Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 december 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/01/2014 pub. 22/12/2015 numac 2014015226 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië, gedaan te Buenos Aires op 3 maart 2010 (2) type wet prom. 26/03/2014 pub. 22/12/2015 numac 2015000739 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende optimalisatiemaatregelen voor de politiediensten. - Duitse vertaling type wet prom. 20/07/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015000747 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 26/11/2014 pub. 22/12/2015 numac 2015000748 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 22/12/2015 numac 2015011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg o Advies over de begroting 2016 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie Dit advies is beschikb(...) type wet prom. 08/09/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015015178 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Moldavië, opgemaakt te Brussel op 12 september 2012 (2) type wet prom. 09/09/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015015179 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Albanië, opgemaakt te Brussel op 9 december 2013 (2) type wet prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015015182 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Benelux Unie, gedaan te Brussel op 3 februari 2012 (2) (3)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2015 numac 2015003416 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijke besluiten van 16 oktober 2015 en 16 november 2015 wordt de heer Ignoul Johan met ingang van 1 december 2015, aangeduid in de hoedanigheid van titularis van de staffunctie -1 "Directeur van de Stafdien Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2015 numac 2015003469 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Aanduiding Bij koninklijk besluit van 25 november 2015 wordt Mevr. Romain, Catherine, met ingang van 1 december 2015, aangeduid in de hoedanigheid van titularis van de staffunctie -2 "Business Partner P&O" voor een per Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling administratie van de Raad(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2015 numac 2015007304 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel. - Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 1035 van 30 oktober 2015, wordt aan Mevr. Marguerite Cerfontaine, op 1 december 2015 eervol ontslag uit haar ambt van leraar aan de Koninklijke School vo Zij wordt de toestemming verleend om de titel van hoogleraar eershalve te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2015 numac 2015007306 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1038 van 9 november 2015, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2015 numac 2015007305 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 1037 van 9 november 2015, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren va Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 30/10/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015012183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2007 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen van de dagbladpers type koninklijk besluit prom. 26/10/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015012189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, tot wijziging en coördinatie van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de instelling van een fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 16/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015012230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 april 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de opleiding en tewerkstelling van personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2015 numac 2015015181 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Administratie binnencarrière. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 23 november 2015, wordt op zijn aanvraag, eervol ontslag verleend op 30 november 2015 aan de heer Jacques D'HUYSSER, attaché - klasse A3 in het Franse taalkader, bij de Fe Hij is ertoe gemachtigd zijn pensioenrechten te doen gelden op 1 december 2015 en de titel van zijn(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2015 numac 2015022564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Stafdienst Personeel en Organisatie. - Burgerlijke eretekens Koninklijk besluit van 6 december 2015 : A. Voor meer dan 35 jaren dienst Het Burgerlijk Kruis 1ste klasse wordt verleend aan : De heer Clippe Bernard, administratief assisten Mevr. Demuynck Martine, administratief assistent bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid,(...) type koninklijk besluit prom. 02/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015024295 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende verlenging van de maatregel tot schorsing van de toepassing van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 waarbij de koepokinenting verplicht gemaakt wordt type koninklijk besluit prom. 06/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205180 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustrie ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 09/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de pannenbakkerijen ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijslagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 13/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205788 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het referentiejaar dat gebruikt wordt om aan te tonen dat de onderneming in moeilijkheden is in de zin van artikel 77/1, § 4, 1° en 3°, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten type koninklijk besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205665 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 12, 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van artikel 6ter van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk type koninklijk besluit prom. 06/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205854 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, wat betreft de vrijstelling van werknemersbijdragen ten behoeve van ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee type koninklijk besluit prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205857 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 januari 2014 houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector, en houdende vrijstelling van de werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de baggerwerken op zee type koninklijk besluit prom. 30/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205859 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Franstalige Departementale Raad van Beroep type ministerieel besluit prom. 06/10/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015000752 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Nederlandstalige Departementale Raad van Beroep type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002035 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015002036 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 23/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015018387 bron institut scientifique de sante publique Ministerieel besluit waarbij bepaalde bevoegdheden binnen het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid worden gedelegeerd type ministerieel besluit prom. 07/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205825 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding der instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid alsmede van de personen die ermede belast zijn het secretariaat ervan te verzekeren

arrest

type arrest prom. 15/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015003460 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van de dienst International Exchange of Information, binnen de Administratie Kleine en Middelgrote Ondernemingen type arrest prom. -- pub. 22/12/2015 numac 2015205216 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 152/2015 van 29 oktober 2015 Rolnummers : 6029, 6036, 6049, 6050 en 6077 In zake : de beroepen tot vernietiging van het Vlaamse decreet van 4 (...) Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 11/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015036583 bron vlaamse overheid DECREET tot wijziging van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging en het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat betreft de aanpassing van de aanrekening van de kosten voor publieke drinkwatervoorziening en de kosten voor gemeentelijke en bovengemeentelijke sanering

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/10/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015029640 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van sommige leden van de Commissie belast met het verstrekken van een advies over de aanvragen om afwijking van de leerwijzen beschreven in de referentiesystemen van de eindcompetenties en de kennis vereist op het einde van de doorstromingsafdeling van de algemene en technologische humaniora in wiskunde, basiswetenschappen en algemene wetenschappen en van de gemeenschappelijke eindcompetenties en kennis op het einde van de kwalificatie-afdeling van de technische en beroepshumaniora in wetenschappelijke opvoeding, in het Frans en in economische en sociale opleiding, alsook in historische en aardrijkskundige opleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015029649 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2014 betreffende de bijzondere voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor optreden en begeleiding in het kader van de gezinsopvang

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015031881 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globaal bedrag van € 28.250.000 ten gunste van de gemeenten voor de herwaardering van de wijken

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015036563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot rangschikking van onbevaarbare waterlopen op het grondgebied van de provincie Limburg in een hogere of lagere categorie zoals bedoeld in artikel 4bis, § 3, van de wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 10/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015205869 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009, gewijzigd op 12 mei 2011, 13 december 2012, 21 februari 2013, 8 mei 2013, 17 oktober 2013 en 19 maart 2015 en 16 juli 2015 tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanleg overeenkomstig artikel 49bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

overeenkomst

type overeenkomst prom. 11/12/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015022562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot uitvoering van artikel 141, § 1, 4°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

omzendbrief

type omzendbrief prom. -- pub. 22/12/2015 numac 2015000759 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Omzendbrief. - Oprichting van een zonaal informatiecomité voor het brandweerpersoneel Mevrouw, Mijnheer de Voorzitter, Aan de voorzitters van de hulpverleningszones, Met de hervorming van de brandwee Sinds de hervorming van de brandweerdiensten ontbreekt zo'n platform. Nochtans heeft zowel de zonel(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 22/12/2015 numac 2015000768 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erkenning als opleidingsinstelling voor het personeel van de bewakingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 8 december 2015 w

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/12/2015 numac 2015205935 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 november 2015 wordt de heer Van der Marliere, Nic M.E.L., benoemd tot Commandeur in de Kroonorde, voor zijn bijdrage aan de "Flanders Memorial Garden", te Londen. Hij neemt z
^