Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 maart 2018
gepubliceerd op 12 april 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende het sectoraal akkoord

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206693
pub.
12/04/2018
prom.
25/03/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

25 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende het sectoraal akkoord (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende het sectoraal akkoord.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017 Sectoraal akkoord (Overeenkomst geregistreerd op 18 september 2017 onder het nummer 141294/CO/214) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en op de bedienden die zij tewerkstellen. § 2. In afwijking op § 1 zijn de artikelen 2, 5, 12, 13 en 14 van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst enkel toepasselijk op de bedienden waarvan de functie beantwoordt aan de criteria van één van de zes categorieën waarvan sprake in de functieclassificatie voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2003 betreffende de invoering van de herziene en geactualiseerde functieclassificatie en de eraan gekoppelde weddeschaal. § 3. In afwijking op § 1 zijn enkel de bepalingen van de artikelen 3, 4, 6 en 7 van toepassing op Celanese Production Belgium BVBA en Celanese BVBA en op de er in tewerkgestelde bedienden. § 4. Met "bedienden" worden de mannelijke en vrouwelijke bedienden bedoeld. HOOFDSTUK II. - Koopkracht

Art. 2.Met ingang van 1 september 2017 worden de effectieve en baremieke lonen verhoogd met 1,1 pct.. HOOFDSTUK III. - Tewerkstellingsverbintenissen

Art. 3.De bepalingen inzake tewerkstelling, voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 1983 en laatst verlengd door de algemene nationale collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, worden opnieuw verlengd voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. HOOFDSTUK IV. - Tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

Art. 4.Ondertekenende partijen verbinden zich ertoe een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten met betrekking tot de verschillende stelsels van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen. Deze collectieve arbeidsovereenkomst zal voorzien in de verlenging van de bepalingen zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2017 betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen. Daarnaast zal deze collectieve arbeidsovereenkomst gesloten worden in toepassing van artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017. HOOFDSTUK V. - Eindejaarspremie

Art. 5.In punt 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 oktober 1985 tot coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk betreffende de bezoldigingsvoorwaarden, wordt littera d) in fine aangevuld met volgende tekst : "Deze regeling geldt eveneens in geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst in onderling akkoord tussen de werkgever en de bediende.". HOOFDSTUK VI. - Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Art. 6.§ 1. Ondertekenende partijen verbinden zich ertoe, voor zover de reglementering dergelijke stelsels toelaat, de nodige afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomsten te sluiten met betrekking tot de verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zoals zij op 30 juni 2017 van toepassing zijn. Deze collectieve arbeidsovereenkomsten zullen voorzien in de verlenging van deze verschillende stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag tijdens de periode van 1 juli 2017 tot en met 31 december 2018 en zullen verwijzen naar en rekening houden met de verschillende kader-collectieve arbeidsovereenkomsten die dienaangaande op 21 maart 2017 in de Nationale Arbeidsraad werden gesloten. § 2. Het kliksysteem, zoals voorzien in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 107 van 28 maart 2013 betreffende het kliksysteem voor het behoud van de aanvullende vergoeding in het kader van bepaalde stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag, zal ook van toepassing zijn op de terugbetaling aan de werkgevers van de aanvullende vergoeding en de Decava-bijdragen voor de betrokken stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag. HOOFDSTUK VII. - Het fonds voor bestaanszekerheid

Art. 7.Met ingang van 1 januari 2017 wordt de syndicale premie, bedoeld in artikel 6quater van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2000 tot coördinatie van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk" (nr. 55843) - voor zover de reglementering het toelaat - vastgesteld op maximum 145 EUR per gesyndiceerde en per jaar.

Art. 8.De statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk" worden aangepast aan de bepalingen van artikel 7 hiervoor. HOOFDSTUK VIII. - Syndicale afvaardiging

Art. 9.Artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1973 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging van het bediendepersoneel van de ondernemingen in de textiel- en breigoednijverheid, wordt aangevuld met volgende tekst : "Tijdens de 3 maanden na elke sociale verkiezing volgend op de installatie van de syndicale afvaardiging, zullen de vakbonden per aangetekende brief aan de werkgever de namen van hun respectievelijke syndicaal afgevaardigden meedelen. Als datum van de sociale verkiezingen geldt de datum waarop in de onderneming de sociale verkiezingen georganiseerd worden.

Deze mededeling moet ook gebeuren aan de werkgever van een onderneming waar een syndicale afvaardiging voor de bedienden bestaat, maar waar geen sociale verkiezingen werden georganiseerd. In dat geval geldt als datum van de sociale verkiezingen de eerste dag van de periode vastgesteld bij koninklijk besluit waarbinnen de sociale verkiezingen moeten plaats hebben.

Bij gebreke aan deze mededeling functioneert er geen syndicale afvaardiging voor de bedienden totdat deze mededeling is gebeurd.

Deze mededeling heeft geen uitwerking met terugwerkende kracht.".

