Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 13 januari 2014
gepubliceerd op 30 januari 2014

Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2014022017
pub.
30/01/2014
prom.
13/01/2014
ELI
eli/besluit/2014/01/13/2014022017/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

13 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector


VERSLAG AAN DE KONING Sire, 1. Algemeen De Europese Commissie heeft op 17 januari 2004 nieuwe communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer uitgevaardigd (nr.C 2004/43, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, nr. C 13 van 17 januari 2004, blz. 3 e.v. - verder "de nieuwe richtsnoeren" genoemd) ter vervanging van de communautaire richtsnoeren betreffende overheidssteun voor het zeevervoer van 5 juli 1997 (nr. 97/C 205/05, gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 205 van 5 juli 1997, blz. 5 e.v.- verder "de oude richtsnoeren"genoemd). Deze nieuwe richtsnoeren dienen te worden omgezet in Belgisch recht.

De oude richtsnoeren zijn met het koninklijk besluit van 10 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022372 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 24/09/1998 numac 1998012318 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling, gesloten ter uitvoering van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen - brugpensioen - loopbaanonderbreking en deeltijdse arbeid sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997003229 bron ministerie van financien Koninklijk besluit met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022363 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997022376 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen sluiten houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen omgezet in het Belgisch intern recht. Het voornoemd koninklijk besluit van 18 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997003229 bron ministerie van financien Koninklijk besluit met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022363 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997022376 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen sluiten voegde een nieuw artikel 3, § 1 in in de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij.

Sedertdien zijn de werkgevers uit de koopvaardijsector vrijgesteld van het betalen van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen, in de terminologie van de voornoemde besluitwet van 7 februari 1945 de bijdragen van de reder en de bijdragen van de zeeman genoemd.

De nieuwe richtsnoeren stellen nieuwe criteria vast op grond waarvan staatssteun voor het zeevervoer voortaan overeenkomstig de communautaire voorschriften zal worden goedgekeurd.

De ter zake vigerende internrechterlijke bepalingen moeten bijgevolg aan die nieuwe voorwaarden en criteria worden aangepast.

Net zoals dat voor de oude richtsnoeren het geval was, zijn de nieuwe richtsnoeren van toepassing op steunmaatregelen die voor het zeevervoer worden getroffen.

Steunmaatregelen aan de scheepsbouwsector vallen niet onder de toepassing van de nieuwe richtsnoeren (zie punt 2.1., tweede lid van die richtsnoeren).

In vergelijking met de oude richtsnoeren bevatten de nieuwe richtsnoeren ook meer concrete verwijzingen naar bepaalde deelsectoren van het zeevervoer waarvoor zij inzonderheid toepassing vinden.

In dat verband bepalen de nieuwe richtsnoeren in het punt 3.2 met betrekking tot de steunmaatregelen inzake arbeidskosten duidelijk dat zij onder bepaalde voorwaarden eveneens gelden voor het zeevervoersgedeelte van sleep- en baggerwerkzaamheden.

Onder de oude richtsnoeren werden de voordelen in het kader van deze richtsnoeren voor de sector van de sleepvaart en de baggersector geregeld in aparte koninklijke besluiten. 1. Voor de baggersector werd de gedeeltelijke vrijstelling van de werkgeversbijdragen geregeld in het koninklijk besluit van 25 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 25/04/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997003294 bron ministerie van financien Koninklijk besluit genomen met toepassing van artikelen 2 en 3, § 1, 2° en § 2 van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie, houdende wijziging van artikel 216 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 sluiten houdende vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector met toepassing van artikel 7, § 2 van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen;de gedeeltelijke vrijstelling van de storting van de werknemersbijdragen vond men terug in het koninklijk besluit van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector sluiten houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector. 2. Voor de sleepvaartsector wordt de gedeeltelijke vrijstelling van de werkgevers- en werknemersbijdragen geregeld in het koninklijk besluit van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector sluiten houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector. Onderhavig koninklijk besluit strekt ertoe de steunmaatregelen die inzake de arbeidskosten en meer bepaald inzake de sociale zekerheid momenteel reeds van toepassing zijn in uitvoering van de oude richtsnoeren voor de sector van de koopvaardij en de sector van de zeesleepvaart te vervangen door een nieuwe tekst die de regeling volledig in overeenstemming moet brengen met de gewijzigde voorwaarden en criteria die door de nieuwe richtsnoeren worden opgelegd.

Onderhavig koninklijk besluit strekt ertoe de nieuwe richtsnoeren om te zetten in het Belgisch recht voor wat de maatregelen inzake de sociale zekerheid op het niveau van de arbeidskosten betreft (punt 3.2 van de nieuwe richtsnoeren).

