Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juni 2013
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de invoering van een hospitalisatieverzekering voor de bouwvakarbeiders die van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelag of een pensioen genieten en hun gezinsleden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013012189
pub.
09/10/2013
prom.
10/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de invoering van een hospitalisatieverzekering voor de bouwvakarbeiders die van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelag of een pensioen genieten en hun gezinsleden (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de invoering van een hospitalisatieverzekering voor de bouwvakarbeiders die van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelag of een pensioen genieten en hun gezinsleden.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het bouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2012 Invoering van een hospitalisatieverzekering voor de bouwvakarbeiders die van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoelag of een pensioen genieten en hun gezinsleden (Overeenkomst geregistreerd op 3 september 2012 onder het nummer 110876/CO/124) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst (hierna CAO) is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren en op de arbeiders die zij tewerkstellen.

In deze CAO verstaat men onder : 1° Arbeiders : arbeiders en arbeidsters;2° Gezinsleden : de partner en/of het kind van de arbeider op voorwaarde dat deze personen beantwoorden aan de definities vastgesteld in de overeenkomst hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de bouwvakarbeiders, ingevoerd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010, en dat ze aan de Belgische sociale zekerheid onderworpen zijn en bij een Belgisch ziekenfonds ingeschreven zijn;3° Fbz-fse Constructiv : "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" fbz-fse Constructiv, dat de inrichter van de Hospitalisatieverzekering is;4° Verzekeraar : de verzekeringsmaatschappij waarmee de arbeiders en hun gezinsleden een overeenkomst op vrijwillige basis kunnen afsluiten (overeenkomst hospitalisatieverzekering als bijlage bij deze CAO);5° Werkloze met bedrijfstoeslag : arbeider die, na een ontslag door een werkgever bedoeld in het eerste lid van dit artikel, een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag geniet;6° Sectoraal Medisch Plan : het Sectoraal Medisch Plan voor de bouwvakarbeiders ingevoerd bij de CAO van 17 december 2009;7° Sectorale Hospitalisatieverzekering Gezinsleden : de sectorale hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de bouwvakarbeiders, ingevoerd bij de CAO van 18 november 2010. HOOFDSTUK II. - Aard van het voordeel

Art. 2.§ 1. In uitvoering van artikel 3, 16° van zijn statuten, zoals gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2012, is fbz-fse Constructiv de inrichter van een hospitalisatieverzekering voor de werklozen met bedrijfstoeslag en de gepensioneerde arbeiders, alsook voor hun gezinsleden. § 2. De werkloze met bedrijfstoeslag of de gepensioneerde arbeider staat in voor de betaling van de verzekeringspremie aan de verzekeraar. HOOFDSTUK III. - Aansluiting tot de hospitalisatieverzekering Afdeling 1. - De werkloze met bedrijfstoeslag

of de gepensioneerde arbeider

Art. 3.§ 1. De werklozen met bedrijfstoeslag en de gepensioneerde arbeiders die als laatste werkgever een onderneming bedoeld in artikel 1 hebben gehad, kunnen met ingang van 1 juli 2012 een hospitalisatieverzekering onderschrijven tot verderzetting van de dekking van het Sectoraal Medisch Plan. § 2. Het onderschrijven van deze verzekering kan ten vroegste met ingang van de datum waarop de aansluitingsvoorwaarden van het in artikel 3, § 1 bedoelde Sectoraal Medisch Plan niet langer vervuld zijn.

Art. 4.§ 1. De arbeiders die in de periode tussen 1 oktober 2009 en 31 december 2011 toegetreden zijn tot een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of het pensioen, kunnen met ingang van 1 juli 2012 ook de sectorale hospitalisatieverzekering onderschrijven wanneer ze gelijktijdig aan de volgende voorwaarden voldoen : 1° tot een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of het pensioen zijn toegetreden tussen 1 oktober 2009 en 31 december 2011 - de datum van toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag is de startdatum van de toekenning van de bijkomende vergoeding door fbz-fse Constructiv; - de datum van de pensionering is de datum die bekend is in de officiële gegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (PRM-gegevensstroom); 2° als laatste werkgever een bedrijf gehad hebben dat ressorteert onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf;3° op de datum van de toetreding tot een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of het pensioen aangesloten zijn bij het Sectoraal Medisch Plan. § 2. Ook de arbeiders die in de in artikel 4, § 1 bepaalde periode toegetreden zijn tot een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of het pensioen en die voldeden aan de aansluitingsvoorwaarden van het in artikel 4, § 1, 3° bedoelde Medisch Plan, maar die gedekt waren door een medisch bedrijfsplan, kunnen de sectorale hospitalisatieverzekering eveneens onderschrijven met ingang van 1 juli 2012.

