Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 23 augustus 2015
gepubliceerd op 03 maart 2016

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het solidariteitsreglement

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015203591
pub.
03/03/2016
prom.
23/08/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

23 AUGUSTUS 2015. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het solidariteitsreglement (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het solidariteitsreglement.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Genève, 23 augustus 2015.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw Collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014 Wijziging van het solidariteitsreglement (Overeenkomst geregistreerd op 5 februari 2015 onder het nummer 125159/CO/111) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.§ 1. Deze overeenkomst is van toepassing op de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, met uitsluiting van de werkgevers en arbeiders van de ondernemingen die vrijgesteld werden van de betaling van een bijdrage voor het sectoraal pensioenstelsel, op basis van een ondernemingsakkoord inzake de instelling of de uitbreiding van een aanvullend pensioenstelsel, uiterlijk afgesloten op 31 december 1999, en voor zover deze regeling werd goedgekeurd door het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" (opgericht bij beslissing van 13 januari 1965 van het Nationaal Paritair Comité 111, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 februari 1965) en voor zover zij bij een latere aanpassing van de bijdragen eveneens worden vrijgesteld.

Indien zij voor de latere bijdrageverhoging niet kunnen genieten van een vrijstelling, vallen zij integraal onder het toepassingsgebied van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst. § 2. Indien voormelde ondernemingsregeling om één of andere reden wordt stopgezet, dan vallen deze werkgever en zijn arbeiders, vanaf het moment van deze stopzetting, onder het toepassingsgebied van deze collectieve arbeidsovereenkomst. § 3. Worden eveneens uitgesloten van het toepassingsgebied van deze overeenkomst, de buiten België gevestigde werkgevers waarvan de werknemers in België gedetacheerd worden in de zin van de bepalingen van titel II van de verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad. § 4. Onder "arbeiders" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke arbeiders. HOOFDSTUK II. - Voorwerp

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel om conform de bepalingen in hoofdstuk 9 van de wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, een solidariteitstoezegging in te stellen en dit vanaf 1 januari 2007.

De wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid sluiten zal verder kortweg de WAP genoemd worden.

Vanaf 1 januari 2014 wordt het bestaande solidariteitsreglement vervangen door het solidariteitsreglement in bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 3.Ondertekenende partijen vragen dat deze collectieve arbeidsovereenkomst inclusief de bijlage, zo vlug mogelijk bij koninklijk besluit algemeen verbindend wordt verklaard. HOOFDSTUK III. - Aanduiding van de inrichter

Art. 4.Overeenkomstig artikel 3, § 1, 5° van de WAP, wordt het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid - BIS" (opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013 van het Paritair Comité 111, registratienummer 116824/CO/111) aangeduid als inrichter van het onderhavig sociaal sectoraal pensioenstelsel.

Dit fonds zal hierna "de inrichter" genoemd worden. HOOFDSTUK IV. - Solidariteitstoezegging

Art. 5.Met het oog op de financiering van de solidariteitstoezegging wordt door de inrichter een bijdrage zoals bepaald in § 2 van bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst aan de solidariteitsinstelling gestort.

Deze solidariteitstoezegging is een verbintenis van de inrichter ten aanzien van de aangeslotene. HOOFDSTUK V. - Beheer en aanduiding van de solidariteitsinstelling

Art. 6.§ 1. Het beheer van de solidariteitstoezegging omvat de volgende deelaspecten : administratief, financieel, boekhoudkundig en actuarieel beheer. § 2. Dit beheer wordt door de inrichter toevertrouwd aan de instelling voor bedrijfspensioenvoorziening : Het "Pensioenfonds Metaal OFP", (toegelaten door de FSMA, voorheen de Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen onder het nr. 50.585, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Ravenstein Galerij 27 bus 2). HOOFDSTUK VI. - Inhoud van de solidariteitstoezegging

Art. 7.De inhoud van de solidariteitstoezegging wordt beschreven in het solidariteitsreglement dat wordt opgenomen als bijlage 1 bij deze collectieve arbeidsovereenkomst en waarvan het integraal deel uitmaakt. HOOFDSTUK VII. - Financiering van de solidariteitstoezegging

Art. 8.De financieringswijze van de solidariteitstoezegging wordt beschreven in het solidariteitsreglement dat wordt opgenomen als bijlage bij deze collectieve arbeidsovereenkomst en waarvan het integraal deel uitmaakt. HOOFDSTUK VIII. - Duur en opzeggings- en opheffingsprocedure

Art. 9.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2014 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

Zij kan worden opgezegd mits een opzegging van zes maanden wordt betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.