Voor de baggersector werd deze omzetting in het Belgisch recht reeds geregeld in het koninklijk besluit van 26 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009022247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37ter van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector sluiten tot uitvoering van artikel 37ter van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector sluiten houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2009.

Naast de bepalingen inzake arbeidskosten bevatten de nieuwe richtsnoeren in het punt 3.1 eveneens bepalingen die verband houden met de fiscale behandeling van rederijen. Deze bepalingen van de richtsnoeren vormen het voorwerp van andere wetgeving, uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën.

De Raad van State, afdeling wetgeving, eerste kamer, heeft op 8 november 2013, met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, advies uitgebracht over onderhavig koninklijk besluit.

Het koninklijk besluit werd aangepast aan de opmerkingen van de Raad van State.

Er werd een voorafgaand onderzoek `betreffende de coördinatie van het federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling' uitgevoerd waaruit gebleken is dat er geen effectbeoordeling vereist is.

De andere opmerkingen van de Raad van State worden beantwoord in de artikelsgewijze bespreking bij het desbetreffende artikel. 2. Artikelsgewijze bespreking Artikel 1.Dit artikel bepaalt uitdrukkelijk dat onderhavig koninklijk besluit van toepassing is op communautaire zeelieden die tewerkgesteld zijn aan boord van in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geregistreerde zeeschepen.

Dit artikel herneemt letterlijk de definitie van de notie "communautaire zeelieden" zoals die in het punt 3.2 van de nieuwe richtsnoeren is opgenomen.

Die notie wordt anders ingevuld naargelang het gaat om : - zeelieden die werken aan boord van schepen (met inbegrip van ro-ro-veerboten) die geregelde passagiersdiensten tussen havens van de Gemeenschap verzorgen; - zeelieden die aan boord van andere schepen werken.

In toepassing van de oude richtsnoeren werden steunmaatregelen toegestaan voor alle zeelieden die werken aan boord van schepen die in een lidstaat zijn geregistreerd en die belasting en socialezekerheidsbijdragen in een lidstaat moeten betalen.

Volgens de Europese Commissie is het intussen duidelijk geworden dat de druk van de internationale concurrentie op Europese reders bij het internationale vrachtvervoer zeer hevig is, terwijl deze bij het geregelde passagiersvervoer binnen de Gemeenschap lichter is.

De Europese Commissie meent daarom dat de bevordering van het concurrentievermogen bij het internationale vrachtvervoer door het toekennen van socialezekerheidsvoordelen voor alle zeelieden die in een lidstaat belastingen en/of socialezekerheidsbijdragen moeten betalen, een belangrijke doelstelling van de steun is teneinde te vermijden dat de betrokken Europese reders zouden worden aangezet tot een uitvlagging van hun vloot.

Anderzijds heeft de Europese Commissie vastgesteld dat het geregelde passagiersvervoer binnen de Gemeenschap een belangrijke werkgelegenheid voor de Europese burgers oplevert.

In dat geval is de bescherming van de werkgelegenheid binnen de Gemeenschap dan ook een belangrijke doelstelling van de steun en wordt de steunmaatregel beperkt tot de socialezekerheidsbijdragen die verband houden met de lonen van zeelieden die burger zijn van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die werken aan boord van schepen die geregelde passagiersdiensten tussen havens van de Europese Gemeenschap verzorgen.

De Europese Commissie staat er namelijk op dat de definitie van communautaire zeelieden, zoals die in de nieuwe richtsnoeren is opgenomen, letterlijk en integraal in het Belgisch interne recht wordt overgenomen. De Directie-generaal Energie en Transport van de Europese Commissie heeft via brief van 2 februari 2005 de Belgische autoriteiten ingelicht over het feit dat België zich ertoe dient te verbinden de steunmaatregelen die gelden in het kader van de nieuwe richtsnoeren, ook te laten gelden op de sector van het passagiersvervoer. Aangezien de genoemde brief van 2 februari 2005 in feite een aanvulling is van de Richtsnoeren nr. C 2004/43 van 17 januari 2004, bevat onderhavig koninklijk besluit dan ook een verwijzing naar deze sector.

De nieuwe richtsnoeren definiëren communautaire zeelieden als burgers van de Europese Economische Ruimte wanneer het zeelieden betreft die werken aan boord van schepen, met inbegrip van ro-ro veerboten, die geregelde passagiersdiensten tussen havens van de Gemeenschap verzorgen en, in alle andere gevallen, alle zeelieden die in een lidstaat belasting en/of socialezekerheidsbijdragen moeten betalen.