Art. 5.De arbeiders die in de in artikel 4, § 1 bepaalde periode toegetreden zijn tot een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of het pensioen en die een individuele verzekeringspolis afgesloten hebben, kunnen de sectorale hospitalisatieverzekering onderschrijven met ingang van de eerste contractuele vervaldag van de individuele verzekering na 1 juli 2012.

De aansluiting bij de sectorale hospitalisatieverzekering gebeurt ten vroegste op de eerste dag van de maand van de contractuele vervaldag en ten laatste op 1 juli 2013. Afdeling 2. - Gezinsleden

Art. 6.Op voorwaarde dat zijn gezinsleden aangesloten zijn bij de sectorale hospitalisatieverzekering Gezinsleden op datum van toetreding tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of het pensioen, kan de werkloze met bedrijfstoeslag of de gepensioneerde arbeider bedoeld in artikel 3, bij het onderschrijven van de in artikel 3 bedoelde verzekering, ook kiezen voor de voortzetting van de dekking die zijn gezinsleden hebben.

Art. 7.Als de gezinsleden op de ingangsdatum van de in artikel 3 bedoelde verzekering voor de werkloze met bedrijfstoeslag of gepensioneerde arbeider nog gedekt zijn door de sectorale hospitalisatieverzekering Gezinsleden, gaat de verzekering tot voortzetting van de dekking voor de gezinsleden pas in op de contractuele vervaldag van de sectorale hospitalisatieverzekering Gezinsleden.

Art. 8.De werkloze met bedrijfstoeslag of de gepensioneerde arbeider bedoeld in artikel 4, kan bij het onderschrijven van de verzekering bedoeld in artikel 4 ook een sectorale hospitalisatieverzekering onderschrijven voor al zijn gezinsleden met ingang van 1 juli 2012.

Art. 9.Voor de gezinsleden van een in artikel 4 bedoelde werkloze met bedrijfstoeslag of gepensioneerde arbeider die een individuele verzekeringspolis hebben afgesloten, kan deze sectorale hospitalisatieverzekering onderschreven worden met ingang van de eerste contractuele vervaldag van de individuele verzekering na 1 juli 2012.

De aansluiting bij de sectorale hospitalisatieverzekering gebeurt vanaf de eerste dag van de maand van de contractuele vervaldag en ten laatste op 1 juli 2013.

Art. 10.Wanneer de gezinsleden van de werkloze met bedrijfstoeslag of gepensioneerde arbeider zijn aangesloten bij de sectorale hospitalisatieverzekering en de gezinssituatie wijzigt, dan zijn de nieuwe gezinsleden in de zin van artikel 1, 2° vanaf de eerste dag van de maand waarin de wijziging plaatsvond, aangesloten bij de sectorale hospitalisatieverzekering. Afdeling 3. - Procedure

Art. 11.§ 1. De aansluiting is facultatief en gebeurt op vraag van de in artikel 1 bedoelde arbeider.

Fbz-fse Constructiv is belast met de automatische verzending van een brief en een aansluitingsformulier naar de in artikel 1 bedoelde arbeiders. § 2. In de in artikel 3 bedoelde gevallen verzendt de arbeider het ingevulde en ondertekende aansluitingsformulier (ofwel via zijn syndicale organisatie of zijn werkgever, ofwel rechtstreeks) naar de verzekeraar. § 3. In de in de artikelen 4 en 5 bedoelde gevallen verzendt de arbeider het ingevulde en ondertekende aansluitingsformulier (ofwel via zijn syndicale organisatie of zijn werkgever, ofwel rechtstreeks) naar fbz-fse Constructiv.

De aansluiting en de betaling van de bijdrage gebeurt volgens de modaliteiten die bepaald worden in de overeenkomst hospitalisatieverzekering tussen de arbeider en de verzekeraar. HOOFDSTUK IV. - Beëindiging van de aansluiting

Art. 12.De aansluiting bij de hospitalisatieverzekering wordt beëindigd in de volgende gevallen : 1° bij overlijden;2° wanneer het gezinslid niet langer voldoet aan de in artikel 1 bepaalde criteria;3° wanneer de werknemer zelf zijn aansluiting en deze van al zijn gezinsleden wenst stop te zetten;4° in geval van stopzetting van het Sectoraal Medisch Plan. HOOFDSTUK V. - Samenwerkingsakkoord

Art. 13.In toepassing van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst kan het Paritair Comité voor het bouwbedrijf de administratieve organisatie van taken toevertrouwen aan de instellingen die de huidige overeenkomst hebben ondertekend.

