februari 2013 betreffende de rapportering voor het toezicht op de gedragsregels en de erkenning van en samenwerking met de revisoren voor het toezicht en validatie van de cartografie type koninklijk besluit prom. 18/06/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013009312 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot bepaling van de bevolking van de gerechtelijke kantons type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013009317 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 18 juli 2012, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, en dit ten laatste op 9 juli 2013, is aan de heer Buys, J., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris t Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 7 (...) type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013012145 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013012141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2011, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de arbeidsvoorwaarden in de grind- en zandexploitaties, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013012150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 maart 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de makelarij en verzekeringsagentschappen, betreffende de minimumlonen : indexatie barema's - spilindex type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013012155 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaatgroeven en -ovens op het gehele grondgebied van het Rijk, ter instelling van het sectoraal sociaal aanvullend pensioenstelsel type koninklijk besluit prom. 04/06/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013015153 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013201812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de anciënniteit type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013201889 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juni 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 januari 2009 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013202180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 april 2012 tot instelling van het stelsel van sectoraal aanvullend pensioen voor de bedienden uit de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013202183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 2004 tot aanduiding van de beheerder van het sociaal sectoraal aanvullende pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsnijverheid en tot invoering van het solidariteitsreglement type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013202186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 september 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende de syndicale premie 2012 type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013202190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 mei 2010 gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het brugpensioen op 60 jaar type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013202298 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende het aanvullend pensioen type koninklijk besluit prom. 19/04/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013202299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 januari 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de vorming van de syndicale afgevaardigden type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013203930 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van24 juni 2013 wordt de heer Raymond Groetembril met ingang van 1 oktober 2013 eervol ontslag verleend uit zijn functies van adviseur-generaal klasse A4. type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013203931 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van24 juni 2013 wordt de heer Jean-Marie Fafchamps, adviseur-generaal klasse A4, met ingang van 1 oktober 2013 eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/06/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013011328 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 25/06/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013011329 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 25/06/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013011327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 29/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013014262 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende regeling van het landen en het opstijgen van helikopters buiten de luchtvaartterreinen type ministerieel besluit prom. 01/07/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013035546 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013203849 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 7 mei 2013 wordt de aan "JNC Agence wallonne du Paysage" toegekende erkenning voor de uitwerking, de herziening of de wijziging van gemeentelijke plannen van aanleg met ingang van 14 m Bij ministerieel besluit van 13 mei 2013 wordt de heer Jean-Denis Schul met ingang van 15 mei 2(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013031530 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten ANDERLECHT. - Bij besluit van 2 augustus 2012 wordt de beslissing van 28 juni 2012 waarbij de gemeenteraad van ANDERLECHT de gunningswijze bepaalt en het bestek van de opdracht van werken aangaande r ANDERLECHT. - Bij besluit van 2 augustus 2012 wordt de beslissing van 28 juni 2012 waarbij de g(...) type arrest prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013031565 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluiten betreffende de stad en de gemeenten. - Goedkeuringen BRUSSEL. - Bij besluit van 17 juni 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 29 april 2013 waarbij de gemeenteraad van de stad Brussel beslist aan de heer Jean-François De Meyer, de ELSENE. - Bij besluit van 17 juni 2013 wordt goedgekeurd de beslissing van 24 april 2013 waarbi(...)

decreet

type decreet prom. 07/06/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013203739 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Prinsdom Andorra inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 23 oktober 2009 type decreet prom. 07/06/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013203765 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met : 1° de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en het protocol, beide ondertekend te Singapore op 6 november 2006, zoals gewijzigd door het protocol van 16 juli 2009; 2° het protocol tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst, ondertekend te Brussel op 16 juli 2009 type decreet prom. 07/06/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013203774 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Gemenebest van Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, ondertekend te Brussel op 26 februari 2010 type decreet prom. 07/06/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013203796 bron vlaamse overheid Decreet tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 30/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013031575 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 2009 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013031576 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 2009 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013203685 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juli 1983 tot vaststelling van de financiële bijdrage van de personen met een handicap, geplaatst ten laste van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013203871 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de beursvennootschappen Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 juni 2013, dat uitwerking heeft met ingang Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 j(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 23/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013000421 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 39nonies betreffende de steun in personeelsleden van de federale politie naar een korps van de lokale politie. - Principes en facturatie. - Duitse vertaling type omzendbrief prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013031403 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief tot aanvulling van de omzendbrief van 1 februari 2006 betreffende het probleem van de overboekingen Aan de dames en heren Burgemeesters en Schepenen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ter informatie : Aan de dames en heren Dames en heren Burgemeesters, Dames en heren Schepenen, Naar aanleiding van het onderzoek va(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013203863 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 april 2013 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 119,62 wordt, vanaf 1 april 2013, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd o(...) A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering I. Regeling voor werknemers Krachtens het koninklijk b(...) type bericht prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013203864 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Officieel bericht Aanpassing buiten index op 1 mei 2013 van het bedrag van sommige sociale uitkeringen Aan het spilindexcijfer 119,62 wordt, vanaf 1 mei 2013, het bedrag van de volgende sociale uitkeringen vastgelegd op : (...) A. Ziekte- en invaliditeitsverzekering Krachtens het koninklijk besluit van 21 maart 2013 tot wi(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013203977 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Directeur-generaal regulering en organisatie van de markt voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG13716). - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 5 juni 2013. De uiterste inschrijvin(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013203957 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** **** **** en Accijnzen De vergelijkende selectie van **** **** **** en Accijnzen (niveau ****) voor de **** **** (****13028) werd afgesloten op 24(...) Er zijn 164 geslaagden. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ****(...)

document

type document prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013009318 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank te Bergen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 27 mei 2013, heeft de heer Bédoret Ch., rechter in de arbeidsrechtbank te Bergen, aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termi type document prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013031525 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Etterbeek. - Overheidsopdrachten. - Vernietiging Bij besluit van 1 augustus 2012 wordt de beslissing van 14 juni 2012 waarbij het college van burgemeester en schepenen van Etterbeek de inschrijvers selecteert en de opdracht betreffende type document prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013031526 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Stad Brussel. - Vernietiging Bij besluit van 1 augustus 2012 wordt de beslissing van 21 juni 2012 waarbij het college van burgemeester en schepenen van de stad Brussel het principe van de opdracht van werken voor het plaatsen en het leveren van type document prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013031527 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Gemeente Vorst. - Overheidsopdracht. - Vernietiging Bij besluit van 29 juni 2012 wordt vernietigd de beslissing van 24 april 2012 waarbij de gemeenteraad van Vorst de wijze van gunning en het bestek betreffende de herstelling van het synthetisch type document prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013203840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank te Verviers-Eupen Op 11 juni 2013 werd de heer QUERTEMONT Jean-Marie, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de arbeidsrechtbank te Verviers-Eupen, door de voorzitter van deze rechtbank aang type document prom. -- pub. 04/07/2013 numac 2013203851 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de directrice-generaal a.i. van 17 december 2012 wordt de heer Gustaaf Mampaey, eerste attaché, vanaf 1 augustus 2013 in ruste gesteld. Bij besluit van de directrice-generaal a.i. van 19 december 2012 wordt de h Bij besluit van de directrice-generaal a.i. van 7 januari 2013 wordt de heer Christian Cornet, (...)
^