Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 oktober 2018
gepubliceerd op 31 oktober 2018

Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2018014587
pub.
31/10/2018
prom.
25/10/2018
ELI
eli/besluit/2018/10/25/2018014587/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 OKTOBER 2018. - Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden voor het uitbaten van kansspelen en weddenschappen via informatiemaatschappij-instrumenten


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Gelet op de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, artikel 43/8, § 2, 1° en 2°, ingevoegd bij de wet van 10 januari 2010;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 11 juli 2017 en 12 september 2017 ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 19 juli 2017;

Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeenkomstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op de mededeling 2017/0489/B aan de Europese Commissie, op 18 oktober 2017, met toepassing van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2015/1535/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 september 2015 betreffende een informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij;

Gelet op het advies nr. 37/2018 van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uitgegeven op 2 mei 2018;

Gelet op het advies 63.662/VR/V van de Raad van State, gegeven op 17 juli 2018, met toepassing van het artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, van de Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, van de Minister van Justitie, van de Minister van Volksgezondheid, van de Minister van Financiën, van de Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, en op advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : HOOFDSTUK I. - De regels betreffende de reclame

Artikel 1.Reclame voor kansspelen die via informatiemaatschappij-instrumenten door de houders van een vergunning klasse A+ of B+ worden uitgebaat, is uitsluitend toegelaten hetzij op de vergunde website waarop de kansspelen worden uitgebaat, hetzij door middel van gepersonaliseerde reclame in de zin van Boek VI of Boek XII van de Wetboek van economisch recht . De houders van een vergunning klasse A+ of B+ waken erover dat zij geen gepersonaliseerde reclame richten aan de personen aan wie de toegang tot kansspelen wordt verboden of ontzegd krachtens artikel 54 van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.

De houders van een vergunning klasse A+, B+ of F1+ zijn ertoe gehouden om de bepalingen van dit besluit te laten naleven.

Art. 2.§ 1. Reclame voor kansspelen en weddenschappen die via informatiemaatschappij-instrumenten uitgebaat worden door de houders van een vergunning klasse A+, B+, F1+ mogen: 1° de winstkansen niet overdrijven;2° geen spelverslaving veroorzaken of in stand houden, noch aanzetten tot overmatig spelen;3° geen gegevens over winst of winstkansen vermelden die niet gecontroleerd kunnen worden of die niet in overeenstemming zijn met de uitbetalingsratio aan de speler van het spel in kwestie;4° niet de indruk wekken dat winnen enkel afhankelijk zou zijn van de kennis van het spel;5° personen die spelen niet ophemelen, noch kritiek uitoefenen op degenen die niet spelen;6° geen persoon onder druk zetten als hij niet wenst deel te nemen aan het spel ;7° niet suggereren dat alle deelnemers grote bedragen zullen winnen;8° mogen niet de indruk wekken dat het spel een oplossing biedt voor financiële en persoonlijke problemen;9° niet de indruk wekken dat het spel een alternatief vormt voor werken en sparen;10° niet suggereren dat spelen een manier is om facturen en schulden te betalen;11° niet inspelen op de kwetsbaarheid van personen met financiële moeilijkheden of munt slaan uit hun financiële moeilijkheden;12° het volgende niet in beeld brengen: a) situaties waarin personen die deelnemen aan een kansspel of een weddenschap tegelijk alcoholische dranken en/of tabak gebruiken;b) verboden vormen van spelen, weddenschappen, loterijen of wedstrijden;c) inhoud met een gewelddadig karakter of die aanzet tot geweld, thema's met vernederende seksuele connotatie of illegale gedragingen;13° geen discriminatie uitdragen, in welke vorm dan ook;14° geen promotie maken voor leningen die kunnen worden aangegaan met de bedoeling te spelen noch zich aansluiten bij reclameboodschappen voor dergelijke leningen;15° geen sportlui of sportclubs vertonen die deelnemen aan weddenschappen of kansspelen;16° geen gebruik maken van de beelden, logo's, portretten, aanwijzingen of vermeldingen met betrekking tot de evenementen waarop gewed wordt zonder toestemming van de rechthebbenden. § 2. Reclame voor kansspelen of weddenschappen die via informatiemaatschappij-instrumenten uitgebaat worden door de houders van een vergunning klasse A+, B+ of F1+ moet een leeftijdsindicatie bevatten die de minimumleeftijd voor deelname aan deze kansspelen of weddenschappen aangeeft. § 3. Elke reclameboodschap voor kansspelen en weddenschappen die via informatiemaatschappij-instrumenten uitgebaat worden, bevat de volgende boodschap "Gok met mate!",wat ook de gebruikte drager is.

De lettergrootte van een geschreven boodschap bedoeld in het vorige lid, is minimaal 4 % van de hoogte van de advertentieruimte en heeft als minimumwaarde 7 punten, zonder dat de lettertekens kleiner mogen zijn dan een kwart van de grootste lettertekens die worden gebruikt in de reclame.