Het doel en de omvang van dit meetlat worden uitsluitend vastgelegd volgens de modaliteiten en voorwaarden die in onderlinge overeenstemming tussen de voornoemde instellingen en de raad van bestuur van fbz-fse Constructiv werden bepaald. HOOFDSTUK VI. - Geldigheidsduur

Art. 14.Deze CAO treedt in werking op 1 juli 2012.

Zij wordt gesloten voor onbepaalde duur en kan door één van de partijen worden opgezegd met inachtname van een opzeggingstermijn van zes maanden die betekend wordt via aangetekend schrijven aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de invoering van een hospitalisatieverzekering voor de bouwvakarbeiders die van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of een pensioen genieten en hun gezinsleden Overeenkomst hospitalisatieverzekering 1. Definities 1.1. Inrichter « Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het Bouwbedrijf - fbz-fse Constructiv", Koningsstraat 132 bus 1, 1000 Brussel. 1. 2.AG Employee Benefits De verzekeringsmaatschappij AG Insurance NV - Emile Jacqmainlaan, 53 B-1000 Brussel. Onderneming toegelaten onder code nr. 0079 - RPR Brussel - btw BE 040.494.894. 1. 3.Collectieve arbeidsovereenkomst De collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2012 tot invoering van een hospitalisatieverzekering voor de bouwvakarbeiders die een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of een pensioen genieten en hun gezinsleden. 1. 4.Medisch Plan Het reglement Medisch Plan van toepassing op het Sectoraal Medisch Plan Arbeiders van de Bouwsector ingevoerd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2009 tot invoering van een sectoraal Medisch Plan voor de bouwvakarbeiders. 1. 5.Hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de arbeiders bouwsector De beroepsgebonden sectorale Ziektekostenverzekeringsovereenkomst ten voordele van de gezinsleden van de arbeiders bouwsector en ingevoerd via collectieve arbeidsovereenkomst van 18 november 2010. 1. 6.Arbeider/arbeidster (= Hoofdverzekerde) De arbeider/arbeidster aangesloten bij het Medisch Plan Arbeiders van de Bouwsector. 1. 7.Aangesloten gezinslid (= bijverzekerde) Het gezinslid van de hoofdverzekerde en aangesloten bij beroepsgebonden sectorale ziektekostenverzekeringsovereenkomst ten voordele van de gezinsleden van de arbeiders bouwsector.

Onder gezinsleden dient te worden verstaan, voor zover deze aan de Belgische Sociale Zekerheid onderworpen zijn en ingeschreven zijn bij een Belgisch ziekenfonds : a) de partner van de arbeider/arbeidster : de echtgenoot of echtgenote van de arbeider, OF de persoon met wie een samenlevingscontract werd afgesloten, met uitzondering van familieleden; OF de op hetzelfde adres samenwonende partner, met uitzondering van familieleden. b) het kind van de arbeider/arbeidster : elk kind van de arbeider of de partner waarmee hij gehuwd is of samenwoont en die kinderbijslag krijgt : - kinderen die op hetzelfde adres wonen; - kinderen die voor hun studies elders wonen; - kinderen voor wie alimentatiegeld betaald wordt; - kinderen voor wie de arbeider of de partner een co-ouderschapsregeling heeft;

Worden eveneens beschouwd als kinderen van de arbeider : de mindervalide kinderen die een inkomensvervangende- en/of integratietegemoetkoming genieten, evenals de mindervalide kinderen die recht geven op kinderbijslag. 1. 8.Werkloze met bedrijfstoeslag De arbeider/arbeidster die, na een ontslag door een werkgever van een onderneming die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteert, een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag geniet, vroeger brugpensioen genoemd. 1. 9.Premie Het bedrag door AG Employee Benefits gevraagd als tegenprestatie voor zijn verbintenissen. 1. 10.Verzekeringsjaar Het jaar dat begint op de datum van invoegetreding van de overeenkomst en dat op elke verjaardag ervan vernieuwd wordt. 1. 11.Vrijstelling Deel van de terugbetaalbare kosten dat ten laste blijft van de aangeslotene en waarvan het bedrag wordt bepaald in punt 7 van het Medisch Plan. Bij een bevalling wordt er slechts één enkele vrijstelling afgetrokken voor de moeder en het kind, voor zover het geheel van de familie reeds aangesloten is bij deze overeenkomst.

