Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juni 2013
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011 betreffende een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische redenen

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012191
pub.
09/10/2013
prom.
10/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011 betreffende een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische redenen (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011 betreffende een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische redenen.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2013 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011 betreffende een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische redenen (Overeenkomst geregistreerd op 1 februari 2013 onder het nummer 113222/CO/209) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden van de ondernemingen die ressorteren tot het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid. HOOFDSTUK II. - Wijzigingen

Art. 2.In het artikel 8 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011 (met registratienummer 107306/CO/209) wordt onderstaande § 3 toegevoegd : « § 3. Bovengenoemde mededeling aan de voorzitter van het paritair comité moet gebeuren volgens het sectorale model dat als bijlage aan deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gevoegd. » .

Art. 3.Bij bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst wordt de aan deze collectieve arbeidsovereenkomst gehechte bijlage toegevoegd, die het sectoraal model van de notificatie aan de voorzitter van het paritair comité bevat. HOOFDSTUK III. - Inwerkingtreding

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking op 1 januari 2013.

Zij kan worden opgezegd mits een aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité en mits respect van een opzegperiode van 6 maanden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011 betreffende een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische redenen Sectoraal model van notificatie economische werkloosheid aan Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid voor ondernemingen zonder syndicale delegatie AANGETEKEND

Plaats, datum 20..

De heer Michel Preud'homme

Voorzitter PC 209

FOD WASO

Ernest Blérotstraat 1

1070 Brussel


Mijnheer de Voorzitter, Notificatie aan het PC 209 van de invoering van een regime van schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden wegens werkgebrek bij de onderneming : (naam, adres, ondernemingsnummer) Onze onderneming wenst gebruik te maken van de maatregelen betreffende tijdelijke werkloosheid bij gebrek aan werk om economische redenen in toepassing van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten betreffende de arbeidsovereenkomsten en de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011 betreffende een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of een regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, gesloten in het Paritair Comité 209 voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid.

Bij ontstentenis van een vakbondsafvaardiging bezorgen wij u hieronder de notificatie waarin wordt voorzien door artikel 8, § 1 van de bovengenoemde collectieve arbeidsovereenkomst. 1. Economische toestand die de onderneming ertoe aanzet schorsingsmaatregelen in te voeren - Vermindering van de omzet of de productie met minstens 10 pct.in de zin van artikel 77/1, § 4, 1° van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten; - Tijdelijke economische werkloosheid van minstens 10 pct. in de zin van artikel 77/1, § 4, 2° van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten; - Vermindering bestellingen met minstens 10 pct. in de zin van artikel 77/1, § 4, 3° van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten.

TOE TE VOEGEN ALS BIJLAGE : Formulier C106A (met bijlagen) dat heden werd overgemaakt aan het werkloosheidsbureau van de RVA. 2. Weerslag van de invoering van de regeling op de onderneming en op de situatie van de bedienden - weerslag op de onderneming : - weerslag op de situatie van de bedienden : 3.Concrete modaliteiten van de regeling van schorsing van de arbeidsovereenkomst Aard van de schorsing - Volledige schorsing - Gedeeltelijke schorsing Duurtijd van de volledige of gedeeltelijke schorsing (maximum 126 weken/jaar in geval van volledige schorsing en 26 weken/jaar in geval van gedeeltelijke schorsing) - Aantal betrokken bedienden op het moment van de notificatie - Aanvullende vergoeding per dag (minimum deze voorzien in artikel 11 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2011) - Voorziene duurtijd van dit ondernemingsregime : - Onbepaalde duur vanaf ................................. - Bepaalde duur van ..................... tot ....................... 4. Recuperatie van de overuren of extra dagen die als dusdanig op ondernemingsvlak erkend zijn en, in voorkomend geval, de manier waarop deze uren of dagen zullen worden gerecupereerd - De onderneming verklaart dat er geen uren of dagen moeten worden gerecupereerd. - De onderneming verklaart dat er uren of dagen moeten worden gerecupereerd door de hierna vermelde personen en dat de recuperatiemaatregelen de volgende zijn : - Te recupereren periode : - Recuperatiemodaliteiten : 5. Weerslag van de voorgenomen maatregelen om de tewerkstelling maximaal te behouden (omschrijving) De onderneming bevestigt dat, met het oog op het maximale behoud van tewerkstelling, de hierna beschreven maatregelen werden genomen : Voor de onderneming, (Datum, naam en handtekening) Bijlage : Formulier C106A (met bijlagen) dat heden werd overgemaakt aan het werkloosheidsbureau van de RVA. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^