Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 25 april 2014
gepubliceerd op 15 mei 2014

Koninklijk besluit houdende specifieke regeling met betrekking tot de federale mobiliteit voor de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen die eronder ressorteren

bron
programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid
numac
2014021061
pub.
15/05/2014
prom.
25/04/2014
ELI
eli/besluit/2014/04/25/2014021061/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit houdende specifieke regeling met betrekking tot de federale mobiliteit voor de Programmatorische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid en de federale wetenschappelijke instellingen die eronder ressorteren


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de artikelen 37 en 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging, artikel 8, § 1, 4° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, artikel 6, § 1;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 april 1965 tot vaststelling van het organiek statuut van de federale wetenschappelijke instellingen, artikel 5, § 4;

Gelet op het advies van het Directiecomité van de Programmatorische federale Overheidsdienst We-tenschapsbeleid, gegeven op 27 april 2012;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 22 juni 2012;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, gegeven op 17 september 2012;

Gelet op het protocol nr. 155/2 van 14 februari 2014 van het Sectorcomité I - Algemeen Bestuur;

Gelet op het advies nr. 55.603/4 van de Raad van State, gegeven op 27 maart 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van Onze Minister belast met Ambtenarenzaken, van Onze Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid en Onze Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en op het advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op de Rijksambtenaren die onderworpen zijn aan het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel die respectievelijk behoren tot de Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid, hierna te noemen "de POD" of de federale wetenschappelijke instellingen die eronder ressorteren, hierna te noemen "de FWI's" en die een aanvraag voor federale mobiliteit hebben ingediend voor de POD of een van die FWI's overeenkomstig hoofdstuk II van het koninklijk besluit van 15 januari 2007 betreffende de mobiliteit van de statutaire ambtenaren in het federaal administratief openbaar ambt.

Art. 2.Voor de aanvragen als bedoeld in artikel 1, worden de respectieve bevoegdheden van Selor en de afgevaardigd bestuurder van Selor, zoals opgesomd in het voornoemde hoofdstuk II, respectievelijk uitgeoefend door de dienst Personeel en Organisatie van de POD en door de stafdirecteur van de voornoemde dienst.

Voor het overige blijven de bepalingen van het voormelde hoofdstuk II van toepassing.

Art. 3.De aanvragen van federale mobiliteit als bedoeld in artikel 1 die hangende zijn bij Selor worden overgedragen aan de dienst als bedoeld in artikel 2.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 25 april 2014.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Mevr. L. ONKELINX De Minister belast voor Ambtenarenzaken, K. GEENS De Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, Ph. COURARD De Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, H. BOGAERT

^