Wanneer verschillende verzekerden van éénzelfde gezin betrokken zijn bij éénzelfde ongeval wordt de vrijstelling slechts éénmaal toegepast. 1. 12.Voorafbestaande aandoeningen De ziekten, ongevallen, zwangerschappen en bevallingen die zich hebben voorgedaan vóór de aansluitingsdatum of waarvan de oorzaak (oorzaken) vóór die datum ligt (liggen). 1. 13.Wachttijden Stageperiodes die ingaan op de datum van aansluiting van het aangesloten gezinslid. De kosten voor zorgen verstrekt tijdens deze periodes worden door AG Employee Benefits niet terugbetaald, behalve deze vermeld onder punt 5.2 van de overeenkomst hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de arbeiders bouwsector.

De definities opgenomen in de punten 1.6 tot en met 1.14 en 1.17 tot en met 1.21 van het Medisch Plan, zijn eveneens van toepassing op huidige overeenkomst. 2. Contracterende partijen en ingangsdatum van de overeenkomst De overeenkomst wordt gesloten tussen Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf - fbz-fse constructiv, Koningstraat 132, bus 1, 1000 Brussel hierna "inrichter" genoemd, en AG lnsurance NV, Emile Jacqmainlaan 53, - B-1000 Brussel, onderneming toegelaten onder het codenummer 0079, RPR Brussel, hierna "AG Employee Benefits" genoemd. De overeenkomst treedt in voege op 1 juli 2012 en wordt gesloten voor de duur van één jaar. Op het einde van elk verzekeringsjaar wordt de overeenkomst stilzwijgend hernieuwd voor de duur van één jaar, behalve bij opzegging door één van de partijen, per aangetekende brief die minstens zes maanden vóór het einde van het verzekeringsjaar wordt verzonden. 3. Type van overeenkomst Deze beroepsgebonden ziektekostenverzekeringsovereenkomst is bijkomend aan het sectoraal Medisch Plan Arbeiders Bouwsector, ingevoerd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2009.Het einde van dit sectoraal plan brengt eveneens het einde met zich mee van de huidige overeenkomst. 4. Wie wordt aangesloten ? Kunnen aansluiten bij deze overeenkomst : 1) de arbeiders die vanaf 1 januari 2012 toegetreden zijn tot een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of het pensioen, die als laatste werkgever een onderneming hebben gehad die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteert, en aangesloten waren bij het Medisch Plan Arbeiders Bouwsector alsook hun bij de sectorale Hospitalisatieverzekering aangesloten gezinsleden.2) de arbeiders die in de periode tussen 1 oktober 2009 en 31 december 2011 toegetreden zijn tot een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of het pensioen, die als laatste werkgever een onderneming hebben gehad die onder het Paritair Comité van het bouwbedrijf ressorteerten hetzij aangesloten waren bij het Medisch Plan Arbeiders Bouwsector, hetzij aangesloten waren bij een ondernemingsplan of een individuele hospitaiisatieverzekering hebben afgesloten, alsook hun gezinsleden. De aanvraag tot aansluiting gebeurt door middel van het toetredingsformulier, ter beschikking gesteld door de inrichter. Dit, naar behoren ingevuld toetredingsformulier, dient via de syndicale organisatie, de werkgever of rechtreeks bezorgd te worden aan AG Employee Benefits, behalve voor de arbeiders die in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag of op pensioen gegaan zijn tussen 1 oktober 2009 en 31 december 2011. In dat geval dient het toetredingsformulier te worden terugbezorgd aan de inrichter. 5. Medische formaliteiten, voorafbestaande aandoeningen, wachttijden en aansluitingsmodaliteiten 5.1. Medische formaliteiten Er gelden geen medische formaliteiten en geen algemene wachttijd. De (medische) bijpremies of uitsluitingen die reeds van toepassing waren, worden overgenomen. 5. 2.Aansluitingsmodaliteiten Behoudens in de gevallen voorzien onder punt 4, 2) is de aansluiting bij deze overeenkomst enkel mogelijk voor de bij het Medisch Plan aangesloten arbeiders en hun gezinsleden die reeds bij de overeenkomst "Hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de arbeiders Bouwsector" aangesloten waren.

