Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 juni 2013
gepubliceerd op 25 september 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van de bloementeelt

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013203424
pub.
25/09/2013
prom.
24/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van de bloementeelt (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van de bloementeelt.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2013.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf Collectieve arbeidsovereenkomst van 1 december 2011 Vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de werknemers tewerkgesteld in de ondernemingen van de bloementeelt (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107590/CO/145) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de ondernemingen in de bloementeelt, welke ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, met uitzondering van het seizoens- en gelegenheidsperonseel zoals bedoeld in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969. § 2. Onder "werknemers" wordt verstaan : de arbeiders en arbeidsters. HOOFDSTUK II. - Functieclassificatie

Art. 2.De functies van de werknemers bedoeld in artikel 1 worden als volgt ingedeeld : Categorie 1 Dit is de categorie waar werknemers zonder ervaring starten.

Het is bijgevolg per definitie een tijdelijke categorie. Wie maximum 18 maanden deze functie heeft uitgeoefend en bijgevolg de nodige kennis/ervaring heeft opgedaan zal automatisch overgaan naar de hogere categorie.

Via een inhoudelijke weging die de effectiviteit van de prestaties beoordeelt, kunnen werknemers vroeger overgaan naar categorie 2.

Categorie 2 Hiertoe behoren de basismedewerkers met ervaring. Zij beoefenen hun job onder de verantwoordelijkheid van een andere persoon die de eindverantwoordelijkheid draagt. Desalniettemin wordt van hen een zekere zelfstandigheid inzake de uitvoering van het werk verwacht. Zij worden niet geacht om polyvalent inzetbaar te zijn.

Categorie 3 Hiertoe behoren de werknemers die zelfstandig technische diensten uitoefenen en hiertoe over een zekere polyvalentie inzake plantengroepen en taken moeten beschikken. Zij hebben verantwoordelijkheid over de kwaliteit van de resultaten van hun eigen werk.

Categorie 4.

Tot deze categorie behoren de werknemers die zelf leiding geven aan een groep van medewerkers uit de lagere categorieën.

Behoren ook tot deze categorie : de werknemers die door de aard van de producten waarmee ze werken (bijvoorbeeld plantenbeschermingsmiddelen) een grote verantwoordelijkheid dragen voor de planten enerzijds en voor hun collega's anderzijds.

Categorie 5 Voor bedrijven groter dan 50 werknemers kan via onderhandelingen op bedrijfsvlak bovenop de sectorale afspraken een extra categorie worden toegevoegd. Het gaat hier om werknemers met de hoogste verantwoordelijkheid. Deze werknemers ontvangen hun order rechtstreeks van de leiding van de onderneming. Ze zijn bovendien eindverantwoordelijk voor de opdrachten en het product. Dit houdt ook in dat zij leiding moeten geven aan andere werknemers van categorie 3 en categorie 4 (die zelf reeds leiding geven aan een groep van medewerkers uit de lagere categorieën), en de verantwoordelijkheid hiervoor dragen. HOOFDSTUK III. - Loonvoorwaarden A. Uurlonen

Art. 3.De minimum uurlonen van de werknemers van 18 jaar en ouder worden voor een wekelijkse arbeidsduur van 38 uren, als volgt vastgesteld : Vanaf 1 januari 2011 : - Categorie 1 : 9,53 EUR; - Categorie 2 : 9,76 EUR; - Categorie 3 : 9,91 EUR; - Categorie 4 : 10,40 EUR; - Categorie 5 : 10,87 EUR.

Art. 4.De minimum uurlonen en de werkelijk uitbetaalde uurlonen verhogen op 1 januari 2012 met 0,3 pct..

Voor de ondernemingen waar de werkelijk uitbetaalde uurlonen hoger liggen dan de gepubliceerde minimum uurlonen, verhoogd met 0,3 pct., kan een gelijkwaardig alternatief worden uitgewerkt. Deze ondernemingsregeling wordt bij collectieve arbeidsovereenkomst neergelegd op de Griffie van de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg uiterlijk op 15 oktober 2011.

Bij ontstentenis van een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsniveau verhogen de werkelijke uurlonen met 0,3 pct. op 1 januari 2012.

B. Barema minderjarigen

Art. 5.Teneinde de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces te bevorderen, worden de minimum uurlonen van de minderjarige werknemers als volgt vastgesteld : - 17 jaar = 85 pct.; - 15 en 16 jaar : 70 pct.

C. Anciënniteitstoeslag

Art. 6.Op de minimum uurlonen wordt een anciënniteitstoeslag toegekend. Deze toeslag bedraagt 0,5 pct. bij een anciënniteit van 5 jaar in de onderneming, 1 pct. bij een anciënniteit van 10 jaar in de onderneming, 1,5 pct. bij een anciënniteit van 15 jaar in de onderneming, 2 pct. bij een anciënniteit van 20 jaar in de onderneming, 2,5 pct. bij een anciënniteit van 25 jaar in de onderneming en 3 pct. bij een anciënniteit van 30 jaar in de onderneming.

Art. 7.De toeslag wordt betaald vanaf de eerste dag van de maand volgend op het bereiken van de anciënniteit van 5, 10, 15, 20, 25 of 30 jaar.

D. Indexering

Art. 8.De minimum uurlonen en de werkelijk uitbetaalde lonen worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 september 2010 (Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2010). HOOFDSTUK IV. - Geldigheid

Art. 9.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2011 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2009, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, tot vaststelling van de loon- en arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de bloementeelt, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 juli 2010 (Belgisch Staatsblad van 3 september 2010).

Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van drie maanden, te betekenen bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^