De nieuwe richtsnoeren vermelden expliciet dat sleep- en baggerwerkzaamheden voor wat het zeevervoersgedeelte van die activiteiten betreft, in aanmerking komen voor het verkrijgen van door de Europese Commissie toegelaten steunmaatregelen. Bijgevolg dient men de voorwaarden af te bakenen onder dewelke deze twee sectoren in aanmerking kunnen komen voor de toepassing van de steunmaatregelen in uitvoering van de richtsnoeren. Toch bakent het tweede lid van het tweede artikel enkel de voorwaarden af onder dewelke de sleepvaartsector in aanmerking kan komen voor de toepassing van de in dit koninklijk besluit bedoelde steunmaatregelen. Wat de toepassing van de vermindering van de socialezekerheidsbijdragen in het kader van de richtsnoeren op de sector van de baggervaart betreft is deze geregeld in een ander, apart koninklijk besluit, nl. het koninklijk besluit van 26 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009022247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37ter van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector sluiten tot uitvoering van artikel 37ter van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector sluiten houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 10 juni 2009. Het is immers zo dat de sleepvaartsector valt onder het toepassingsgebied van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, terwijl de baggervaartsector ressorteert onder de (algemene) wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en hun uitvoeringsbesluiten. Bijgevolg maken de voorwaarden onder dewelke de baggervaartsector in aanmerking kan komen voor de toepassing van steunmaatregelen in uitvoering van de nieuwe richtsnoeren deel uit van een apart koninklijk besluit.

De nieuwe richtsnoeren stellen nu zeer duidelijk dat de steunmaatregelen enkel verband mogen houden met het zeevervoersgedeelte van de sleepvaart- en baggerwerkzaamheden.

Verder moeten de communautaire zeelieden werken aan boord van in een lidstaat geregistreerde zeewaardige sleepboten en baggerschepen met eigen voortstuwing die minstens 50 % van hun bedrijfstijd vervoer op zee verrichten.

Bijgevolg is onderhavig koninklijk besluit eveneens van toepassing op het zeevervoersgedeelte van de sleepwerkzaamheden verricht door communautaire zeelieden aan boord van in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geregistreerde zeewaardige sleepboten die minstens 50 % van hun bedrijfstijd vervoer op zee verrichten. Overeenkomstig de nieuwe richtsnoeren mag een evenredig deel van de wachttijd in aanmerking worden genomen als zeevervoer voor de berekening van de bedoelde drempel van 50 %.

Art. 2.Net zoals in uitvoering van de oude richtsnoeren, kan België in het kader van de nieuwe richtsnoeren vrijstelling verlenen van de betaling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen. De sector van de koopvaardij en de zeesleepvaart ressorteren onder de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij en dienen de beoogde bijdragen te betalen aan de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (hierna H.V.K.Z.). Men spreekt in dit verband van werkgeversbijdragen en zeeliedenbijdragen (werknemersbijdragen).

Artikel 2 definieert in de eerste paragraaf de werkgeversbijdragen waarvoor een vrijstelling kan worden verleend; in de tweede paragraaf worden de zeeliedenbijdragen gedefinieerd die kunnen behouden worden door de werkgevers.

Voor wat betreft de opmerking van de Raad van State m.b.t. artikel 2, § 2, van onderhavig koninklijk besluit kan het volgende opgemerkt worden : Het principe van de bepaling vermeld in artikel 2, § 2, van onderhavig besluit werd overgenomen uit het koninklijk besluit van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector sluiten houdende vrijstellingen van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector en het koninklijk besluit van 10 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022372 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 24/09/1998 numac 1998012318 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling, gesloten ter uitvoering van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen - brugpensioen - loopbaanonderbreking en deeltijdse arbeid sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997003229 bron ministerie van financien Koninklijk besluit met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022363 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997022376 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen sluiten houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen.

De betreffende regeling bestaat bijgevolg al geruime tijd voor de sector van de koopvaardij en voor de sleepvaartsector. De regeling bestaat trouwens ook voor de baggersector en is opgenomen in het koninklijk besluit van 26 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009022247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37ter van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector sluiten tot uitvoering van artikel 37ter van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector sluiten houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector. Voormeld koninklijk besluit van 26 april 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/04/2009 pub. 10/06/2009 numac 2009022247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 37ter van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en tot opheffing van het koninklijk besluit van 16 mei 2001 houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector sluiten zet de nieuwe richtsnoeren 2004 om in Belgisch recht voor wat de maatregelen inzake de sociale zekerheid op het niveau van de arbeidskosten betreft (punt 3.2 van de nieuwe richtsnoeren) voor de baggersector.

De Raad van State heeft, in het kader van zijn adviesprocedure met betrekking tot voormelde regelgevingen, in het verleden nooit een opmerking gemaakt over het feit dat betreffende regeling beschouwd wordt als een vrijstelling van werknemersbijdragen.