De aansluiting van de arbeiders vermeld in punt 4 1) gaat ten vroegste in op de datum waarop de aansluitingsvoorwaarden van het Medisch Plan niet meer vervuld zijn. Als de gezinsleden op de ingangsdatum van de verzekering van de hoofdverzekerde nog gedekt zijn door de sectorale Hospitalisatieverzekering Gezinsleden, gaat de aansluiting van de gezinsleden bij huidige overeenkomst pas in op de contractuele vervaidag van de sectoraie Hospitalisatieverzekering Gezinsleden.

De aansluiting van de arbeiders en hun gezinsleden vermeld in punt 4, 2) gaat ten vroegste in op de eerste dag van de maand van de contractuele vervaldag na 1 juli 2012 en ten laatste op 1 juli 2013. Indien zij gedekt waren door een individuele verzekering, kunnen zij aansluiten bij huidige overeenkomst de eerste contractuele vervaldag van de individuele verzekering na 1 juli 2012. 6. Einde van de aansluiting De aansluiting wordt beëindigd : - in geval van stopzetting van het Sectoraal Medisch Plan; - bij overlijden; bij overlijden van de hoofdverzekerde blijven de gezinsleden aan dezelfde voorwaarden aangesloten; - wanneer het aangesloten gezinslid niet meer beantwoordt aan de criteria bepaald onder punt 1.7. "Aangesloten gezinslid (= bijverzekerde)" van deze overeenkomst; - bij opzegging door de hoofdverzekerde; in dit geval wordt de aansluiting beëindigd van de hoofdverzekerde en de aangesloten gezinsleden op de jaarvervaldag van de aansluiting mits aangetekende opzeg 3 maanden op voorhand. Heraansluiting bij deze overeenkomst is niet meer mogelijk; - in geval van niet-betaling van de premies zoals bepaald in punt 9 hieronder. 7. Waarborgen en terugbetalingsmodaliteiten De tussenkomsten en modaliteiten, zoals beschreven in de punten 2, 6 tot en met 13 van het Medisch Plan Arbeiders van de Bouwsector en artikel 7 uit de "hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de arbeiders Bouwsector", waarmee huidige overeenkomst samenhangt, zijn onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Op het moment dat de aansluiting bij deze overeenkomst gevraagd wordt, zal de werkloze. met bedrijfstoeslag of de gepensioneerde arbeider/arbeidster echter een keuze moeten maken tussen "OPTIE 1", waarbij de waarborgen en terugbetalingsmodaliteiten identiek zijn aan deze van het "Medisch Plan" en de "hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de arbeiders Bouwsector" en "OPTIE 2", waarbij de waarborgen identiek zijn aan deze van het "Medisch Plan" en de "Hospitalisatieverzekering voor de gezinsleden van de arbeiders Bouwsector", maar waarbij er geen terugbetaling is indien de aangeslotene zelf geopteerd heeft voor een opname in een éénpersoonskamer.

De keuze is onherroepelijk. 8. Hoeveel bedragen de premies en wanneer dienen ze betaald te worden? Bij de invoegetreding van de overeenkomst bedragen de jaarlijkse premies (belastingen en RIZIV-bijdrage induis) : A) Optie 1 Premie kind (*) : 68,51 EUR; Premie volwassene tot 65 jaar : 210,57 EUR;

Premie volwassene vanaf 65 t/m 69 jaar : 331,88 EUR;

Premie volwassene vanaf 70 t/m 75 jaar : 426,64 EUR;

Premie volwassene vanaf 75 jaar : 557,85 EUR; * = kind jonger dan 25 jaar dat recht geeft op kinderbijslag.

De premies zijn jaarlijks vooraf betaalbaar op 1 juli van elk jaar via een individuele betalingsopdracht die rechtstreeks verstuurd wordt aan de aangeslotene.

Op elke jaarlijkse vervaldatum kan de premie aangepast worden op grond van het indexcijfer der consumptieprijzen. Bovendien kan de premie op elke jaarvervaldag aangepast worden aan de kosten van de diensten die gedekt worden door de private ziektekostenverzekering op grond van het specifieke indexcijfer - waarborg éénpersoonskamer - indien en voor zover de evolutie van dit indexcijfer deze van het indexcijfer der consumptieprijzen overschrijdt. De aanpassing gebeurt op basis van de verhouding tussen het globale indexcijfer van het 1e trimester gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad eind mei van het jaar dat de vervaldag voorafgaat en het globale indexcijfer van het 1ste trimester dat een jaar vroeger in werking is getreden (vierde trimester 2008 = 100).

