Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 9 november 2006

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006003497 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens uit(...) Stad Péruwelz (vroeger Wiers) Een perceel grond gelegen rue Blanche, gekadastreerd of vroeger ge(...) type wet prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006003507 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmaking gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 gewijzigd door de programmawet van 6 juli 1989 Het Waalse Gewest is voornemens(...) Stad Péruwelz (vroeger Wiers) Een perceel grond gelegen rue de la Garenne, gekadastreerd Péruwel(...) type wet prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006009866 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2006, is machtiging verleend aan Mevr. ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig(...) Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2006, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** Pa(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006000867 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 24 en 25 augustus 2006 op het grondgebied van verschillende gemeenten van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Namen en Luxemburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend type koninklijk besluit prom. 16/10/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006009886 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van administrateur-generaal en adjunct-administrateur-generaal bij de dienst Veiligheid van de Staat binnen de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 23/10/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006009887 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende hervorming van de bijzondere loopbaan van adviseur-generaal en adjunct-adviseur-generaal bij de Dienst voor het Strafrechtelijk beleid binnen de Federale Overheidsdienst Justitie type koninklijk besluit prom. 09/03/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006011493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en tot benoeming van een regeringscommissaris bij de naamloze vennootschap « Fonds ter reductie van de globale energiekost » type koninklijk besluit prom. 09/03/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006011492 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de statuten van het « Fonds ter reductie van de globale energiekost » type koninklijk besluit prom. 04/07/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006012239 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de premie metaalbouw voor de uitzendkrachten-arbeiders type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006012418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006012424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 juli 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de werklieden uit het bouwbedrijf" (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006012497 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 27 september 2006 wordt Mevr. Gaby Houdez, attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, met ingang van 1 oktober 2006, op eigen verzoek en in toepassing van de bepalingen i Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006012502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Einde detachering Bij koninklijk besluit van 1 september 2006 wordt de detachering in de hoedanigheid van secretaris bij het Federaal Coördinatiecomité van de heer Hugo Verwimp, technisch deskundige bij de Rijksdienst voor Arbeidsv type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006023006 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006023005 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten. type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006023133 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- e Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 15 juni 2006, wordt(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006202624 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2005, gesloten in het Paritair Comité voor de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de oprichting van een "Fonds voor bestaanszekerheid voor uitzendkrachten" en vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 24/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006202864 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 februari 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de humanisering van de arbeid type koninklijk besluit prom. 02/10/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006203078 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van uitzendarbeid in het bouwbedrijf type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006203106 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de verlenging van collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende de arbeidstijdorganisatie type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006203124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 27/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006203150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juni 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de arbeidsduurvermindering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006203643 bron ministerie van het waalse gewest Ruimtelijke ordening EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2006, dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt, wordt de kaart bijgevoegd bij het ministerieel besluit van 13 Deze kaart ligt ter inzage bij het gemeentebestuur van en te Edingen. VLOESBERG. - Bij minis(...)

decreet

type decreet prom. 14/07/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006036543 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid

beschikking

type beschikking prom. 26/10/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031557 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de dag van de verkiezing van de leden van de raden voor maatschappelijk welzijn

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006031467 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de handel in en de keuring van zaaigranen

besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de regering van de duitstalige gemeenschap prom. 13/07/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 10 maart 2005 houdende aanwijzing van vastleggingscontroleurs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006036545 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gelijkstelling met een erkend museum van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, het Kasteel van Gaasbeek en het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen en houdende de goedkeuring van het beleidsplan van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen en het Kasteel van Gaasbeek type besluit van de vlaamse regering prom. 22/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006036647 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke verdeling van de provisies ingeschreven onder b.a. 00.27 en b.a. 00.28 van het programma 24.60 begrotingsjaar 2006 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/07/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006036645 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 januari 1996 betreffende de afwijking inzake tewerkstelling van sommige personeelsleden van het centraal fonds type besluit van de vlaamse regering prom. 20/10/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006036828 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 17 maart 2006 tot omzetting van Richtlijn 2001/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor het veilig laden en lossen van bulkschepen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/10/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006203689 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 juni 2002 tot benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Hogescholen

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006203388 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Omzendbrief betreffende de voorlopige **** voor de **** onderdanen die in België een **** hebben ingediend vóór 1 januari 2003 Deze omzendbrief vervangt de vorige omzendbrief van 23 mei 2006. 1. Deze omzendbrief - hetzij een **** van de Dienst **** waartegen geen beroep ****(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006003484 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de verzekeraars met betrekking tot individuele levensverzekeringscontracten waarvan de pre De artikelen 62,B; 63 2 , en 255 van het KB/WIB 92, respectievelijk vervangen en ingevoegd(...) type bericht prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006003485 bron federale overheidsdienst financien Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen Bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door de instellingen die hypothecaire leningen toestaan waarvan de interesten en kapitaalafloss Dit bericht vervangt het bericht tot vaststelling van de modellen van attesten uit te reiken door d(...) type bericht prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006018146 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State Pierre Leroy en de « Clinique Saint-Pierre » uit Ottignies hebben de schorsing gevorderd Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2006. Deze z(...) type bericht prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006018148 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De VZW « Association francophone d'Institutions de Santé » en de « Association intercommu Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2006. Deze z(...) type bericht prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006018149 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 1991 tot bepaling van de rechtspleging in kort geding voor de Raad van State De VZW « Clinique Maternité Sainte-Elisabeth » heeft de schorsing gevorderd van het konin Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 augustus 2006. Deze z(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006000887 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor nucleaire controle. - Kennisgeving. - Vergunning tot ontmanteling van installaties behorende tot een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 17 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen Bij koninklijk besluit van 12 oktober 2006, in werking getreden op de dag van ondertekening, wordt (...)

document

type document prom. 14/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006033095 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 21 december 2000 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden aan beambten van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap type document prom. 14/09/2006 pub. 09/11/2006 numac 2006033094 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 10 juli 2003 betreffende het budgettair, financieel en boekhoudkundig beheer alsmede de leiding van de dienst met autonoom beheer « gemeenschapscentra »

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006012496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2006 wordt Mevr. Pascaline Werrie, stagedoend attaché, met ingang van 1 juli 2006 tot rijksambtenaar benoemd in de titel van attaché in de vakklasse A1 - « Tewerkstelling », met terugw Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006023132 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Hendrickx, H., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006023155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Ontslag en benoeming Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 30 september 2006, (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006018145 bron hoge raad voor de justitie **** van één **** met specialisatie communicatie De Hoge Raad voor de **** (****) **** over tot de aanwerving van één **** **** of **** **** (****/****) met specialisatie communicatie.

document

type document prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006031576 bron rechtscollege Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer Jacopo Moccia, steunend op een overtreding van artikelen 3, §§ 1 en 2, of 7, van Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift bij het gemeentesecretariaat van Elsene (artikel 1(...) type document prom. -- pub. 09/11/2006 numac 2006031577 bron rechtscollege Gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006. - Bezwaar Een bezwaar is ingediend bij het rechtscollege van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de heer Jacopo Moccia, steunend op een overtreding van artikelen 3, §§ 1 en 2, of 7, van Eenieder kan inzage nemen van het verzoekschrift bij het gemeentesecretariaat van Elsene (artikel 1(...)
^