Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 september 2006
gepubliceerd op 09 november 2006

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012418
pub.
09/11/2006
prom.
24/09/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 SEPTEMBER 2006. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren;

Op de voordracht van Onze Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten.

Art. 2.Onze Minister van Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 september 2006.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN _______ Nota's (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 7 januari 1958, Belgisch Staatsblad van 7 februari 1958. Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005 Oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en vaststelling van zijn statuten (Overeenkomst geregistreerd op 2 februari 2006 onder het nummer 78445/CO/322.01) Oprichting

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren. Zij heeft uitwerking op 1 januari 2005 en is gesloten voor onbepaalde tijd.

De collectieve arbeidsovereenkomst kan worden opgezegd door één van de ondertekenende partijen mits een opzegging van zes maanden betekend bij een aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten.

Art. 2.Het paritair subcomité beslist een "Fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren" op te richten waarvan de statuten gevoegd zijn in bijlage.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 september 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten Statuten

Artikel 1.Er wordt vanaf 1 januari 2005 een fonds voor bestaanszekerheid opgericht genaamd "Fonds voor bestaanszekerheid voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren".

De maatschappelijke zetel van het fonds is gevestigd te Brussel.

Art. 2.Het fonds verzekert de financiering, de toekenning en de vereffening van aanvullende sociale voordelen, vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit, ten voordele van de werknemers die vallen onder de bevoegdheid van hoger genoemd subcomité en de bevordering van de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen.

Art. 3.De geldmiddelen van het fonds bestaan uit bijdragen gestort door de werkgevers vallend onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Art. 4.De bijdrage wordt vastgesteld op basis van de aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangegeven lonen door de werkgever van de werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Het bedrag van de bijdrage wordt vastgesteld op : - voor de periode van 1 april 2006 tot en met 30 september 2006 op 0,30 pct. per kwartaal in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2005 betreffende de risicogroepen (uitvoering van hoofdstuk II, afdeling 1, van de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg); - voor de periode van 1 oktober 2006 tot en met 31 december 2006 op 0,20 pct. per kwartaal in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 september 2005 betreffende de risicogroepen (uitvoering van hoofdstuk II, afdeling 1, van de wet van 3 juli 2005 houdende diverse bepalingen betreffende het sociaal overleg).

Art. 5.De bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid toepassing van artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid.

Art. 6.De administratiekosten van het fonds worden elk jaar vastgesteld door het paritair beheerscomité voorzien bij artikel 9.

Deze kosten worden gedekt door de renten van de kapitalen voortkomend van de storting van de bijdragen en eventueel door een afhouding op de voorziene bijdragen en waarvan het bedrag vastgesteld is door het paritair beheerscomité.

Art. 7.De werknemers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren hebben recht op de aanvullende voordelen waarvan het bedrag, de aard en de voorwaarden van toekenning worden vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit.

Art. 8.De uitbetaling van de aanvullende vergoedingen kan in geen enkel geval afhankelijk worden van de betaling van de verschuldigde bijdragen door de werkgever.

Art. 9.Het fonds wordt beheerd door een paritair beheerscomité bestaande uit 12 effectieve leden die de beheerders zijn van dit fonds.

De helft van deze leden wordt aangeduid door en onder de leden van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, benoemd op voordracht van de beroepsorganisaties van de werkgevers; de andere helft van de leden wordt aangeduid door en onder de leden van het paritair subcomité die de werknemers vertegenwoordigen.

De leden van dit paritair beheerscomité worden aangesteld voor dezelfde periode als deze van hun mandaat van lid als het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren.

Het paritair beheerscomité wordt aangevuld door 12 plaatsvervangende leden die aangeduid worden onder dezelfde voorwaarden en voor dezelfde duur als de effectieve leden. In geval van tijdelijk beletsel vervangen de plaatsvervangende leden de effectieve leden met dezelfde bevoegdheid.