B) OPTIE 2 Premie kind (*) : 53,04 EUR;

Premie volwassene tot 65 jaar : 163,03 EUR;

Premie volwassene tussen 65 en 69 jaar : 258,18 EUR;

Premie volwassene tussen 70 en 75 jaar : 342,41 EUR;

Premie volwassene ouder dan 75 jaar : 426,64 EUR; * = kind jonger dan 25 jaar dat recht geeft op kinderbijslag.

De premies zijn jaarlijks vooraf betaalbaar op 1 juli van elk jaar via een individuele betalingsopdracht die rechtstreeks verstuurd wordt aan de aangeslotene.

Op elke jaarlijkse vervaldatum kan de premie aangepast worden op grond van het indexcijfer der consumptieprijzen. Bovendien kan de premie op elke jaarvervaldag aangepast worden aan de kosten van de diensten die gedekt worden door de private ziektekostenverzekering op grond van het specifieke indexcijfer - waarborg tweepersoonskamer - indien en voor zover de evolutie van dit indexcijfer deze van het indexcijfer der consumptieprijzen overschrijdt. De aanpassing gebeurt op basis van de verhouding tussen het globale indexcijfer van het 1e trimester gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad eind mei van het jaar dat de vervaldag voorafgaat en het globale indexcijfer van het 1ste trimester dat een jaar vroeger in werking is getreden (vierde trimester 2008 = 100)". 9. Wat gebeurt er indien de premies niet betaald worden? Indien de premies niet worden betaald binnen de termijn vermeld op de betalingsopdracht, stuurt AG Employee Benefits een aangetekende brief, waarin de aangeslotene wordt gewezen op de gevolgen van de niet-betaling.Vijftien dagen na de verzending van die brief, wordt de waarborg van rechtswege geschorst.

De waarborg wordt opnieuw van kracht om 24 uur op de dag na de volledige betaling, aan AG Employee Benefits, van de onbetaalde premies.

Tijdens de hierboven bedoelde schorsingsperiode behoudt AG Employee Benefits zich het recht voor de aansluiting op te zeggen. 10. Territoriale begrenzing De waarborg wordt verleend over de gehele wereld.11. Nietigheid van aansluiting of weigering van tussenkomst - AG Employee Benefits kan de nietigheid van de aansluiting niet inroepen wegens een onjuiste of onvolledige verklaring, behalve in geval van opzettelijke verzwijging of onjuist meedelen van gegevens. - De aangeslotene moet elke ziekenhuisopname aangeven overeenkomstig de bepalingen van punt 9 van het Medisch Plan. Hij/zij moet bovendien aan AG Employee Benefits alle nuttige inlichtingen verstrekken en op de vragen antwoorden die worden gesteld, teneinde de omstandigheden en de omvang van de schade te kunnen vaststellen. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd en daardoor een nadeel ontstaat voor AG Employee. Benefits, dan kan deze aanspraak maken op een vermindering van de prestatie tot beloop van het door hem geleden nadeel. Ingeval van bedrieglijk opzet kan de verzekeraar de tussenkomst weigeren. 12. Geschillen Eventuele betwistingen van een door AG Employee Benefits meegedeelde beslissing moeten hem binnen 30 dagen na de mededeling schriftelijk worden bevestigd. Na verloop van die termijn wordt de beslissing als aanvaard beschouwd.

Betwistingen van medische aard worden voorgelegd aan de behandelende arts van de aangeslotene enerzijds en aan de adviserende arts van AG Employee Benefits anderzijds. Indien beide artsen het niet eens zijn, wijzen ze in gemeen overleg een derde arts aan. Bij gebrek aan overeenstemming over deze aanduiding, zal de derde arts op verzoek van de meest gerede partij worden aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel.

De beslissing van de derde arts wordt uitgevoerd, behoudens bij de rechtbank ingesteld verhaal.

Elke partij draagt de kosten en erelonen van haar arts.

De kosten van de aanwijzing en de erelonen van de derde arts worden door beide partijen, elk voor de helft, gedragen. 13. Verhaal tegen derden Door het feit zelf dat de terugbetaling door AG Employee Benefits verschuldigd is, of reeds verricht is, treedt deze laatste in de plaats van de aangeslotene op om verhaal uit te oefenen tegen de aansprakelijke derden.Of tegen een ziekenhuis of een verstrekker, wanneer de gefactureerde kostprijs de normale grenzen van het redelijk overschrijdt.