De beslissing tot opzegging is enkel geldig indien ze unaniem wordt genomen en voor zover 80 pct. van de effectieve of plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen en 80 pct. van de effectieve of plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw aanwezig te zijn. § 2. Deze solidariteitstoezegging kan slechts worden opgeheven mits volgende procedure wordt geëerbiedigd : 1° De beslissing tot opheffing van het pensioenstelsel moet unaniem genomen worden door het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw. Conform artikel 10, § 1, 3° van de WAP is deze beslissing enkel geldig indien ze de steun heeft van 80 pct. van de stemmen van al de in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw gewone of plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen en 80 pct. van al de gewone en plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen; 2° De beslissing tot opheffing zal door de voorzitter van het paritair comité worden meegedeeld aan de inrichter door middel van een aangetekend schrijven.Er zal steeds een opzeggingstermijn van 6 maanden in acht dienen genomen te worden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het solidariteitsreglement HOOFDSTUK I. - Voorwerp

Artikel 1.§ 1. Dit solidariteitsreglement wordt opgemaakt in uitvoering van artikel 11, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en van het pensioenreglement. § 2. Dit solidariteitsreglement bepaalt de rechten en plichten van de inrichter, de solidariteitsinstelling, de werkgevers en de aangeslotenen en hun rechthebbenden.

Ook worden de aansluitingsvoorwaarden en de regels inzake de uitvoering van de solidariteitstoezegging vastgelegd. HOOFDSTUK II. - Begripsomschrijvingen

Art. 2.Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder : 1° WAP : De wet van 28 april 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid sluiten betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid, aangevuld met haar uitvoeringsbesluiten.2° FSMA De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, een autonome instelling opgericht door de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (voorheen CBFA).3° Het Paritair Comité 111 Het paritaire orgaan, in de schoot waarvan het pensioenstelsel werd opgericht, getekend onder de benaming Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw.4° De collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014 De collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014 tot wijziging van het solidariteitsreglement.5° De inrichter Conform artikel 3, § 1, 5° van de WAP werd door de representatieve organisaties vertegenwoordigd in het Paritair Comité 111, het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid - BIS" (opgericht bij collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013 van het Paritair Comité 111, registratienummer 116824/CO/111) aangeduid als inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel.6° Solidariteitsinstelling De voorzorgsinstelling die in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014 door de inrichter aangeduid werd voor het beheren van de solidariteitstoezegging is het "Pensioenfonds Metaal OFP", toegelaten door het FSMA onder het nr. 50.585. 7° Solidariteitstoezegging De toezegging van de in dit solidariteitsreglement bepaalde prestaties door de inrichter aan de aangeslotenen en/of hun rechtsverkrijgenden, in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014.8° De werkgever De onderneming die ressorteert onder het Paritair Comité 111 en die valt onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014.9° De aangeslotenen Het geheel van "deelnemers" en "gewezen deelnemers".10° De deelnemer De arbeider van een werkgever die ressorteert onder Paritair Comité 111 en die valt onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014 en waarvan het loon onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen.11° De gewezen deelnemer Vroegere deelnemer die nog steeds "actuele" of "uitgestelde" rechten geniet overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014.12° De rechthebbende De rechthebbende is de natuurlijke persoon aan wie de uitkering van het kapitaal of de rente overeenkomstig de bepalingen van dit solidariteitsreglement dient te gebeuren, in geval van overlijden van de aangeslotene vóór de pensioenleeftijd.13° De uittreding De beëindiging van een arbeidsovereenkomst (anders dan door overlijden, pensionering of SWT) of het einde van de aansluiting conform artikel 3, § 1, 11° van de WAP.14° Verzekeringsjaar De vervaldag van dit solidariteitsreglement wordt vastgesteld op 1 januari.Een verzekeringsjaar valt dan ook steeds samen met de tijdspanne gelegen tussen 1 januari en de daaropvolgende 31 december. 15° KB Solidariteit Koninklijk besluit van 14 november 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/11/2003 pub. 14/11/2003 numac 2003023007 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale aanvullende pensioenstelsels sluiten betreffende de vaststelling van de solidariteitsprestaties verbonden met de sociale aanvullende pensioenstelsels.16° KB Financiering Koninklijk besluit van 14 december 2003 betreffende de financiering en het beheer van de solidariteitstoezegging. HOOFDSTUK III. - Aansluiting

