Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 september 2013
gepubliceerd op 03 december 2013

Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « HABO - Huisartsen van Brugge en Omgeving » tijdens de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2013024394
pub.
03/12/2013
prom.
26/09/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 SEPTEMBER 2013. - Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de erkende huisartsenkring « HABO - Huisartsen van Brugge en Omgeving » tijdens de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 9, § 1, gewijzigd door de wetten van 6 april 1995, 25 januari 1999, 10 augustus 2001, 13 december 2006 en 24 juli 2008;

Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, artikelen 121 tot 124;

Gelet op de wet van 4 maart 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/03/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013003023 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002022601 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen sluiten tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen, gewijzigd door de koninklijk besluiten van 9 december 2004 en 29 april 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 26/06/2003 numac 2003022699 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 14/07/2015 numac 2015000363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gewijzigd door de koninklijk besluiten van 31 oktober 2005 en 21 februari 2011;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/06/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002022543 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de erkenning van huisartsenkringen sluiten tot vaststelling van de voorwaarden tot het verkrijgen van de erkenning van huisartsenkringen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 5 augustus 2013;

Overwegende dat de organisatie van de huisartsenwachtdienst en de toegang tot extramurale zorg vandaag een federale prioriteit zijn;

Overwegende dat de veranderingen in de demografie van de huisartsen een evolutie van het aanbod in de huisartsgeneeskunde buiten de normale consultatie-uren impliceren;

Overwegende dat men vaak ondoordacht een beroep doet op de spoedgevallendiensten terwijl het optimale antwoord bij de huisartsgeneeskunde ligt;

Overwegende dat de verplaatsing van de huisartsen naar de patiënt thuis in een aantal gevallen niet nodig is of kan worden uitgesteld, een verlies aan doeltreffendheid en een hoge kost met zich meebrengt, en dat de missies actief geschift kunnen worden zoals gebeurt bij de schifting van middelen door de 100-centrale bij oproepen voor dringende geneeskundige hulpverlening;

Overwegende dat voor de uitbouw van een geneeskundige regulering van oproepen voor de huisartsgeneeskunde en voor de nodige wijzigingen aan de wetgeving de huidige situatie en de correlatie tussen de informatie opgevangen tijdens de oproepen en de analyse van de relevantie van het antwoord, correct moeten worden beoordeeld;

Overwegende dat de huisartsenkringen de aangewezen structuren zijn om de organisatie van de huisartsenwachtdienst en het eenvormig oproepnummer in hun zone te verzekeren;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepalingen

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° « Lokaal eenvormig oproepnummer », het nummer georganiseerd door de Kringen overeenkomstig artikel 2, 5°, van het koninklijk besluit van 4 juni 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 26/06/2003 numac 2003022699 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen type koninklijk besluit prom. 04/06/2003 pub. 14/07/2015 numac 2015000363 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr.78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen; 2° « Project HA-DISP/1733 », het project voor de registratie van de activiteit van de huisartsgeneeskunde tijdens de wachtperiodes en de analyse van de haalbaarheid van de organisatie van een dispatching van de huisartsgeneeskunde tijdens de wachtdienst.

Art. 2.In het kader van het project HA-DISP kent de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu de « HABO - Huisartsen van Brugge en Omgeving », Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1, 8000 Brugge, bankrekening BE16 7380 0439 9374, ondernemingsnummer 0866.767.749, voor de periode van 1 januari 2013 tot 31 december 2013, een toelage toe van 20.000 euro, ingeschreven op basisallocatie 52 16 3300 01, in overeenstemming met de criteria bepaald in dit besluit. De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu kent deze toelage toe binnen de grenzen van de kredieten die in zijn begroting zijn opgenomen. HOOFDSTUK 2. - De opdrachten

Art. 3.Om van de in artikel 2 bepaalde toelage te kunnen genieten, moet HABO een project uitwerken dat kadert binnen de modernisering van de opdrachten toevertrouwd aan de Huisartsenkringen bepaald in artikelen 3, 4°, 4 en 5, van het koninklijk besluit van 8 juli 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 08/07/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002022601 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen sluiten tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen. Dit project moet in het bijzonder : 1° de registratie van de oproepen voor de huisartsgeneeskunde, zowel de oproepen gericht tot lokale eenvormige oproepnummers als de oproepen gericht via de 100, en met name de registratie van de sleutelindicaties die in deze oproepen vervat zitten, verder zetten.2° de registratie van de geneeskundige activiteit naar aanleiding van die oproepen en de analyse van de overeenstemming tussen de geformuleerde vraag, het begrip van die vraag en de reële behoeften vastgesteld door de arts die de vraag beantwoordt, verder zetten;3° de communicatie met betrekking tot dit project naar de betrokken bevolking en de artsen van de deelnemende kringen toe voortzetten;4° de protocollen opgesteld tijdens de vorige fase van het project in werking stellen, door de voortzetting van de registratie bedoeld in 1° ;5° de analyse van de resultaten van de registratie samen met artsen van de HABO organiseren;6° de uitbreiding van het project tot de volledige door de kring gedekte zone finaliseren;7° de kringen van Vlaanderen informeren die zich in de nabije toekomst zouden wensen aan te sluiten bij het project;8° een eindverslag opmaken met de analyse van ten minste 1 000 data over huisartseninterventies dat toelaat om conclusies te trekken over de performantie van de regulatie. HOOFDSTUK 3. - De uitvoeringsmodaliteiten

Art. 4.In het kader van de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 3 zal HABO een eindrapport overeenkomstig artikel 3, 6°, indienen bij het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer.