Art. 3.§ 1. Voor kansspelen die via informatiemaatschappij-instrumenten door de houder van een vergunning klasse A+, B+ en F1+ worden uitgebaat, zal geen reclame worden uitgezonden: 1° tijdens de rechtstreekse verslaggeving van sportwedstrijden, met name in de periode vanaf het effectief begin van de desbetreffende live sportwedstrijd tot het effectieve einde van de desbetreffende live wedstrijd, ongeacht het medium waarlangs rechtstreeks verslag wordt uitgebracht;2° tijdens en in de periode van vijftien minuten vóór het begin van en vijftien minuten na het einde van programma's die zich specifiek richten tot kinderen en minderjarigen; Voor de houders van een vergunning klasse A+, B+ en F1+ zal geen reclame voor online sportweddenschappen worden uitgezonden voor 20 uur, behalve in geval van de uitzending van sportprogramma's.

Per reclameblok wordt het aantal mogelijke reclamespots voor aanbieders van online sportweddenschappen beperkt tot 1.

Er mogen alleen reclamespots worden uitgezonden waarin een boodschap met betrekking tot verantwoord spelen wordt opgenomen. § 2. De reclame voor weddenschappen die via informatiemaatschappij-instrumenten worden uitgebaat door de houders van een vergunning klasse F1+, mogen: 1° minderjarigen niet aanzetten tot spelen of laten uitschijnen dat minderjarigen mogen spelen, en zich niet richten tot minderjarigen of in reclame personen opvoeren die minderjarig zijn of lijken te zijn en die deelnemen aan weddenschappen;2° minderjarigen er niet toe aanzetten hun ouders of andere personen te overhalen om deel te nemen aan de weddenschappen waarvoor reclame wordt gemaakt;3° niet verschijnen in media of reclamedragers waarvan geweten is dat ze zich hoofdzakelijk richten tot minderjarigen;4° niet worden vertoond in een bioscoop bij de vertoning van een film die hoofdzakelijk gericht is op een publiek dat bestaat uit minderjarigen;5° niet plaatsvinden op plaatsen waar hoofdzakelijk minderjarigen samenkomen of in gezondheidsinstellingen;6° geen gebruik maken van tekeningen of marketingtechnieken die verwijzen naar personages, beelden of uitingen die populair of in de mode zijn bij minderjarigen; § 3. Reclame, communicatie en promotieactiviteiten voor kansspelen die via informatiemaatschappij-instrumenten uitgebaat worden door de houders van een vergunning klasse A+ of B+ mogen: 1° personen onder de leeftijd van 21 jaar niet aanzetten tot spelen of laten uitschijnen dat zij mogen spelen, zich niet richten tot hen of in reclame personen opvoeren die jonger dan 21 zijn of lijken te zijn en die deelnemen aan kansspelen;2° personen onder de leeftijd van 21 jaar er niet toe aanzetten hun ouders of andere personen te overhalen om deel te nemen aan de kansspelen waarvoor reclame wordt gemaakt;3° geen gebruik maken van tekeningen of marketingtechnieken die verwijzen naar personages, beelden of uitingen die populair of in de mode zijn bij minderjarigen;

Art. 4.Reclame voor kansspelen en weddenschappen die via informatiemaatschappij-instrumenten uitgebaat worden door de houders van een vergunning klasse A+, B+ of F1+, mogen geen identiteit, adres en andere gegevens over de spelers en hun familie verspreiden, met inbegrip van hun foto's of andere visuele opnamen.

Art. 5.Reclame voor kansspelen en weddenschappen die via informatiemaatschappij-instrumenten uitgebaat worden door de houders van een vergunning klasse A+, B+ of F1+, mogen: 1° geen gratis speldeelnames of bonussen in enigerlei vorm aanbieden, behalve op hun eigen site;2° spelers niet aanzetten om te spelen door hen bij verlies een nieuwe deelname of de terugbetaling van hun inzet te beloven. HOOFDSTUK II. - Algemene regels omtrent de kansspelen en weddenschappen die via informatiemaatschappij-instrumenten mogen worden aangeboden en voorwaarden waaronder deze mogen aangeboden worden

Art. 6.§ 1. De houders van een vergunning klasse A+, B+ of F1+ zijn ertoe gehouden om: 1° verplichte speellimieten op te leggen die door de spelers verlaagd kunnen worden met onmiddellijke ingang: a) per week mag door een speler maximaal 500 euro worden opgeladen op zijn online speelrekeningen alle kansspelen en weddenschappen inbegrepen waaraan hij kan deelnemen.b) een speler kan een verhoging van zijn speellimiet op elektronische wijze aanvragen, waarna hij pas na drie dagen met deze verhoogde limiet kan spelen. De vergunninghouder geeft de commissie onmiddellijk en op elektronische wijze kennis van deze verzoeken.

