Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 10 juni 2013
gepubliceerd op 25 september 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de oprichting van het fonds van bestaanszekerheid "Fonds social I.S.A.J.H."

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013202928
pub.
25/09/2013
prom.
10/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de oprichting van het fonds van bestaanszekerheid "Fonds social I.S.A.J.H." (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de oprichting van het fonds van bestaanszekerheid "Fonds social I.S.A.J.H.".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 10 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2012 Wijziging en vervollediging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 betreffende de oprichting van het fonds van bestaanszekerheid "Fonds social I.S.A.J.H." (Overeenkomst geregistreerd op 20 december 2012 onder het nummer 112578/CO/319.02) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en werkgevers van de inrichtingen en diensten die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Onder "werknemers" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders en bedienden. HOOFDSTUK II. - Wijziging

Art. 2.Artikel 7 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 2004 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid, "Fonds social I.S.A.J.H." genaamd (overeenkomst geregistreerd op 5 augustus 2004 onder het nummer 72146/CO/319.02, koninklijk besluit van 28 september 2005Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 08/11/2005 numac 2005202595 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2002, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, betreffende de wijziging van artikel 18 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 1997, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de syndicale vorming type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202295 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden in de non-ferro metalen, betreffende de variabele bonus type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202584 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 mei 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het conventioneel brugpensioen vanaf de leeftijd van 58 jaar type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, benaming van het paritair comité, opschrift van de cao betreffende de flexibiliteit type koninklijk besluit prom. 28/09/2005 pub. 26/10/2005 numac 2005202582 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2004, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, tot invoering voor de jaren 2005-2006 van een stelsel van conventioneel brugpensioen op 56 jaar in de ondernemingen die rook-, pruim-, en snuiftabak vervaardigen sluiten, Belgisch Staatsblad van 6 december 2005) wordt aangevuld als volgt : "Het "Fonds social I.S.A.J.H." heeft inzonderheid tot taak de bijdragen voor tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten bate van de risicogroepen van 0,10 pct. in 2013 en 0,10 pct. in 2014, die te dien einde worden geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, te ontvangen, te beheren en aan te wenden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.

Gedurende de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2014 zal de inning van de percentages van de betaalde brutolonen als volgt gebeuren : - 1ste kwartaal 2013 : 0,10 pct.; - 2e kwartaal 2013 : 0,10 pct.; - 3e kwartaal 2013 : 0,10 pct.; - 4e kwartaal 2013 : 0,10 pct.; - 1ste kwartaal 2014 : 0,10 pct.; - 2e kwartaal 2014 : 0,10 pct.; - 3e kwartaal 2014 : 0,10 pct.; - 4e kwartaal 2014 : 0,10 pct.. HOOFDSTUK III. - Geldigheid

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor een bepaalde duur; ze treedt in werking op 1 januari 2013 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2014.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 10 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^