Art. 3.§ 1. Het solidariteitsreglement is verplicht van toepassing op alle arbeid(st)ers die op 1 januari 2014 (of na 1 januari 2014) met de werkgevers verbonden zijn (of zullen zijn) via een arbeidsovereenkomst, ongeacht de aard van deze arbeidsovereenkomst. § 2. Zijn echter uitdrukkelijk uitgesloten de arbeiders die tewerkgesteld worden bij diezelfde werkgevers en die uitdrukkelijk uitgesloten zijn van de betaling van de bijdragen door de statuten van de inrichter. § 3. Dit solidariteitsreglement is eveneens van toepassing op alle arbeiders die onder het toepassingsgebied vielen van het sectoraal pensioenstelsel, ingericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 november 1999 en van 17 september 2001 geregistreerd onder het nr. 53747/CO/111 (betreffende het sectoraal stelsel ter aanvulling van de wettelijke pensioenregeling), opgezegd door artikel 13 van de collectieve arbeids overeenkomst van 20 november 2006Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 20/11/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006023322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten.

Art. 4.Het solidariteitsreglement is onmiddellijk van toepassing op de hierboven vermelde arbeiders.

De datum van indiensttreding bij de werkgever is dus ook de datum van aansluiting bij de solidariteitsinstelling. HOOFDSTUK IV. - Rechten en plichten van de inrichter

Art. 5.De inrichter gaat tegenover alle aangeslotene de verbintenis aan alles te doen wat voor de goede uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014 vereist is.

Art. 6.§ 1. De bijdrage die de inrichter verschuldigd is ter financiering van de solidariteitstoezegging staat vermeld in § 2 van bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Deze solidariteitstoezegging is een verbintenis van de inrichter aan de aangeslotene. § 2. De inrichter zal tweemaal per maand (op dag 1 en dag 15) de geïnde kwartaalbijdragen aan het "Pensioenfonds Metaal OFP" doorstorten.

Art. 7.§ 1. De inrichter zal éénmaal per jaar, ten laatste op 31 juli, alle vereiste gegevens voor de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, via elektronische weg overmaken aan het "Pensioenfonds Metaal OFP". § 2. Het "Pensioenfonds Metaal OFP" is slechts tot uitvoering van zijn verplichtingen gehouden op basis van de door de inrichter overgemaakte gegevens en voor zover deze gegevens tijdig worden afgeleverd.

Art. 8.De inrichter verbindt er zich toe om alle vragen van de aangeslotene over dit solidariteitsreglement in het algemeen of over zijn persoonlijk dossier in het bijzonder door te sturen aan de administratie van het "Pensioenfonds Metaal OFP". HOOFDSTUK V. - Rechten en plichten van de aangeslotene

Art. 9.§ 1. De aangeslotene onderwerpt zich aan de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014 die één geheel uitmaakt met het huidige solidariteitsreglement. § 2. De aangeslotene machtigt de inrichter om aan het "Pensioenfonds Metaal OFP" alle inlichtingen en bewijsstukken over te maken die nodig zijn, zodat de solidariteitsinstelling haar verplichtingen tegenover de aangeslotene of tegenover zijn rechthebbenden kan nakomen. § 3. De aangeslotene maakt in voorkomend geval de ontbrekende inlichtingen en bewijsstukken over aan het "Pensioenfonds Metaal OFP" zodat de solidariteitsinstelling haar verplichtingen tegenover de aangeslotene of tegenover zijn rechthebbenden kan nakomen. § 4. Mocht de aangeslotene een hem door dit solidariteitsreglement of door de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014 opgelegde voorwaarde niet nakomen en mocht daardoor voor hem enig verlies van recht ontstaan, dan zullen de inrichter en de solidariteitsinstelling in dezelfde mate ontslagen zijn van hun verplichtingen tegenover de aangeslotene in verband met de bij dit solidariteitsreglement geregelde prestaties.

