Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 27 oktober 2004
gepubliceerd op 10 november 2004

Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions »

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2004003390
pub.
10/11/2004
prom.
27/10/2004
ELI
eli/besluit/2004/10/27/2004003390/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

27 OKTOBER 2004. - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene annuleringsvoorwaarden van deelnemingstickets aan de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions »


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, inzonderheid op artikel 3, § 1, eerste lid, en op artikel 6, § 1, 1°, gewijzigd bij de Programmawet I van 24 december 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat het absoluut vereist is om zo spoedig mogelijk annuleringsregels voor deelnemingstickets bekend te maken met het oog op een grotere rechtszekerheid, niet alleen voor de deelnemers aan de openbare loterijen, genaamd « Lotto/Joker », « Keno », « Pick-3 » en « Euro Millions », maar ook voor de Nationale Loterij;

Op de voordracht van Onze Minister van Overheidsbedrijven, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit geldt voor de deelnemingstickets aan de openbare loterijen die door de Nationale Loterij worden georganiseerd in overeenstemming met : 1° het koninklijk besluit van 12 december 2001 houdende het reglement van de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 3 februari 2002, 9 augustus 2002, 25 oktober 2002 en 19 november 2003;2° het koninklijk besluit van 15 januari 2002 houdende het reglement van de « Keno », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 9 augustus 2002;3° het koninklijk besluit van 9 augustus 2002 houdende het reglement van de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 23 december 2002 en 11 mei 2004;4° het koninklijk besluit van 7 september 2004 tot bepaling van de vorm en de algemene voorwaarden van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij « Euro Millions ».

Art. 2.Onder de volgende voorwaarden is het de uitbaters van de on line-centra toegestaan, op hun verantwoordelijkheid, om deelnemingstickets of deelnemingsverwervingen te annuleren : 1° wanneer de deelnemer niet in staat is de verschuldigde inzet te betalen van de door hem gekozen deelneming;2° wanneer de met de terminal verbonden printer een deelnemingsticket afdrukt dat besmeurd, verkreukeld, gescheurd, onvolledig, of geheel of gedeeltelijk onleesbaar is;3° wanneer de met de terminal verbonden printer geen deelnemingsticket afdrukt, hoewel er een deelnemingsverwerving werd geregistreerd;4° wanneer de uitbater van een on line-centrum een verkeerde handeling verricht, waardoor er een deelnemingsverwerving wordt geregistreerd die niet overeenstemt met de wens van de deelnemer.

Art. 3.Een deelnemingsticket of een deelnemingsverwerving mag uitsluitend worden geannuleerd : 1° op dezelfde terminal die werd gebruikt om de deelnemingsverwerving te registreren;2° onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 4, op dezelfde dag van de registratie van de deelnemingsverwerving.Voor iedere dag worden de afsluitingsuren van de deelnemingsverwervingen bepaald door het Directiecomité van de Nationale Loterij. Buiten deze afsluitingsuren is geen enkele annulering nog mogelijk.

Art. 4.De annulering van een deelnemingsticket of van een deelnemingsverwerving kan door de uitbaters van de on line-centra technisch enkel worden uitgevoerd gedurende een bepaalde tijdruimte die wordt bepaald door het Directiecomité van de Nationale Loterij en die onmiddellijk aansluit op het moment van de deelnemingsverwerving.

Zodra deze tijdruimte is verstreken, kan de annulering van een deelnemingsticket of van een deelnemingsverwerving door de uitbaters van de on line-centra technisch enkel nog worden uitgevoerd na de voorafgaande toestemming van de bevoegde dienst van de Nationale Loterij, genaamd « Hotline », waarnaar de genoemde uitbaters dienen te telefoneren.

Wanneer de uitbaters van de on line-centra niet over alle technische gegevens beschikken die vereist zijn om een deelnemingsticket of een deelnemingsverwerving op de juiste manier te annuleren, moeten ze contact opnemen met de dienst « Hotline » alvorens de annulering uit te voeren.

Art. 5.Wanneer de annulering wordt goedgekeurd, wordt er een annuleringsticket afgedrukt door de met de terminal verbonden printer.

Dat annuleringsticket wordt systematisch samengevoegd met het geannuleerde deelnemingsticket en zo naar de Nationale Loterij gestuurd. Wanneer de annulering echter betrekking heeft op een deelnemingsverwerving waarvoor er geen deelnemingsticket kon worden afgedrukt, wordt enkel het annuleringsticket naar de Nationale Loterij gezonden.

Art. 6.Uitzonderlijk kan de Nationale Loterij zelf deelnemingstickets of deelnemingsverwervingen annuleren in haar hoofdkantoor, op verzoek van de uitbaters van de on line-centra. Dat verzoek dient echter te worden gestaafd door dwingende redenen, waarvan de gegrondheid uitsluitend wordt beoordeeld door de Nationale Loterij.

Art. 7.Precies zoals de deelnemingsverwervingen worden de geannuleerde deelnemingstickets of deelnemingsverwervingen weggeschreven op een gegevensdrager die op het einde van elke dag door een gerechtsdeurwaarder wordt verzegeld en die bij betwisting geldt als bewijs.

Art. 8.Opgeheven worden : 1° het ministerieel besluit van 17 april 2002 tot bepaling van de voorschriften geldend voor de annulering van tickets, bestemd voor de deelneming aan de Lotto en de Joker, openbare loterijen georganiseerd door de Nationale Loterij;2° het ministerieel besluit van 17 april 2002 tot bepaling van de voorschriften geldend voor de annulering van tickets, bestemd voor de deelneming aan « Keno », een openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij;3° het ministerieel besluit van 22 oktober 2002 tot bepaling van de voorschriften geldend voor de annulering van ticketten, bestemd voor de deelneming aan de « Pick-3 », openbare loterij georganiseerd door de Nationale Loterij.

Art. 9.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 10.Onze Minister bevoegd voor de Nationale Loterij is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 27 oktober 2004.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Overheidsbedrijven, J. VANDE LANOTTE

^