Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 april 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 10/04/2018 numac 2018011631 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 25 maart 2018, is machtiging verleend aan mevrouw **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 25 maart 2018, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, (...) type wet prom. -- pub. 10/04/2018 numac 2018030739 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 29 maart 2018, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 10/04/2018 numac 2018030767 bron nationale bank van belgie Toestemming voor de fusie door opslorping van twee verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen, heef Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2017014403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2017032261 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2017041013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2004, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de berekening op jaarbasis van de werktijd van de bestuurders type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2017041017 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de aanpassing van de uurlonen in de verhuisondernemingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2017206703 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, tot toekenning van een eindejaarspremie voor 2016 aan het rijdend personeel van de ondernemingen van geregeld vervoer type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2017206704 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het akkoord van sociale vrede 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2017206891 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het koetswerk, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2017206907 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2017206910 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de bevordering van de werkgelegenheid van werkzoekenden uit de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2017206911 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018010162 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 19/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018030701 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende een uitzonderlijke herstructureringsvergoeding voor de personeelsleden van het Ministerie van Landsverdediging die rechtstreeks betrokken zijn bij de "Strategische Visie 2030" van de Krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 28/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018030727 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanwijzingen bij de centrale toezichtsraad voor het gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 25/02/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018200371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de waarborg van een minimum gemiddeld inkomen aan de chauffeurs tewerkgesteld door taxiondernemingen type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018201076 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 11 juli 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten en tot vaststelling van het aantal leden ervan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018011381 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging, wat betreft de afbakening van de bufferzones in het nieuwe teeltseizoen, van de bijlagen van het koninklijk besluit van 23 juni 2008 betreffende de maatregelen om het binnenbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 29/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018030775 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie voor het toekennen van afwijkingen overeenkomstig artikel 5 van het koninklijk besluit van 10 maart 1981 waarbij het Algemeen Reglement op de elektrische installaties voor de huishoudelijke installaties en sommige lijnen van transport en verdeling van elektrische energie bindend wordt verklaard

arrest

type arrest prom. -- pub. 10/04/2018 numac 2018201045 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 127/2017 van 9 november 2017 Rolnummer 6433 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 1 en 3, tweede lid, van de wet van 14 juli 1961 « tot regeling van het herstel der door grof wild aangerichte schad Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 10/04/2018 numac 2018201273 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 140/2017 van 30 november 2017 Rolnummer 6600 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 11, § 5, van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel, gesteld door de kamer van inbeschuldi Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 10/04/2018 numac 2018201274 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 141/2017 van 30 november 2017 Rolnummer 6612 In zake : de prejudiciële vraag over de artikelen 2 en 3 van de wet van 25 januari 2010 « tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de re Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018011638 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2013 waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de locatie "Dépôt de boues de dragage du Grand Large - Phase 1" te Bergen te herontwikkelen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/04/2018 numac 2018040034 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 februari 2018, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als monument van de totaliteit Het goed is bekend ten kadaster van Sint-Agatha-Berchem, 1 ste afdeling, sectie A, 3 (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/04/2018 numac 2018040036 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba DRIES SEBRECHTS FRUIT, de nv ATCOM, de nv OPTIMUS Het eerste bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 december 2017, het (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 10/04/2018 numac 2018201747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besche Mijnheer WANTZ Olivier, geboren te Charleroi op 29 augustus 1973, wordt erkend als deskundige bevoe(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 10/04/2018 numac 2018201678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Wijziging van een vergunning van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 13 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen Bij koninklijk besluit van 21 maart 2018 worden het koninklijk besluit van 30 juni 1986 (N0024), wa(...)

erratum

type erratum prom. 21/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018030778 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit 2017/1121 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 4 juni 2009 tot vaststelling van het organiek kader van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie. - Erratum type erratum prom. 21/03/2018 pub. 10/04/2018 numac 2018030777 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit 2017/1120 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de structuur van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie. - Erratum type erratum prom. 07/12/2017 pub. 10/04/2018 numac 2018030781 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief tot regeling van het gebruik van drones door politie- en hulpdiensten. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 10/04/2018 numac 2018201807 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technisch inspecteurs Controle Veiligheid Noord (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : BFG17233 Deze selectie werd afgesloten op 2/02/(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 2 jaren geldig. type document prom. -- pub. 10/04/2018 numac 2018201850 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau C , voor het RIZIV Ondersteuner voor de dienst Events (m/v/x) voor het RIZIV - Ondersteuner voor de dienst Events (m/v/x) voor het RIZIV, BNG18077 - Dos(...) - Dossierbeheerder voor KLAVVIDT (m/v/x) voor het RIZIV, BNG18081 - Dossierbeheerder voor de Jur(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/04/2018 numac 2018040033 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018 wordt Mevr. Natascha VAN MECHELEN, geboren op 22 december 1972 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A3 met de titel van adviseur, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in een b Bij koninklijk besluit van 1 maart 2018 wordt de heer Joachim LOMMELEN, geboren op 29 december (...)

document

type document prom. -- pub. 10/04/2018 numac 2018011547 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling met het oog op de toewijzing van drie mandaten van officier-Departementshoofd (A4) bij de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna DBDMH) De DBDMH(...) Voor zijn operationeel personeel is de DBDMH onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de B(...) type document prom. -- pub. 10/04/2018 numac 2018011546 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling met het oog op de toewijzing van het mandaat van directeur-diensthoofd HRM en transversale administratieve diensten (A4) en van directeur-diensthoofd Financiën-Budget, IT en Logistiek (A4) bij de Dienst voor Bra(...) De DBDMH is een is een instelling van openbaar nut van categorie A. Deze instelling is belast met d(...)
^