Art. 5.De toelage omvat geen middelen voor de volgende activiteiten die in het kader van dit project ten laste zijn van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu : - het in werking stellen van een centraal eenvormig oproepnummer en de telefoon- en personeelskosten die daarmee gepaard gaan; - het drukken van de informatiefolders van het project en het ter beschikking stellen aan de kringen; - het bezoldigen van extra aangestelden voor de 100-centrale van Brugge. HOOFDSTUK 4. - De voorwaarden voor de uitbetaling van de toelage

Art. 6.Na het voorleggen van een schuldvordering getekend door de verantwoordelijk van HABO kan er een voorschot van 50 % op de toegekende toelage bedoeld in artikel 2 worden gestort.

Art. 7.Het saldo van de toegekende toelage kan slechts worden uitbetaald nadat de volgende documenten bij de Dienst Strategische Coördinatie van de Gezondheidszorgberoepen van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werden ingediend : 1° uiterlijk tegen 1 februari 2014 het definitieve activiteitenverslag dat door de voorzitter van de kring is goedgekeurd;2° uiterlijk tegen 31 maart 2014 : - de ontvangsten- en uitgavenrekening betreffende de artikelen 2 en 3; - een schuldvordering en bewijsstukken die betrekking hebben op de totale toelage, getekend door de verantwoordelijk van HABO. Worden minstens als bewijsstukken beschouwd : - een lijst van de vergaderingen die georganiseerd werden voor coördinatie van het project; - een op eer getekende lijst van de activiteiten die uitgevoerd werden zoals overeengekomen in het gevalideerde projectplan; - een korte samenvatting van de kosten en het originele exemplaar (of, bij gebrek eraan, een eensluidend afschrift) van de vereiste bewijsstukken (facturen, loonfiches, enz.); - een financieel verslag dat ondertekend is door de wettelijke vertegenwoordiger van de kring en dat voor waar en echt is verklaard.

Dit financiële verslag moet in drie exemplaren worden ingediend.

Art. 8.Indien het bedrag dat gerechtvaardigd is door de bewijsstukken kleiner is dan het toegekende voorschot, wordt het verschil onverwijld terugbetaald door de betrokken vereniging aan de Staat.

Art. 9.Het niet-verwezenlijken van de opdrachten bedoeld in het globaal werkplan wordt verantwoord door de betrokken kringen, die de aan die posten toegewezen bedragen terugbetaalt.

Het bedrag van de toelage zal beperkt worden tot het bedrag gerechtvaardigd door de reële uitgaven en zal gestort worden naarmate de overeengekomen activiteiten gerealiseerd zullen zijn, met het voorbehoud dat : - het budget voor vergaderingen zal maximaal 1.500 euro per vergadering bedragen, te verdelen onder de aanwezige artsen; - de zitpenningen zullen worden beperkt tot 50 euro per uur, reistijd inbegrepen; - de vervoerskosten zullen worden berekend op basis van het federale barema dat van kracht is op 31 december 2013; - ten minste 4.000 euro van de subsidie zal worden gewijd aan de productie van cijfergegevens, bedoeld in artikel 3, 8°.

Alle overgelegde resultaten worden in elektronisch formaat, vergezeld van een gedrukte versie, aan de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bezorgd. De kring garandeert het anoniem maken van de overhandigde informaties wanneer die van medische aard zijn.

De documenten zullen naar het volgende adres worden gestuurd : FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu Dienst Strategische Coördinatie van de gezondheidsberoepen Eurostation Blok II - 2e verdieping Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel.

Enkel de vertegenwoordigers van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Minister van Volksgezondheid zijn gemachtigd om de definitieve resultaten en de boekhoudkundige stukken voor de betaling, door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, van het saldo van de toelage vermeld in artikel 7, te valideren. HOOFDSTUK 5. - Het intellectuele eigendom

Art. 10.Alle documenten en resultaten die de kringen in het kader van deze toelage overleggen, zijn mede-eigendom van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de kringen.

De partners zullen erop toezien dat op alle verslagen, aanbevelingen en documenten die opgesteld zijn door geheel of gedeeltelijk gebruik te maken van deze toelagen duidelijk aangeduid staat dat de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en de kringen de eigenaar of een partner is in deze werkzaamheden.

Elk gebruik van de documenten en resultaten die in het kader van deze toelage worden samengesteld, is aanvaard mits voorafgaand overleg en dit gebruik geen winstoogmerk beoogt. HOOFDSTUK 6. - Eindbepalingen

Art. 11.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2013.

Art. 12.De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 26 september 2013.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX

^