In de memorie van toelichting van artikel 3, § 1, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, ingevoegd door de wet van 12 augustus 2000, wordt duidelijk vermeld dat de reders, mits garantie van een welbepaald tewerkstellingscijfer, vrijgesteld worden van betaling van werkgeversbijdragen van sociale zekerheid en van storting van een deel van de bijdragen van de zeelieden. De betreffende regeling is bijgevolg de wil van de wetgever.

Art. 3.Het doel van de richtsnoeren (zowel de oude als de nieuwe) is het behoud van werkgelegenheid in de sector van het zeevervoer binnen de Europese Economische Ruimte. Bijgevolg dienen de werkgevers uit de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaart een bepaald arbeidsvolume te handhaven.

In de eerste paragraaf van dit artikel wordt bepaald dat de reders een bepaald aantal arbeidsplaatsen moeten garanderen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de arbeidsplaatsen voor de op de Poollijst ingeschreven zeelieden en shoregangers enerzijds en voor de op de Poollijst ingeschreven officieren anderzijds.

De tweede paragraaf omschrijft wat men juist moet verstaan onder de notie `arbeidsplaats'.

De derde paragraaf verduidelijkt dat wat betreft het naleven van de tewerkstellingsnorm er geen rekening is gehouden met de zeevarenden die deel uitmaakten van de Regie voor Maritiem Transport. In 1997 werd de toenmalige Regie voor Maritiem Transport ontbonden (uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie). Ingevolge artikel 2quater van de voornoemde besluitwet van 7 februari 1945 vallen de varende werknemers bedoeld in artikel 15 van het koninklijk besluit van 18 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de ontbinding van de Regie voor Maritiem Transport ter uitvoering van artikel 3, § 1, 6°, van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie onder het toepassingsgebied van de voornoemde besluitwet van 7 februari 1945. Deze categorie van varende werknemers wordt niet in aanmerking genomen voor de toepassing van de norm.

Net zoals bij de maatregelen in het kader van de oude richtsnoeren, dienen ook de maatregelen in het kader van de nieuwe richtsnoeren te worden geëvalueerd. Bovendien is het van noodzakelijk belang de impact van deze vrijstellingen op het arbeidsvolume in de sector van de zeevaart in het algemeen (en in het bijzonder in de sector van de koopvaardij en zeesleepvaart) te kunnen nagaan. Daarom wordt aan het Paritair Comité van de Koopvaardij gevraagd een jaarlijks evaluatierapport op te maken. Dit rapport moet worden overgemaakt aan de Minister van Werk en aan de Minister van Sociale Zaken. Afwijking van de vooropgestelde tewerkstellingsnorm kan gebeuren indien er sprake is van overmacht. In dit geval moeten de gronden voor overmacht worden meedegedeeld aan de twee voornoemde Ministers.

Art. 4.De betrokken reders dienen de H.V.K.Z. in kennis te stellen van een aantal gegevens met betrekking tot het aantal dagen waarvoor de socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn en het aan de zeeman betaalde brutoloon.

Art. 5.Dit artikel strekt ertoe de vrijstellingen verleend in het kader van de oude richtsnoeren op te heffen vanaf 30 juni 2005.

Art. 6.De inwerkingtreding van dit koninklijk besluit wordt vastgesteld op 1 juli 2005, datum vanaf dewelke de huidige steunmaatregel overeenkomstig de bepalingen van het punt 13 van de nieuwe richtsnoeren, "Dienstige maatregelen", met die nieuwe richtsnoeren in overeenstemming moest zijn gebracht.

De datum van inwerkingtreding van het besluit werd behouden ondanks de opmerkingen van de Raad van State.

Voor wat betreft de opmerking van de Raad van State betreffende de retroactiviteit kan het volgende opgemerkt worden : Zonder retroactiviteit van de datum van inwerkingtreding van onderhavig koninklijk besluit zou de Europese Commissie de steunmaatregelen die worden verleend aan de werknemers en werkgevers uit de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector als onwettig beschouwen, omdat deze in dat geval in strijd zijn met de bepalingen van punt 13 van de richtsnoeren 2004.

De sector van de koopvaardij en de sleepvaart zijn reeds vanaf de publicatie van de Richtsnoeren in 2004 op de hoogte van de nieuw toe te passen regelgeving. Onderhavig koninklijk besluit werd trouwens opgesteld in overleg met de sector, die hiermee ook volledig akkoord is gegaan. Er is bijgevolg geen sprake van een retroactieve last voor de betrokken reders of een aantasting van de rechten van betrokkenen.

Gelet op de hoge concurrentiestrijd op wereldvlak in de betrokken sectoren, zijn de steunmaatregelen die worden vermeld in onderhavig koninklijk besluit absoluut noodzakelijk voor de goede werking van de sector van de koopvaardij en de sleepvaart in België. Indien er geen steunmaatregelen zouden verleend worden dan zou dit zeer negatieve effecten kunnen teweegbrengen op het concurrentievermogen van deze sectoren.

