Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 maart 2020
gepubliceerd op 03 april 2020

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2020030443
pub.
03/04/2020
prom.
23/03/2020
ELI
eli/besluit/2020/03/23/2020030443/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

23 MAART 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt sluiten tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 maart 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/03/2007 pub. 31/05/2007 numac 2007000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's sluiten tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, de artikelen 5, § 3, vijfde lid, 6, § 2, vijfde lid, 7, § 2, zesde lid, gewijzigd bij de wetten van 21 maart 2018 en 30 juli 2018, en artikel 7/3, § 1, derde lid, en § 2, derde lid, ingevoegd bij de wet van 21 maart 2018 en gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt sluiten tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 augustus 2009, 28 mei 2018 en 2 december 2018;

Gelet op het advies nr. 21/2020 van de Gegevensbeschermingsautoriteit, gegeven op 21 februari 2020;

Gelet op het advies nr. 66.957/2 van de Raad van State, gegeven op 10 februari 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In de eerste zin van artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 februari 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/02/2008 pub. 21/02/2008 numac 2008000193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt sluiten tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 21 augustus 2009, 28 mei 2018, wordt het woord « 3 » vervangen door het woord « 3/1 ».

Art. 2.De minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 maart 2020.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, P. DE CREM

^