Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 maart 2018
gepubliceerd op 10 april 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2017-2018

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206704
pub.
10/04/2018
prom.
25/03/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2017-2018 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2017-2018.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017 Akkoord van sociale vrede 2017-2018 (Overeenkomst geregistreerd op 27 september 2017 onder het nummer 141595/CO/215) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf ressorteren. HOOFDSTUK II. - Duur

Art. 4.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. HOOFDSTUK III. - Arbeidsvoorwaarden

Art. 5.Vanaf 1 oktober 2017 worden de effectieve wedden met 1,1 pct. verhoogd voor de baremiseerbare bedienden, zijnde deze waarvan de functie opgenomen is in artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst inzake de functieclassificatie van 21 mei 2008 (registratienummer 88694/CO/215).

Op ondernemingsvlak kan de 1,1 pct. brutoloonsverhoging op alternatieve wijze ingevuld worden, mits akkoord op ondernemingsvlak vóór 30 september 2017. HOOFDSTUK IV. - Werkloosheid met bedrijfstoeslag

Art. 6.De collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juni 2015 betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 60 jaar (registratienummer 127751/CO/215) wordt verder gezet volgens de voorwaarden bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst betreffende bedrijfstoeslag bij werkloosheid vanaf 60 jaar tot 31 december 2017.

Art. 7.De collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2017 betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar na 40 jaar beroepsverleden (registratienummer 139273/CO/215) wordt verlengd tot 31 december 2018, met dien verstande dat de minimumleeftijd vanaf 1 januari 2018 59 jaar wordt.

Art. 8.De collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2017 betreffende werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar (registratienummer 139271/CO/215) wordt verlengd tot 31 december 2018.

Art. 9.De collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2017 betreffende een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde arbeid(st)ers met nachtprestaties indien zij worden ontslagen (registratienummer 139272/CO/215) wordt verlengd tot 31 december 2018.

Art. 10.Er wordt een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden van 59 jaar in een zwaar beroep met 35 jaar loopbaan indien zij worden ontslagen. Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal van toepassing zijn van 1 januari 2018 tot 31 december 2018 en zal nadien het voorwerp uitmaken van een evaluatie.

Art. 11.Er worden aparte collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten over de diverse stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag omschreven in de voorgaande artikelen 5 tot en met 8. HOOFDSTUK V. - Vorming en tewerkstelling/risicogroepen

Art. 12.De collectieve arbeidsovereenkomst van 1 september 2015 betreffende vorming en tewerkstelling/risicogroepen (registratienummer 129446/CO/215) wordt verlengd tot 31 december 2018 en aangepast in functie van de wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk. HOOFDSTUK VI. - Anciënniteitsverlof

Art. 13.Jaarlijks wordt aan de bedienden met een anciënniteit van 20 jaar dienst of meer in de onderneming één dag betaald anciënniteitsverlof toegekend.

Onder "anciënniteit" wordt verstaan : ononderbroken dienst bij dezelfde werkgever.

Eventuele anciënniteit verworven in een onderneming behorende tot dezelfde groep van ondernemingen en behorend tot de kledingsector waarbij de bediende is tewerkgesteld wordt volledig in rekening genomen. Ook periodes van uitzendarbeid voorafgaand aan een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur worden in rekening genomen.

De sectorale collectieve arbeids overeenkomst van 21 december 2009Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 21/12/2009 pub. 05/02/2010 numac 2010022067 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende het anciënniteitsverlof (registratienummer 98640/CO/215) zal hieraan aangepast worden. HOOFDSTUK VII. - Tijdskrediet en landingsbanen

Art. 14.De collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2017 betreffende het stelsel van landingsbanen vanaf 50 jaar (registratienummer 139270/CO/215) wordt verlengd tot 31 december 2018.

Er wordt een aparte collectieve arbeidsovereenkomst opgemaakt inzake tijdskrediet.

Tevens wordt de drempel van 5 pct., bedoeld in collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van de Nationale Arbeidsraad, op 10 pct. gebracht.

Art. 15.Voor de jaren 2017 en 2018 tekent de sector verder in op het stelsel van de Vlaamse aanmoedigingspremies, bedoeld in hoofdstuk III van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 20/03/2002 numac 2002035414 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende hervorming van het stelsel van de aanmoedigingspremies in de prive-sector type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002035751 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende het experimenteel secundair onderwijs volgens een modulair stelsel sluiten. HOOFDSTUK VIII. - Werkbaar en wendbaar werk

Art. 16.Tijdens de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt er geen sectorale uitbreiding van de flexibiliteitsregelingen voorzien. Op ondernemingsvlak moet constructief overleg kunnen gevoerd worden over maatregelen inzake arbeidsorganisatie die wenselijk zijn voor de onderneming. Dit overleg zal verlopen volgens de wettelijke procedure.

Art. 17.Tijdens de duurtijd van deze collectieve arbeidsovereenkomst zullen de sociale partners aandacht geven aan het dossier "werkbaar werk".

In dit kader zullen dan ook constructieve gesprekken gevoerd worden met het oog op een sectoraal beleid in samenwerking met het Instituut voor Vorming en Onderzoek in de Confectienijverheid (IVOC). HOOFDSTUK IX. - Werkzekerheid, nieuwe technologieën en tewerkstelling

Art. 18.De collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014 betreffende de werkzekerheid, de invoering van nieuwe technologieën en de tewerkstelling (registratienummer 121195/CO/215) wordt verlengd tot 31 december 2018. HOOFDSTUK X. - Syndicale premie

Art. 19.Voor zover de reglementering het toelaat, wordt de syndicale premie vanaf het jaar 2017 opgetrokken van 135 EUR tot 145 EUR. HOOFDSTUK XI. - Jongerenlonen

Art. 20.In de sector zal geen toepassing gemaakt worden van de regeringsmaatregel tot loondegressiviteit van jongeren, met uitzondering van jobstudenten. HOOFDSTUK XII. - Eénheidsstatuut

Art. 21.In uitvoering van de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen sluiten zal vóór 31 december 2018 overleg gepleegd worden over inzetbaarheidsverhogende maatregelen. HOOFDSTUK XIII. - Vervoerskosten

Art. 22.Artikel 10, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 april 2015 tot vaststelling van de tussenkomst in de vervoerskosten van de bedienden (registratienummer 126908/CO/215) wordt gewijzigd als volgt : "Met ingang van 1 januari 2018 wordt het bedrag van de jaarlijkse brutobezoldiging, bedoeld in § 1, op 36 300 EUR gebracht.". HOOFDSTUK XIV. - Sociale vrede

Art. 23.Tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst waarborgen de ondertekenende partijen de inachtneming van de sociale vrede, het geen het volgende inhoudt : 1) Alle bepalingen betreffende de lonen en arbeidsvoorwaarden worden stipt nageleefd en kunnen niet in betwisting worden gebracht door de werknemers- of de werkgeversorganisaties, noch door de bedienden of de werkgevers;2) De werknemersorganisaties en de bedienden verbinden er zich toe geen eisen te stellen op nationaal noch op gewestelijk vlak, noch op dat van de onderneming aangezien alle individuele normatieve bepalingen geregeld zijn door onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^