Dit artikel bepaalt eveneens dat de steunmaatregelen in het kader van de nieuwe richtsnoeren gelden tot 30 juni 2015. De Directie-generaal Energie en Transport van de Europese Commissie heeft met haar brief van 2 februari 2005 de Belgische autoriteiten ingelicht over het nieuwe standpunt van de Europese Commissie dat steunmaatregelen voortaan nog slechts voor maximum tien jaar worden goedgekeurd.

Aangezien de genoemde brief van 2 februari 2005 in feite moet beschouwd worden als een aanvulling van de Richtsnoeren nr. C 2004/43 van 17 januari 2004, dienen de steunmaatregelen in het kader van de nieuwe richtsnoeren een beperkte looptijd van 10 jaar te hebben.

Wij hebben de eer te zijn, Sire, van Uwe Majesteit, de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars, De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

ADVIES 54.274/1 VAN 8 NOVEMBER 2013 VAN DE AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE Op 9 oktober 2013 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Minister van Sociale Zaken verzocht binnen een termijn van dertig dagen een advies te verstrekken over een ontwerp van koninklijk besluit `tot omzetting in het Belgisch recht van de Communautaire richtsnoeren 2004/43 van 17 januari 2004 van de Commissie van de Europese Unie betreffende staatssteun voor het zeevervoer voor de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaart en tot opheffing van het koninklijk besluit van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector sluiten houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector en het koninklijk besluit van 10 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022372 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 24/09/1998 numac 1998012318 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling, gesloten ter uitvoering van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen - brugpensioen - loopbaanonderbreking en deeltijdse arbeid sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997003229 bron ministerie van financien Koninklijk besluit met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022363 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997022376 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen sluiten houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen'. 1. Met toepassing van artikel 84, § 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de te vervullen vormvereisten is voldaan. Strekking en rechtsgrond van het ontwerp 2.1. Het om advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit strekt ertoe uitvoering te geven aan artikel 3, § 1, van de besluitwet van 7 februari 1945 `betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij', dat er in beginsel, behoudens wat hierna wordt opgemerkt (randnr. 3), ook rechtsgrond voor biedt. Artikel 3, § 1, luidt : "De sociale zekerheidsbijdragen worden berekend op basis van het loon van de zeeman.

Onder loon van de zeeman wordt verstaan : de standaardgage vermeerderd met de overuren en met alle vergoedingen toegekend aan de betrokkenen.

De Koning kan, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van het beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden, voor de categorieën van zeelieden die zijn tewerkgesteld aan boord van een schip geregistreerd in een lidstaat van de Europese Unie en onder de voorwaarden die Hij bepaalt, vrijstelling verlenen van de betaling van het geheel of het gedeelte van de bijdragen verschuldigd door de reder en/of door de zeelieden ingevolge deze wet of andere wettelijke of reglementaire bepalingen.

De reders kunnen enkel van de in het derde lid bedoelde vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen genieten indien zij de tewerkstellingsnorm respecteren.

De Koning stelt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad en na advies van het beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden, de tewerkstellingsnormen vast, enerzijds voor zeelieden en shoregangers en anderzijds voor officieren.

Hij bepaalt de modaliteiten omtrent de evaluatie van de eerbiediging van de tewerkstellingsnormen, de afwijkingsmogelijkheden van deze tewerkstellingsnormen, alsook de rechtvaardigingsgronden en de mogelijke sanctionering bij afwijking." 2.2. De in het ontwerp opgenomen regeling komt in de plaats van de regelingen opgenomen in het koninklijk besluit van 10 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022372 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 24/09/1998 numac 1998012318 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling, gesloten ter uitvoering van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen - brugpensioen - loopbaanonderbreking en deeltijdse arbeid sluiten `tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997003229 bron ministerie van financien Koninklijk besluit met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022363 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997022376 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen sluiten houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen' en in het koninklijk besluit van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector sluiten `houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector', die worden opgeheven.

Het voorliggende ontwerp herneemt grotendeels die regelingen. Wel wordt het toepassingsgebied, zowel wat betreft de begunstigden als wat betreft de bijdragen inzake sociale zekerheid waarvan vrijstelling wordt gegeven, in overeenstemming gebracht met de communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer voor de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaart (1). 2.3. De ontworpen regeling heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2005 en treedt buiten werking op 1 juli 2015. 3. Artikel 2, § 2, van het ontwerp voorziet in een regeling waarbij de zeeliedenbijdragen worden berekend op een begrensd loon en de reder het bedrag dat overeenstemt met de persoonlijke bijdragen berekend op het verschil tussen dit begrensd loon en het maandelijks loon kan behouden.Naar het oordeel van de Raad van State, afdeling Wetgeving, kan een dergelijke regeling, waarbij de zeeliedenbijdragen worden ingehouden op het werkelijk loon, en de reder een bepaald gedeelte van die bijdragen mag behouden, niet worden gelijkgesteld met een regeling inzake vrijstelling van de betaling van de zeeliedenbijdragen zoals bedoeld in het voornoemd artikel 3, § 1, van de besluitwet van 7 februari 1945 (2). De in artikel 2, § 2, opgenomen regeling kan bijgevolg in die vorm niet in het ontwerp worden behouden.