Art. 10.§ 1. Artikel 6 van de nationale collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1973 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging van het bediendepersoneel van de ondernemingen in de textiel- en breigoednijverheid, wordt aangevuld met volgende tekst : "Wanneer het aantal bedienden gedurende 4 opeenvolgende kwartalen onder de 30 is gedaald, treedt een uitdoofscenario in werking. Vanaf dat ogenblik zullen er geen nieuwe syndicaal afgevaardigden meer aangeduid worden en zal het lopende mandaat van de syndicaal afgevaardigden automatisch een einde nemen op de datum van de volgende sociale verkiezingen. Als datum van de sociale verkiezingen geldt de datum waarop in de onderneming de sociale verkiezingen georganiseerd worden.

Indien in de onderneming geen sociale verkiezingen georganiseerd worden, geldt als datum van de sociale verkiezingen de eerste dag van de periode vastgesteld bij koninklijk besluit waarbinnen de sociale verkiezingen moeten plaats hebben.". § 2. De paritaire commentaar ter interpretatie van artikel 6 van de in § 1 hiervoor genoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juni 1973 wordt geschrapt. HOOFDSTUK IX. - Mobiliteit

Art. 11.De economische en maatschappelijke kost van de mobiliteitsproblematiek neemt gestaag toe. Daarom bevelen de sociale partners van de textielsector de ondernemingen aan om aandacht te besteden aan de mobiliteitsproblematiek en in te zetten op een duurzame mobiliteit. HOOFDSTUK X. - Getrouwheid aan de sector

Art. 12.Voor het opbouwen van de anciënniteit, vereist om het recht op de bezoldigde afwezigheidsdagen bedoeld in artikel 27 van de collectieve arbeids overeenkomst van 10 mei 2001Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 10/05/2001 pub. 19/05/2001 numac 2001031181 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening houdende het verlof voorafgaand aan de pensionering voor de leden van het operationeel personeel van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp sluiten te openen, worden periodes van tewerkstelling als uitzendkracht bij de gebruiker meegeteld, op voorwaarde dat de periode van tewerkstelling als uitzendkracht beantwoordt aan de voorwaarden zoals voorzien in artikel 37/4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Art. 13.§ 1. De in artikel 12 hiervoor bedoelde tewerkstelling als uitzendkracht bij een gebruiker wordt eveneens in aanmerking genomen om na te gaan of de bediende binnen de 6 maanden (182 kalenderdagen) na zijn ontslag bij de vorige werkgever zoals bedoeld in artikel 23, tweede alinea van de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2003, opnieuw aan het werk gegaan is bij een werkgever ressorterend onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en zijn bij de vorige werkgever opgebouwde anciënniteit behoudt met het oog op het opbouwen van de anciënniteit vereist om het recht op de bezoldigde afwezigheidsdagen te openen. § 2. De bepaling van § 1 hiervoor geldt eveneens voor de toepassing van artikel 27 van de algemene nationale collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2009.

Art. 14.De bepalingen van artikelen 12 en 13 gelden voor de tewerkstelling als uitzendkracht die een aanvang nam vanaf 1 januari 2017. HOOFDSTUK XI. - Arbeiders/bedienden

Art. 15.Een gemengde paritaire werkgroep (Paritair Comité voor de textielnijverheid en Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid) zal de sectorale verschillen inzake loon- en arbeidsvoorwaarden tussen arbeiders en bedienden in de textielsector inventariseren, inclusief het onderscheid tussen de baremiseerbare en de niet-baremiseerbare bedienden.

Art. 16.De sociale partners zullen tegen uiterlijk 31 oktober 2018 inzetbaarheidsverhogende maatregelen uitwerken in uitvoering van afdeling 4 van hoofdstuk 5 van de wet van 26 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013012289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen sluiten betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen. HOOFDSTUK XII. - Coördinatie collectieve arbeidsovereenkomst-teksten

Art. 17.De sociale partners zullen samen onderzoeken welke sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten kunnen geactualiseerd worden met het oog op een coördinatie van de teksten. HOOFDSTUK XIII. - Een gunstig ondernemingsklimaat en een positief imago

Art. 18.De sociale partners bevestigen dat zij zich samen willen inzetten voor een gunstig ondernemingsklimaat en waar mogelijk gezamenlijke acties zullen opzetten om de gemeenschappelijke belangen van werkgevers en werknemers gezamenlijk te verdedigen en een positief imago van de textielsector uit te dragen. HOOFDSTUK XIV. - Sociale vrede

Art. 19.De ondertekenende partijen engageren zich de sociale vrede te respecteren gedurende de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. HOOFDSTUK XV. - Duur van de overeenkomst

Art. 20.Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2017 en is gesloten voor de periode vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018, met uitzondering van de artikelen 2, 5, 7, 9, 10, 12, 13 en 14 die gelden voor onbepaalde duur. De bepalingen welke voor onbepaalde duur gelden, kunnen opgezegd worden door elk van de ondertekenende partijen mits inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden per aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair comité en aan de ondertekenende partijen. HOOFDSTUK XVI. - Algemeen verbindend verklaring

Art. 21.De ondertekenende partijen vragen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst algemeen verbindend zou verklaard worden per koninklijk besluit.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 25 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^