Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 juni 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013, in werking tredend op 30 september 2013 s avonds, is Mevr. De Smet, A.-M., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de arbeidsrechtbank te Dendermonde, op haar verzoek in ruste gesteld. Be Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013, in werking tredend op 31 december 2013 's avonds, is de(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009281
pub.
21/06/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013202734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de diamantnijverheid en -handel, houdende coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 1971 tot oprichting van een "Fonds voor de diamantnijverheid" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013003190 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 12 februari 2013 van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten betreffende de periodieke rapportering door de verzekeringsondernemingen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013203309 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « SIGeDIS » voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202751 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2012, gesloten in het Nationaal Paritair Comité voor de sport, betreffende de verhoging van de opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013003191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 12 februari 2013 betreffende de rapportering voor het toezicht op de gedragsregels en de erkenning van en samenwerking met de revisoren voor het toezicht en validatie van de cartografie type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202744 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de invoering van een regeling van vergoeding wegens overheveling naar de wachtlijst ingevolge verminderde arbeidsgeschiktheid ten gunste van werknemers vanaf 55 jaar type koninklijk besluit prom. 23/05/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202812 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, tot wijziging en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomsten van 20 september 1990 en van 5 juni 2005 houdende de coördinatie van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de baksteenindustrie" sluiten, in werking tredend op 30 september 2013 s avonds, is Mevr. De Smet, A.-M., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de arbeidsrechtbank te Dendermonde, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014014595 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013011294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 19, § 4, van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren sluiten, in werking tredend op 31 december 2013 's avonds, is de heer Maes, R., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013201258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46vicies semel van 18 december 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013202984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 2008 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, betreffende de storting in 2013 en 2014 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van het loonbarema voor de coördinatoren van de initiatieven voor buitenschoolse opvang/buitenschoolse kinderopvang type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van bepaalde oudere werknemers in geval van ontslag type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de maatregelen ten gunste van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013201257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies quinquies van 18 december 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de bedienden van de voedingsnijverheid sluiten, in werking tredend op 31 maart 2014 's avonds, is de heer Castagne, F., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013201258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46vicies semel van 18 december 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties alsook voor andere vormen van arbeid met nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013202984 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 maart 2008 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, betreffende de storting in 2013 en 2014 van een bijzondere bijdrage voor de scholing van laaggeschoolde en/of met langdurige volledige werkloosheid bedreigde havenarbeiders type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012182 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de verhoging van het loonbarema voor de coördinatoren van de initiatieven voor buitenschoolse opvang/buitenschoolse kinderopvang type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013012187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van bepaalde oudere werknemers in geval van ontslag type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202838 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de maatregelen ten gunste van risicogroepen type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013201257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17tricies quinquies van 18 december 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging en uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 02/06/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013202840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de pensioenpremie voor de uitzendkrachten in de sector van de bedienden van de voedingsnijverheid sluiten, aan de heer Van Der Hauwaert, N., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 11 mei 2013.

Bij koninklijke besluiten van 2 juni 2013, zijn voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik : Mevr. Gillard, C., licentiaat in de rechten, referendaris op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Collin, A., licentiaat in de rechten, referendaris op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; de heer Warzée, F., licentiaat in de rechten, referendaris op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013014260 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014014595 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 05/06/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013011294 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 19, § 4, van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot organisatie van het toezicht en de kwaliteitscontrole en houdende het tuchtreglement voor de bedrijfsrevisoren sluiten, worden in artikel 1 van het koninklijk besluit van 16 april 2013, waarbij Mevr. Blanckaert, K., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, benoemd werd tot griffier bij de rechtbank van koophandel te Dendermonde, de woorden « parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde » vervangen door de woorden « parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel ».

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort, tot oprichting van het "Compensatiefonds voor bestaanszekerheid voor de havens van Oostende en Nieuwpoort" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de invoering van een hospitalisatieverzekering voor de bouwvakarbeiders die van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelag of een pensioen genieten en hun gezinsleden type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012198 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot wijziging van de bijlage nr. 3 bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2011 tot inrichting van een sectoraal pensioenplan in de subsector voor het goederenvervoer ten lande voor rekening van derden en de subsector voor goederenbehandeling voor rekening van derden type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013012191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011 betreffende een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische redenen type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013202924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het "Sociaal Waarborgfonds voor de kleding- en confectienijverheid" type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013202926 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toeslagen voor onregelmatige prestaties (1) type koninklijk besluit prom. 10/06/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013202928 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de oprichting van het fonds van bestaanszekerheid "Fonds social I.S.A.J.H." sluiten, is voorlopig benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Turnhout, de heer Damen, K., medewerker bij de griffie van de politierechtbank te Turnhout.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 17 juni 2013 : is aan Mevr. Dessoy, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Dehaen, A., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Landen - Zoutleeuw, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2013 tot en met 31 augustus 2013.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2013; is aan Mevr. Roba, R., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Beauraing - Dinant - Gedinnne, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen van 1 juli 2013 tot en 5 juli 2013 en van 22 juli 2013 tot en met 31 juli 2013;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2013; is aan Mevr. Renault, M.-P., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Couvin - Philippeville, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2013 en komt ten einde op 31 juli 2013 's avonds; is aan Mevr. Marchal, L., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Couvin - Philippeville, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging welke niet kan geschieden vóór 1 augustus 2013 en komt ten einde op 31 augustus 2013 's avonds; is aan Mevr. Mohr, F., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Malmedy - Spa - Stavelot, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2013 en komt ten einde op 31 juli 2013 's avonds; is aan Mevr. Fanuel, A., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Florennes - Walcourt, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 18 juni 2013 : - is een einde gesteld aan de opdracht om haar mabt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel van Mevr. Ramakers, D., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren;

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2013;

Is aan Mevr. Ramakers, D., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanlag te Tongeren, opdracht gegeven om haar ambt te vervullen bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen;

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2013.

Bij ministerieel besluit van 19 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013024240 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie type ministerieel besluit prom. 19/06/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013024239 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College voor Oncologie type ministerieel besluit prom. 19/06/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013029436 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de examencommissie van de Franse Gemeenschap voor het toekennen van het diploma van leraar muzikale opvoeding in de inrichtingen voor secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 19/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013024236 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de maatregelen van het ministerieel besluit van 5 december 2012 houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product Total Clean type ministerieel besluit prom. 19/06/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013021071 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de beheerscommissies van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, opgericht als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer sluiten, is aan Mevr. Yperman, C., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Boussu, opdracht gegeven om tijdelijke het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging welke niet kan geschieden vóór 1 juli 2013 en komt ten einde op 31 juli 2013 's avonds.

Bij ministeriële besluiten van 17 juni 2013 : is Mevr. Gillard C., voorlopig benoemd referendaris aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Hoei; is Mevr. Collin, A., voorlopig benoemd referendaris aangewezen om haar mabt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Dinant; is de heer Warzée, F., voorlopig benoemd referendaris aangewezen om zijn ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Marche-en-Famenne.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^