Vormvereisten 4. De voorgenomen vrijstellingen vormen staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, die overeenkomstig artikel 108, lid 3, van dat verdrag moet worden aangemeld. Wat dat laatste betreft wordt in de aanhef van het ontwerp verwezen naar een akkoord van de Europese Commissie gegeven op 13 juni 2007, en naar een brief van de Directie generaal Energie en Transport van de Europese Commissie van 2 februari 2005. In die brief wordt aan de Belgische autoriteiten uitdrukkelijk gevraagd om zich ertoe te verbinden "de notifier le régime d'aides avant l'issue de la dixième année qui suit la décision, à savoir dans le cas d'espèce le 31 décembre 2015". Bij brief van 18 maart 2005 heeft de Minister van Sociale Zaken medegedeeld dat de Belgische autoriteiten zich ertoe verbinden om de steunmaatregelen opnieuw bij de Europese Commissie aan te melden voor 31 december 2015. 5. Uit de bij de adviesaanvraag gevoegde stukken kan niet worden afgeleid dat met betrekking tot het ontwerp een voorafgaand onderzoek in de zin van artikel 19/1, § 1, van de wet van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 bron diensten van de eerste minister 5 MEI 1997 Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling sluiten `betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling' heeft plaats gehad.Een dergelijk voorafgaand onderzoek is nochtans in dit geval vereist, aangezien het ontwerp niet valt onder één van de vrijstellingscategorieën bepaald in het koninklijk besluit van 20 september 2012 `houdende uitvoering van artikel 19/1, § 1, tweede lid van hoofdstuk V/1 van de wet van 5 mei 1997Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 bron diensten van de eerste minister 5 MEI 1997 Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling sluiten betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling', en zal bijgevolg alsnog moeten worden uitgevoerd.

Indien uit dat voorafgaand onderzoek bovendien zou blijken dat een effectbeoordeling vereist is in de zin van artikel 19/2 van de voornoemde wet, en als gevolg daarvan nog wijzigingen zouden worden aangebracht in de tekst van het ontwerp, dienen die wijzigingen eveneens voor advies aan de Raad van State, afdeling Wetgeving, te worden voorgelegd.

Van de nakoming van dit verplichte vormvereiste zal uiteraard ook melding moeten worden gemaakt in de aanhef van het ontwerp.

Onderzoek van de tekst Opschrift 6. Het verdient aanbeveling om het opschrift van het ontworpen besluit te vereenvoudigen, door enkel melding te maken van het eigenlijke voorwerp van de ontworpen regeling, namelijk het verlenen van een vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector (3).Dat met het ontwerp de aanpassing van de bestaande regelingen aan de voornoemde communautaire richtsnoeren wordt beoogd, blijkt immers ook al uit de aanhef van het ontwerp.

Aanhef 7. In het zevende lid van de aanhef dient ook melding te worden gemaakt van het (tweede) akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 3 oktober 2013. Artikel 7 8. Luidens artikel 7 van het ontwerp heeft het besluit uitwerking met ingang van 1 juli 2005.De nieuwe regeling bevat ten opzichte van de geldende regeling strengere voorwaarden, zodat de retroactiviteit problematisch lijkt.

Het verlenen van terugwerkende kracht aan besluiten is enkel toelaatbaar ingeval voor de retroactiviteit een wettelijke grondslag bestaat, de retroactiviteit betrekking heeft op een regeling die, met inachtneming van het gelijkheidsbeginsel, voordelen toekent of in zoverre de retroactiviteit noodzakelijk is voor de goede werking van de diensten en daardoor, in beginsel, geen verkregen situaties worden aangetast.

Enkel indien de retroactiviteit van de ontworpen regeling in één van de opgesomde gevallen valt in te passen, kan deze worden gebillijkt. (1) Mededeling C(2004) 43 van de Commissie - Communautaire richtsnoeren betreffende staatssteun voor het zeevervoer voor de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaart, Pb.2004, C 13/3. (2) Vgl.met artikel 37ter van de wet van 29 juni 1981Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen sluiten `houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers', waarin wel uitdrukkelijk in de mogelijkheid is voorzien van een dergelijke regeling voor de baggervaartsector. (3) Zie bijv.het opschrift van het op te heffen koninklijk besluit van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector sluiten.