Art. 10.De aangeslotene kan met zijn vragen over dit solidariteitsreglement in het algemeen of over zijn persoonlijk dossier in het bijzonder, steeds terecht bij de administratie van het "Pensioenfonds Metaal OFP". HOOFDSTUK VI. - Doel van de solidariteitstoezegging

Art. 11.§ 1. De solidariteitstoezegging heeft tot doel onderstaande prestaties (afdeling 1 tot en met afdeling 4) te beheren. § 2. De bedragen van de solidariteitsprestaties (zoals bepaald in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst) zullen door de raad van bestuur van het "Pensioenfonds Metaal OFP" elk jaar geëvalueerd worden.

Indien een wijziging van de bedragen of premies zich opdringt, zal dit het voorwerp uitmaken van een collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten door de sociale partners van de sector. § 3. De bijdragen bestemd voor de hierna vermelde solidariteitstoezeggingen moeten steeds groter zijn dan nul. Afdeling 1. De financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen

tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid

Art. 12.§ 1. Gedurende de periode waarin een deelnemer tijdelijk werkloos is, in de zin van artikel 51 van de wet van 3 juli 1978Relevante gevonden documenten type wet prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten type wet prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de arbeidsovereenkomsten sluiten en waarbij hij een aanvullende uitkering voor tijdelijke werkloosheid ontvangt van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid", wordt de opbouw van zijn pensioenluik (gedurende deze periode) verder gefinancierd uit het solidariteitsfonds. § 2. Deze financiering gebeurt op een forfaitaire basis waarbij per door het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" vergoede dag van tijdelijke werkloosheid een bedrag (zoals bepaald in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst) toegevoegd wordt op de rekening van de werknemer.

Onder "vergoede dag" wordt verstaan : elke dag waarvoor de arbeider een hele of halve aanvullende vergoeding van tijdelijke werkloosheid ontving van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid", in uitvoering van artikel 19 van de statuten van het voormelde fonds. § 3. Indien de arbeider een halve aanvullende vergoeding ontving van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid", zal de solidariteitsvergoeding eveneens gehalveerd worden. § 4. Voor de uitvoering van deze solidariteitsprestatie worden enkel de gegevens in aanmerking genomen die de inrichter verstrekt aan het "Pensioenfonds Metaal OFP". § 5. De inrichter bezorgt deze gegevens (die betrekking hebben op de risico's die zich hebben voorgedaan tussen 1 januari en 31 december van het vorige kalenderjaar) ten laatste op 31 juli van elk jaar aan het "Pensioenfonds Metaal OFP". Afdeling 2. De financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen

tijdens periodes van ziekte

Art. 13.§ 1. Gedurende de periode waarin een deelnemer ziek is en waarbij hij een aanvullende ziekte-uitkering ontvangt van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid", wordt de opbouw van zijn pensioenluik (gedurende deze periode) verder gefinancierd uit het solidariteitsfonds. § 2. Deze financiering gebeurt op een forfaitaire basis waarbij per door het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid" vergoede maand van ziekte een bedrag (zoals bepaald in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst) toegevoegd wordt op de rekening van de werknemer.

