Etaamb.openjustice.be
Document
gepubliceerd op 29 maart 2018

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een adviseur generaal arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 25 maart 2018, wordt met ingang va De heer Etienne ROMIGNON wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2018201631
pub.
29/03/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Eervol ontslag van een adviseur generaal arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle Bij koninklijk besluit van 25 maart 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 11/04/2018 numac 2018011661 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 16/04/2018 numac 2018011655 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 9, b) en c), 12 § 1, b), 26, §§ 1 en 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 30/04/2018 numac 2018011718 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 en de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 13/04/2018 numac 2018200258 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de functieclassificatie type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2017206704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2017041013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de berekening op jaarbasis van de werktijd van de bestuurders type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 12/04/2018 numac 2017206693 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende het sectoraal akkoord sluiten, wordt met ingang van 1 februari 2018, aan de heer Etienne ROMIGNON, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van adviseur generaal arts-inspecteur bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.

De heer Etienne ROMIGNON wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam van de wet van 28 april 1958Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende het pensioen van de personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut en van hun rechthebbenden.

Het is hem vergund de eretitel van zijn ambt te voeren.

^