De kamer was samengesteld uit : De heren : Marnix VAN DAMME, kamervoorzitter;

Wilfried VAN VAERENBERGH en Wouter PAS, staatsraden;

Marc RIGAUX en Michel TISON, assessoren;

Mevr. Greet VERBERCKMOES, griffier.

Het verslag is uitgebracht door Tim CORTHAUT, auditeur.

De overeenstemming tussen de Franse en de Nederlandse tekst van het advies is nagezien onder toezicht van Wilfried VAN VAERENBERGH, staatsraad.

De griffier, G. Verberckmoes.

De voorzitter, M. Van Damme.

13 JANUARI 2014. - Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 12 augustus 2000;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector sluiten houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022372 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 24/09/1998 numac 1998012318 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling, gesloten ter uitvoering van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen - brugpensioen - loopbaanonderbreking en deeltijdse arbeid sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997003229 bron ministerie van financien Koninklijk besluit met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022363 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997022376 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen sluiten houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, laatst gewijzigd bij het koninklijk besluit van 26 mei 2002;

Gelet op het akkoord van de Europese Commissie, gegeven op 13 juni 2007;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 28 augustus 2008 en 2 oktober 2013;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden, gegeven op 9 januari 2009 en op 7 mei 2013;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting d.d. 22 juli 2009 en op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting d.d. 3 oktober 2013;

Gelet op het voorafgaand onderzoek met betrekking tot de noodzaak om een effectbeoordeling uit te voeren, waarbij besloten is dat een effectbeoordeling niet vereist is;

Gelet op advies 54.274/1 van de Raad van State, gegeven op 8 november 2013, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat : - de Richtsnoeren nr. C 2004/43 van 17 januari 2004 van de Europese Commissie betreffende staatssteun voor het zeevervoer gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie C 13 van 17 januari 2004 dienen te worden omgezet in Belgisch recht; - de Richtsnoeren nr. C 2004/43 van 17 januari 2004 van de Europese Commissie betreffende staatssteun voor het zeevervoer in het punt 13, "Dienstige maatregelen", de lidstaten die momenteel steunregelingen kennen die onder de toepassing van de genoemde richtsnoeren vallen, ertoe verplicht die steunregelingen zodanig aan te passen dat die uiterlijk op 30 juni 2005 aan de genoemde richtsnoeren voldoen; - de Directie-generaal Energie en Transport van de Europese Commissie met haar brief van 2 februari 2005, de Belgische autoriteiten heeft ingelicht over het nieuwe standpunt van de Europese Commissie dat steunmaatregelen voortaan nog slechts voor maximum tien jaar worden goedgekeurd; - de genoemde brief van 2 februari 2005 in feite een aanvulling is van de Richtsnoeren nr. C 2004/43 van 17 januari 2004;

Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en van de Minister van Werk en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op communautaire zeelieden die tewerkgesteld zijn aan boord van in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geregistreerde zeeschepen.

Met communautaire zeelieden worden bedoeld : - burgers van de Europese gemeenschap of van de Europese Economische Ruimte wanneer het zeelieden betreft die werken aan boord van schepen, met inbegrip van ro-ro veerboten, die geregelde passagiersdiensten tussen havens van de Gemeenschap verzorgen; - in alle andere gevallen alle zeelieden die in een lidstaat belasting en/of sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen.

Dit besluit is eveneens van toepassing op het zeevervoersgedeelte van de sleepwerkzaamheden verricht door communautaire zeelieden aan boord van in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte geregistreerde zeewaardige sleepboten die minstens 50 % van hun bedrijfstijd vervoer op zee verrichten. Een evenredig deel van de wachttijd wordt in aanmerking genomen als zeevervoer voor de berekening van de bedoelde drempel van 50 %.

Art. 2.§ 1. De reders, bedoeld in artikel 2, § 1, 2°, van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, worden vrijgesteld van de betaling van bepaalde werkgeversbijdragen aan de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden, onder de voorwaarden bepaald in artikel 3.

Het gaat om de bijdragen bedoeld in de artikelen 3, § 3, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° en 7° ; § 3quater van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij, artikel 121 en artikel 122 van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, artikel 57 van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, artikel 59, 1° en artikel 59ter, § 1 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, artikel 58 en artikel 60 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen, de artikelen 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit van 27 november 1996 tot instelling van een bijzondere werkgeversbijdrage ter financiering van het stelstel van de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitestoeslag voor oudere werklozen, in toepassing van artikel 3, § 1, 4° van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Monetaire Unie, voorzover er wordt voldaan aan de tewerkstellingsgaranties vermeld in artikel 3 van dit besluit. § 2. Onder dezelfde voorwaarden, wordt de reder toegelaten de zeeliedenbijdragen, berekend op basis van een maandloon van 1/12e van het bedrag bedoeld in artikel 7, derde lid van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust en overlevingspensioen voor werknemers, van toepassing gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan het lopende jaar, te betalen aan de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden, en het bedrag dat overeenstemt met de persoonlijke bijdragen berekend op het verschil tussen dit begrensd loon en het maandelijks loon te behouden.