Het aangesloten gezinslid mag zonder schriftelijke toestemming van AG Insurance geheel noch gedeeltelijk afzien van verhaal tegen derden die aansprakelijk zijn voor een ziekte of een ongeval. 14. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken De Belgische wetgeving is van toepassing op deze overeenkomst die meer bepaald geregeld wordt door de wet op de landverzekeringsovereenkomst van 25 juni 1992. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd. 15. Kan de inrichter de overeenkomst wijzigen of stopzetten ? Op het einde van elk verzekeringsjaar kan de inrichter de overeenkomst wijzigen of stopzetten, binnen de perken van de contractuele bepalingen. Bij elke wijziging maakt AG Employee Benefits een genummerde bijlage bij deze overeenkomst op, die aan de inrichter wordt overhandigd.

Indien de wijziging betrekking heeft op de dekkingsvoorwaarden of een invloed heeft op de rechten of de premie van de aangeslotenen, dan worden zij hiervan geïnformeerd. 16. Kan AG Employee Benefits de voorwaarden van huidige overeenkomst wijzigen? In geval van belangrijke veranderingen in de sociale zekerheid of in de wet op de ziekenhuizen, kan AG Employee Benefits, op het einde van elk verzekeringsjaar, de verzekeringsvoorwaarden wijzigen. Bij een verhoging van de reële kostprijs van de verzekerde prestaties kan AG Employee Benefits eveneens de premies aanpassen.

Deze wijzigingen en aanpassingen worden aan de inrichter gemeld via een brief, die minstens 9 maanden vóór het einde van het verzekeringsjaar wordt verstuurd.

De inrichter heeft het recht de overeenkomst op te zeggen uiterlijk 6 maanden voor de jaarvervaldag. De overeenkomst eindigt dan op deze vervaldag. 17. Wat gebeurt er indien de werkloze met bedrijfstoeslag of de gepensioneerde arbeider/arbeidster en/of het aangesloten gezinslid het voordeel van deze verzekering verliest ? Behoudens in het geval waarin hij zelf een einde maakt aan zijn aansluiting of bij niet-betaling van de premies kan elke aangeslotene, ingeval van verlies van het voordeel van deze verzekering, een andere dan beroepsgebonden ziektekostenverzekering afsluiten, waarbij hij van volgende voordelen geniet indien voldaan aan de toekenningvoorwaarden verder gespecificeerd : - voor de andere dan beroepsgebonden verzekering gelden geen medische formaliteiten of wachttijden; - er zijn geen bijkomende uitsluitingen van voorafbestaande aandoeningen of bijkomende beperkingen van medische aard bij het sluiten van de andere dan beroepsgebonden ziektekostenverzekering; - de te betalen premie is die van het individuele tarief in overeenstemming met zijn leeftijd bij aansluiting bij de andere dan beroepsgebonden ziektekostenverzekering; - de verzekerde waarborg van de andere dan beroepsgebonden verzekering is gelijksoortig met die van deze overeenkomst.

De algemene voorwaarden zijn die van de andere dan beroepsgebonden ziektekostenverzekeringen die van kracht zijn bij de voortzetting, maar aangepast om rekening te houden met de bovengenoemde voordelen.

Toekenningsvoorwaarden Deze voordelen worden verleend indien aan de volgende voorwaarden is voldaan : - de hoofdverzekerde moet gedurende de twee jaren die voorafgaan aan het verlies van het Medisch Plan, ononderbroken aangesloten geweest zijn bij een of meer opeenvolgende overeenkomsten gezondheidszorgen, afgesloten bij een verzekeringsonderneming.

Deze voorwaarde geldt niet ingeval van echtscheiding of voor het kind dat niet langer aan de aansluitingsvoorwaarden voldoet, en voor zover de aansluiting gebeurd is op het tijdstip waarop aan de aansluitingsvoorwaarden was voldaan.

De aanvraag moet betrekking hebben op alle aangeslotenen van eenzelfde gezin die op hetzelfde tijdstip het voordeel van de verzekering verliezen.

De aanvraag tot de andere dan beroepsgebonden ziektekostenverzekering moet hetzij schriftelijk, hetzij elektronisch ingediend worden binnen 30 dagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst van de informatie uitgaande van de inrichter, of de vereffenaar met betrekking tot de mogelijkheid tot individuele verderzetting. Hiertoe worden door AG Employee Benefits specifieke documenten ter beschikking gesteld.

