Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 november 2015
gepubliceerd op 22 december 2015

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015205857
pub.
22/12/2015
prom.
23/11/2015
ELI
eli/besluit/2015/11/23/2015205857/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 NOVEMBER 2015. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2014022017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector sluiten houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 12 augustus 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2014022017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector sluiten houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee, artikel 6;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, gegeven op 11 februari 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 16 februari 2015;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, d.d. 5 juin 2015;

Gelet op de regelgevingsimpactanalyse uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging sluiten houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging;

Gelet op advies 57.900/1/V van de Raad van State, gegeven op 1 september 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het akkoord van de Europese Commissie met betrekking tot de verlenging van de steunmaatregelen op het vlak van de sociale zekerheid voor de sector van de koopvaardij, zeesleepvaart en maritieme bagger, gegeven op 14 september 2015.

Overwegende dat : - de Richtsnoeren nr. C 2004/43 van 17 januari 2004 van de Europese Commissie betreffende staatssteun voor het zeevervoer, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie C 13 van 17 januari 2004, werden omgezet in Belgisch recht; - de huidige steunmaatregelen moeten verlengd worden; - de gewesten eveneens bevoegd zijn geworden voor de vrijstelling van werknemersbijdragen in de sector van de koopvaardij; - de federale overheid bijgevolg enkel de geldigheidsduur van de vrijstelling van werknemersbijdragen voor de bagger- en de zeesleepvaartsector kan verlengen;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Werk, en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Artikel 6, van het koninklijk besluit van 13 januari 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 13/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2014022017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector sluiten houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee, wordt aangevuld met een lid, luidende : "In afwijking van het eerste lid, treedt dit besluit, voor wat de vrijstelling van werknemersbijdragen in de sector van de baggerwerken op zee en de sleepvaartsector betreft, buiten werking op 31 december 2022.".

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2015.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 november 2015.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, K. PEETERS De Minister van Sociale Zaken, Mevr. M. DE BLOCK

^