Binnen de drie dagen na de ontvangst van het verzoek laat de commissie weten of een dergelijk verzoek kan worden ingewilligd nadat de commissie op elektronische wijze aan de Nationale Bank heeft gevraagd of de speler als wanbetaler gekend is in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren.

De verhoging wordt niet toegestaan voor spelers die als wanbetaler gekend zijn in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren van de Nationale Bank van België. Wanneer haar wordt gevraagd om de speellimiet van een speler te verhogen, verifieert de commissie de gegevens van de spelersaccount met het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren.

De commissie gaat maandelijks bij de Nationale Bank na of de spelers aan wie een verhoging van hun speellimiet werd toegestaan, voorkomen in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren.

Indien een speler voorkomt in het bestand van de Centrale voor kredieten aan particulieren, wordt een einde gesteld aan de toelating voor de verhoging van zijn speellimiet. 2° de mogelijkheid tot tijdelijke zelfuitsluiting aan te bieden. Tijdens deze periode moeten de aanbieders zich onthouden van promotionele acties; 3° klanten te informeren over de mogelijke risico's van deelname aan kansspelen of weddenschappen middels notificaties en pop-ups. Deze maatregelen moeten worden gedocumenteerd en op eenvoudig verzoek van de kansspelcommissie ter beschikking worden gesteld. § 2. De houders van een vergunning klasse A+, B+ of F1+ zijn ertoe gehouden om elke tussenkomst van elektronische betaalsystemen te weigeren bij het opladen van speelrekeningen indien deze elektronische betaalsystemen toelaten dat de speler zijn kredietkaart gebruikt als stortingsmethode. § 3. De houders van een vergunning klasse A+, B+ of F1+ mogen aan de spelers geen kosten aanrekenen voor het aanmaken, het beheren of het sluiten van een speelrekening.

Art. 7.De houders van een vergunning klasse A+, B+ of F1+ zorgen ervoor dat de speler vanop de eerste pagina toegang heeft tot de algemene voorwaarden van de website en tot de bepalingen op het vlak van verantwoord spel.

Art. 8.Onverminderd andersluidende bepaling zijn de houders van een vergunning klasse A+ of B+ ertoe gehouden kansspelen niet voor te stellen als weddenschappen en zijn de houders van een vergunning klasse F1+ ertoe gehouden weddenschappen niet voor te stellen als kansspelen die uitsluitend mogen aangeboden worden door de houders van een vergunning klasse A+ of B+.

Art. 9.De houders van een vergunning klasse A+, B+ of F1+ mogen de door hen aangeboden kansspelen of weddenschappen niet voorstellen als spelen die niet onder de toepassing van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers zouden vallen.

Art. 10.De houders van een aanvullende vergunning klasse F1+ mogen op geen enkele manier reclame maken voor henzelf of voor de producten van kansspelen of weddenschappen die zij aanbieden op de spelersuitrusting en het spelersmateriaal van minderjarige sportploegen.

Art. 11.Het maximumbedrag van de aan een speler aangeboden bonussen wordt beperkt tot 275 euro per maand. HOOFDSTUK III. - Voorwaarden betreffende de registratie en identificatie van de speler en de controle van de leeftijd

Art. 12.De houders van een vergunning klasse A+, B+ of F1+ zijn ertoe gehouden om te controleren dat de toegang van de spelers tot kansspelen niet is verboden of ontzegd, met toepassing van de artikelen 54 en 62 van de wet van 7 mei 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 bron ministerie van justitie Wet op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers sluiten op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, alvorens deze spelers op enigerlei wijze tot het spelen van kansspelen of weddenschappen toe te laten en dit ongeacht de gegevens die de spelers bij de opening van hun speelrekening vrijblijvend hebben opgegeven. HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 13.Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de achtste maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van artikel 6, § 1, 1°, b) dat uiterlijk in werking treedt op 1 januari 2019 of in voorkomend geval, op een latere datum bepaald door de Koning, bij een in Ministerraad overlegd besluit.

Bij de inwerkingtreding van de tekst kunnen de bestaande spelers voor hun eerste inzet de speellimiet bedoeld in art. 6 § 1 onmiddellijk verhogen en dit gedurende de 6 maanden na de inwerkingtreding van dit besluit.

Art. 14.De vice-eerste minister en minister bevoegd voor Economie, de vice-eerste minister en minister bevoegd voor Binnenlandse zaken, de minister bevoegd voor Justitie, de minister bevoegd voor Volksgezondheid, de minister bevoegd voor Financiën en de minister bevoegd voor de Begroting en voor de Nationale Loterij zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 oktober 2018.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Economie, K. PEETERS De Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken, J. JAMBON De Minister van Justitie, K. GEENS De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT De Minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij, S. WILMES

^