De functie van effectief of plaatsvervangend lid in het paritair beheerscomité vervalt door ontslag, overlijden of wanneer het mandaat van het lid van het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren een einde neemt of wegens ontslag gegeven door de verantwoordelijke organisatie. Het nieuwe lid voltooit het mandaat van degene die hij vervangt.

De mandaten van effectief of plaatsvervangend lid van het paritair beheerscomité zijn hernieuwbaar onder dezelfde voorwaarden als deze waaronder zij aangeduid worden.

Art. 10.De beheerders van het fonds gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan in verband met verbintenissen van het fonds. Hun verantwoordelijkheid beperkt zich tot de uitvoering van het mandaat van beheer dat zij ontvangen hebben.

Art. 11.Het paritair beheerscomité kiest elke twee jaar een voorzitter en een ondervoorzitter onder zijn leden.

Art. 12.Het paritair beheerscomité beschikt over de meest uitgebreide rechten voor het beheer en de administratie van het fonds zonder nochtans deze voorzien bij de wet of door de huidige statuten voorbehouden aan het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, te schaden.

Het paritair beheerscomité heeft onder meer als opdracht : 1. over te gaan tot de aanwerving en de afdanking van het personeel van het fonds;2. controle te doen en alle nodige maatregelen te treffen voor de uitvoering van deze statuten;3. de administratiekosten alsmede het aandeel van de jaarlijkse inkomsten die deze dekken vast te stellen;4. elk jaar een schriftelijk verslag over te maken aan het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren over de vervulling van zijn opdracht.

Art. 13.Het paritair beheerscomité vergadert minstens eenmaal per jaar in de zetel van het fonds, hetzij op uitnodiging van de voorzitter ambtshalve handelend, hetzij op vraag van ten minste de helft van de leden van het paritair beheerscomité evenals op vraag van een van de vertegenwoordigde organisaties.

De processen-verbaal worden opgesteld door de secretaris aangesteld door het paritair beheerscomité en ondertekend door de voorzitter van de zitting.

Art. 14.Het paritair beheerscomité kan slechts geldig vergaderen en beslissingen nemen indien tenminste een lid van de afvaardiging van de werknemers en ten minste een lid van de werkgevers aanwezig is.

De beslissingen van het paritair beheerscomité worden getroffen bij éénparigheid van de aanwezige leden. Alleen de effectieve leden die zetelen ter vervanging van de effectieve leden, hebben beslissende stem.

Het paritair beheerscomité stelt een reglement van inwendige orde op dat de modaliteiten van zijn werking nader omschrijft.

Art. 15.Overeenkomstig artikel 12 van de wet van 7 januari 1958 duidt het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren één of meerdere revisoren aan ter controle van het beheer van het fonds.

Die of deze revisoren brengen hierover verslag uit bij het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren ten minste éénmaal per jaar.

Bovendien lichten zij het paritair beheerscomité van het fonds regelmatig in over de uitslag van hun onderzoeken en doen zijn de aanbevelingen die zij nodig achten.

Art. 16.Elk jaar op 31 december worden de rekeningen afgesloten van het verlopen dienstjaar.

De jaarrekening, het verslag van de revisor bedoeld in artikel 15 en het verslag van het paritair beheerscomité bedoeld in artikel 12 moeten jaarlijks worden overgemaakt aan de voorzitter van het paritair subcomité die ze onmiddellijk voorlegt aan het paritair subcomité.

Art. 17.Het fonds is opgericht voor een onbepaalde duur.

Art. 18.De ontbinding van het fonds wordt uitgesproken door het Paritair Subcomité voor de ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren. Dit laatste beslist over de bestemming van de goederen en waarden van het fonds na betaling van het passief en geeft aan deze goederen en waarden een bestemming die in overeenstemming is met het doel waartoe het fonds werd opgericht.

Het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren duidt de effectieve leden van het paritair beheerscomité voorzien bij artikel 9 aan als vereffenaars.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 september 2006.

De Minister van Werk, P. VANVELTHOVEN

^