Onder "vergoede maand" wordt verstaan : elke maand waarvoor de arbeider een hele of halve aanvullende vergoeding van ziekte ontving van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid", in uitvoering van artikel 21 van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid". § 3. Indien de arbeider een halve aanvullende vergoeding ontving van het "Fonds voor bestaanszekerheid van de metaalverwerkende nijverheid", zal de solidariteitsvergoeding eveneens gehalveerd worden. § 4. Voor de uitvoering van deze solidariteitsprestatie worden enkel de gegevens in aanmerking genomen die de inrichter verstrekt aan het "Pensioenfonds Metaal OFP". § 5. De inrichter bezorgt deze gegevens (die betrekking hebben op de risico's die zich hebben voorgedaan tussen 1 januari en 31 december van het vorige kalenderjaar) ten laatste op 31 juli van elk jaar aan het "Pensioenfonds Metaal OFP". Afdeling 3. De financiering van de opbouw van het aanvullend pensioen

tijdens periodes voorafgaand aan het faillissement van de werkgever

Art. 14.§ 1. Gedurende de periode voorafgaand aan het faillissement van een werkgever en waarin er voor de aangeslotenen tewerkgesteld bij deze werkgever niet langer bijdragen betaald werden, zal de opbouw van het pensioenluik van deze aangeslotenen in elk geval voortgezet worden op grond van het bruto loon aan 100 pct. (zoals aangegeven aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) tot op datum van faillissement. § 2. Deze financiering heeft enkel betrekking op de niet-betaalde bijdragen die door de inrichter definitief als niet meer te innen beschouwd worden. § 3. Voor de uitvoering van deze solidariteitsprestatie worden enkel de gegevens in aanmerking genomen die de inrichter verstrekt aan het "Pensioenfonds Metaal OFP". § 4. De inrichter bezorgt deze gegevens ten laatste op 31 juli van elk jaar aan het "Pensioenfonds Metaal OFP". Afdeling 4. Een vergoeding onder vorm van een rente bij overlijden

tijdens de beroepsloopbaan

Art. 15.§ 1. In geval een deelnemer overlijdt vóór de datum van pensionering, wordt er door de solidariteitsinstelling aan de rechthebbende(n) een extra vergoeding toegekend (zoals bepaald in bijlage 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst). § 2. Deze vergoeding wordt uitgekeerd : - door éénmalig een bedrag toe te voegen op de rekening van de werknemer; - waarna een omzetting van de totale spaarreserve (inclusief het bedrag ontvangen uit het solidariteitsfonds) in een rente berekend wordt, conform artikel 21 van het pensioenreglement; - indien evenwel het jaarbedrag van deze rente kleiner is dan 500 EUR, zal er geen omzetting naar rente kunnen gebeuren (artikel 28, § 1 van de WAP). HOOFDSTUK VII. - Uitvoering van de solidariteitsprestaties

Art. 16.§ 1. De uitkering van de solidariteitsprestaties zoals beschreven onder de artikelen 12 en 13 van het solidariteitsreglement worden jaarlijks toegevoegd op de rekeningen van de werknemers. § 2. Deze toevoegingen hebben betrekking op de risico's die zich hebben voorgedaan tussen 1 januari en 31 december van het voorgaande kalenderjaar. § 3. Is er voor een aangeslotene een pensioendossier geopend (en een voorschot uitbetaald) in het jaar waarop de solidariteitsprestaties betrekking hebben, dan worden de solidariteitsprestaties waarop de aangeslotene recht heeft, verwerkt in het nog te betalen saldo.

Art. 17.Om van een uitbetaling van de solidariteitsprestatie zoals beschreven onder artikel 15 van het solidariteitsreglement te kunnen genieten, dient/dienen de rechthebbenden dezelfde procedure te volgen als deze voorzien voor de uitbetaling van voordelen bij overlijden in het kader van het pensioenluik.

Art. 18.§ 1. Het totale bedrag van de solidariteitsprestaties van een bepaald jaar wordt overgeboekt van de rekening van de solidariteitsinstelling naar de rekening van de pensioeninstelling met valutadatum 31 december van dat kalenderjaar. § 2. De oprenting van de doorgestorte bedragen betreffende "tijdelijke werkloosheid" en "ziekte" aan het gewaarborgde minimum rendement zal eveneens starten op 31 december van dat jaar. HOOFDSTUK VIII. - Solidariteitsfonds

Art. 19.Het solidariteitsfonds is een stelsel van collectieve reserve, dat wordt beheerd overeenkomstig de in dit reglement gedefinieerde doelstellingen en bepalingen. HOOFDSTUK IX. - Rekeningen van het solidariteitsfonds

