Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 06 april 2020

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020, wordt de heer Arnaud ROBERT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 februa Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2020030501
pub.
06/04/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2020Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 07/05/2020 numac 2020040988 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat de binnenkomst en het verblijf van onderdanen van derde landen in de hoedanigheid van seizoenarbeider betreft type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2008 tot vaststelling van de wijze waarop wordt aangegeven dat er camerabewaking plaatsvindt type koninklijk besluit prom. 23/03/2020 pub. 02/04/2020 numac 2020030403 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2018 tot benoeming van de voorzitters en ondervoorzitters van de geneeskundige commissies sluiten, wordt de heer Arnaud ROBERT benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 februari 2020.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 BRUSSEL te worden toegezonden.

^