Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 24 juni 2013
gepubliceerd op 25 september 2013

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1993, laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, betreffende de toekenning van een forfaitaire ARAB-vergoeding

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013203421
pub.
25/09/2013
prom.
24/06/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

24 JUNI 2013. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1993, laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, betreffende de toekenning van een forfaitaire ARAB-vergoeding (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1993, laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, betreffende de toekenning van een forfaitaire ARAB-vergoeding.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 24 juni 2013.

Van Koningswege : De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de handel in brandstoffen Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2011 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1993, laatst gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2007, betreffende de toekenning van een forfaitaire ARAB-vergoeding (Overeenkomst geregistreerd op 22 december 2011 onder het nummer 107554/CO/127)

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, met uitzondering van de werkgevers, de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de handel in brandstoffen van Oost-Vlaanderen.

Art. 2.Artikel 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1993, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende de toekenning van een forfaitaire ARAB-vergoeding, wordt vervangen door de volgende bepaling : "

Art. 3.§ 1. De ARAB-vergoeding wordt per aanwezigheidsuur of een gedeelte ervan aan de arbeiders en arbeidsters toegekend. Met ingang van 1 januari 2012 wordt deze ARAB-vergoeding verhoogd met 0,05 EUR. Dit betekent dat ze vanaf 1 januari 2012 1,1779 EUR zal bedragen. § 2. De ARAB-vergoeding wordt elk jaar op 1 juli aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex.".

Art. 3.Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten in uitwerking van het sectoraal protocolakkoord van 15 juni 2011 voor de jaren 2011 en 2012.

Zij treedt in werking op 1 januari 2012 en wordt afgesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd. Deze opzegging moet minstens drie maanden op voorhand geschieden bij een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de brandstoffenhandel, die zonder verwijl de betrokken partijen in kennis zal stellen.

De termijn van drie maanden begint te lopen vanaf de datum van verzending van bovengenoemde brief.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 juni 2013.

De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^