Art. 3.§ 1. De reders waarborgen minimaal 60 arbeidsplaatsen voor de op de lijst van de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij ingeschreven zeelieden en shoregangers en 256 arbeidsplaatsen voor de op de lijst van de Pool van Zeelieden ter Koopvaardij ingeschreven officieren. § 2. Onder arbeidsplaats wordt verstaan een vacante plaats gedurende 365 dagen per jaar voor een varend koopvaardijpersoneelslid. Dit betekent 60 x 1,7 = 102 tewerkstellingen voor zeelieden en shoregangers en 256 x 1,7 = 435 tewerkstellingen voor officieren. § 3. Bij de evaluatie van de naleving van de tewerkstellingsnorm, bedoeld in §§ 1 en 2, wordt geen rekening gehouden met de varende werknemers, bedoeld in artikel 2quater van de voornoemde besluitwet van 7 februari 1945. § 4. Het Paritair Comité van de Koopvaardij onderzoekt jaarlijks of voldaan is aan de bovenvermelde tewerkstellingsnorm. De voorzitter van het bevoegde paritair comité stuurt het jaarlijks evaluatierapport van voornoemd comité uiterlijk vóór 30 april naar de Minister van Sociale Zaken en de Minister van Werk. § 5. Indien de werkgevers overmacht inroepen, kan van de naleving van de tewerkstellingsnorm worden afgeweken. In dit geval bevat het verslag van het Paritair Comité de gronden voor overmacht. § 6. De Minister van Sociale Zaken beschikt over een termijn van vijftien kalenderdagen om zich uit te spreken over het respecteren van de tewerkstellingsnorm en over het eventueel geheel of gedeeltelijk invorderen van de vrijgestelde bijdragen voor het betrokken trimester.

Deze termijn begint te lopen vanaf het overmaken van het advies door de voorzitter van het bevoegde paritair comité of na verloop van de zestig kalenderdagen waarover de voorzitter van voornoemd comité beschikt om het advies over te maken. Indien de Minister van Sociale Zaken binnen deze termijn geen beslissing neemt, dan wordt de beslissing geacht positief te zijn. § 7. Jaarlijks en uiterlijk vóór 30 april, maakt het bevoegde Paritair Comité een evaluatierapport over aan de Minister van Werk en de Minister van Sociale Zaken.

Art. 4.De reder dient opgave te doen aan de Hulp-en Voorzorgskas voor zeevarenden van : - het aantal dagen waarvoor de sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, met name : 1. elke vaart- en bijwerkdag voor de zeevarenden;2. elke arbeidsdag voor de shoregangers;3. elke dag waarvoor de opzeggingsvergoeding door de reder verschuldigd is; - het maand per maand betaalde brutoloon met betrekking tot voormelde dagen, waarop de zeeman ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft.

Onder brutoloon van de zeeman wordt verstaan : de standaardgage vemeerderd met de overuren en alle vergoedingen, opzegvergoedingen inbegrepen.

Art. 5.Het koninklijk besluit van 16 mei 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022354 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector type koninklijk besluit prom. 16/05/2001 pub. 21/06/2001 numac 2001022352 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de baggersector sluiten houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemingen behorende tot de sleepvaartsector en het koninklijk besluit van 10 juni 1998Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998022372 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen type koninklijk besluit prom. 10/06/1998 pub. 24/09/1998 numac 1998012318 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling, gesloten ter uitvoering van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen - brugpensioen - loopbaanonderbreking en deeltijdse arbeid sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 april 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 24/06/1997 numac 1997003229 bron ministerie van financien Koninklijk besluit met betrekking tot de instellingen voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 28/06/1997 numac 1997022363 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 april 1995 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen type koninklijk besluit prom. 18/04/1997 pub. 22/08/1997 numac 1997022376 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 oktober 1978 houdende regelen betreffende de officina's en de geneesmiddelendepots in de verzorgingsinrichtingen sluiten houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling in de koopvaardij in toepassing van artikel 7, § 2, van de wet van 26 juli 1996Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. - Officieuzecoördinatie in het Duits sluiten tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen worden opgeheven.

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2005 en treedt buiten werking op 1 juli 2015.

Art. 7.De minister bevoegd voor Sociale Zaken en de minister bevoegd voor Werk zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 13 januari 2014.

FILIP Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, Mevr. L. ONKELINX De Minister van Werk, Mevr. M. DE CONINCK

^