Een aangesloten gezinslid dat het voordeel van de verzekering verliest om een andere reden dan het verlies van dekking door het Medisch Plan van de hoofdverzekerde, beschikt over een termijn van 105 dagen om de individuele voortzetting aan te vragen. Deze termijn begint te lopen vanaf het ogenblik waarop het aangesloten gezinslid het voordeel van de verzekering verliest. - de andere dan beroepsgebonden verzekering moet in voege treden op de dag waarop de aansluiting bij de overeenkomst gezondheidszorgen beëindigd wordt. - de verzekerde waarborg van de andere dan beroepsgebonden verzekering is gelijksoortig met die van deze overeenkomst gezondheidszorgen.

Bij beëindiging van de aansluiting of opzegging van de overeenkomst zal AG Employee Benefits slechts de kosten van ziekenhuisopname en ambulante medische verzorging vergoeden die gemaakt werden tijdens de verzekerde periode.

Bijzonder geval van een aan de gang zijnde ziekenhuisopname : Wanneer de aansluiting wordt beëindigd zonder dat de overeenkomst is opgezegd, zal AG Employee Benefits de kosten terugbetalen van de op dat ogenblik aan de gang zijnde ziekenhuisopname en dit gedurende maximum 180 dagen, vanaf de beëindiging van de aansluiting. 18. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer De inzameling van persoonsgegevens en het gebruik ervan verloopt conform de bepalingen van de Belgische privacywetgeving. AG Employee Benefits, verantwoordelijke voor de verwerking, kan de verkregen persoonsgegevens verwerken met het oog op en in het kader van het verlenen en het beheer van verzekeringsdiensten in het algemeen, het beheer van het cliëntenbestand, het opmaken van statistieken. Deze gegevens worden niet meegedeeld aan derden, behoudens voor zover hiertoe voor AG Employee Benefits een wettelijke of contractuele verplichting of een gewettigd belang bestaat. In voorkomend geval kunnen deze gegevens meegedeeld worden aan en verwerkt worden door de professionele raadgevers en tussenpersonen waarop de inrichter een beroep doet. In het kader van de beschrijving van het risico of de aangifte van een schadegeval vertrouwt het aangesloten gezinslid gegevens toe aan de maatschappij betreffende zijn/haar gezondheid. Deze gegevens worden enkel verwerkt onder de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg en de toegang ertoe is beperkt tot die personen die ze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. Elke aangeslotene heeft het recht om de gegevens die hem betreffen in te kijken en in voorkomend geval, te verbeteren.

De informatie door AG Employee Benefits aan de inrichter met betrekking tot een schadegeval beperkt zich tot een overzicht van uitbetalingen en kan in geen enkel geval betrekking hebben op gegevens van medische aard. 19. Controle en behandeling van klachten De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) is belast met de controle van verzekeringen en meer bepaald van deze verzekeringsovereenkomst. Onverminderd het verhaal in rechte kan elke klacht met betrekking tot deze overeenkomst schriftelijk gericht worden aan : AG Insurance NV Ombudsdienst Emile Jacqmainlaan 53 1000 Brussel E-mail : ombudsman@aginsurance.be Indien de oplossing die de verzekeringsmaatschappij voorstelt geen voldoening schenkt, kan het geschil voorgelegd worden aan : Ombudsman van de Verzekeringen de Meeûsplantsoen 35 1000 Brussel E-mail : info@ombudsman.as AG Employee Benefits verbindt er zich toe aan de inrichter een jaarlijkse reporting over te maken van de klachten en geschillen met betrekking tot de overeenkomst hospitalisatieverzekering.

Informatieverplichting De inrichter verklaart vanwege AG Insurance in het kader van het Medisch Plan Arbeiders Bouwsector de informatie te hebben ontvangen, zoals voorzien in het nieuwe artikel 138bis-9 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de mogelijkheid voor de arbeider/arbeidster om individueel een bijkomende premie te betalen voor de arbeider/arbeidster en de aangesloten gezinsleden, waardoor de premie van de voortgezette andere dan beroepsgebonden hospitalisatieverzekering, berekend wordt rekening houdend met de leeftijd waarop de arbeider/arbeidster en/of het aangesloten gezinslid de bijkomende premies is beginnen te betalen.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^