Art. 20.§ 1. De rekening(en) van het solidariteitsfonds worden door het "Pensioenfonds Metaal OFP" volledig afzonderlijk van de andere activiteiten beheerd. § 2. De inkomsten van de rekeningen van het solidariteitsfonds kunnen bestaan uit : 1) de bijdragen, betaald door de werkgevers in uitvoering van dit solidariteitsreglement;2) eventueel andere sommen, gestort door de inrichter;3) de financiële opbrengsten van de rekening(en) van het solidariteitsfonds. § 3. De uitgaven van de rekeningen van het solidariteitsfonds kunnen bestaan uit : 1) de uitkering van de in dit reglement bepaalde solidariteitsprestaties;2) de financiering van de premies van de in dit reglement bepaalde solidariteitsprestaties waarvoor de solidariteitsinstelling een herverzekering afsluit;3) de kosten voor het beheer van de solidariteitstoezegging, met respect voor de WAP, het KB Solidariteit en het KB Financiering. § 4. Ingeval van stopzetting van het sectorale pensioenstelsel zullen de reserves onder de aangeslotenen verdeeld worden. § 5. Een onderneming die om één of andere reden niet langer onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014 valt, kan op geen enkele wijze aanspraak maken op een gedeelte van de tegoeden op de rekeningen van het solidariteitsfonds. HOOFDSTUK X. - Paritair beheer

Art. 21.§ 1. Overeenkomstig artikel 41, § 1 van de WAP wordt de raad van bestuur van het "Pensioenfonds Metaal OFP" voor de helft samengesteld uit leden aangeduid door de representatieve werknemersorganisaties en voor de helft uit leden aangeduid door de representatieve werkgeversorganisatie. § 2. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van de solidariteitstoezegging en de toepassing van het solidariteitsreglement. § 3. De raad van bestuur beslist inzake het financieel beheer van de reserves van het solidariteitsfonds. § 4. De raad van bestuur wordt door de solidariteitsinstelling jaarlijks in het bezit gesteld van een resultatenrekening en een balans van het solidariteitsfonds. § 5. De raad van bestuur ontvangt jaarlijks van de aangeduide actuaris een jaarlijks advies over de financiering van de solidariteitsprestaties evenals een toelichting bij de resultatenrekening en de balans. § 6. De raad van bestuur beslist jaarlijks om het niveau van solidariteitsprestaties te behouden of aan te passen op basis van de bestaande en de te verwachten middelen. HOOFDSTUK XI. - Jaarverslag

Art. 22.§ 1. De solidariteitsinstelling belast met de uitvoering van dit reglement : - stelt op het einde van ieder boekjaar een resultatenrekening op, evenals een balans met activa en passiva van het solidariteitsfonds; - bezorgt deze stukken ter goedkeuring aan de raad van bestuur. § 2. De solidariteitsinstelling zal, na goedkeuring door de raad van bestuur, deze jaarrekeningen ter beschikking stellen van de inrichter, alsook aan elke aangeslotene die erom vraagt. HOOFDSTUK XII. - Jaarlijkse informatieverstrekking aan de aangeslotenen

Art. 23.§ 1. De solidariteitsinstelling zal jaarlijks aan de aangeslotenen meedelen welke bedragen zij in het voorbije verzekeringsjaar van het solidariteitsfonds ontvangen hebben.

Deze informatie beperkt zich tot de gegevens die door de inrichter ten laatste op 31 juli van elk jaar aan het "Pensioenfonds Metaal OFP" werden overgemaakt. § 2. Deze gegevens worden geïncorporeerd op de pensioenfiche die het "Pensioenfonds Metaal OFP" (die zowel de solidariteitsinstelling als de pensioeninstelling is) jaarlijks bezorgt aan alle deelnemers die rechten opgebouwd hebben. HOOFDSTUK XIII. - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Art. 24.§ 1. Om het stelsel van aanvullend pensioen te beheren, verstrekt de inrichter een aantal persoonlijke gegevens van de aangeslotene aan het "Pensioenfonds Metaal OFP". § 2. Het "Pensioenfonds Metaal OFP" behandelt deze gegevens vertrouwelijk en uitsluitend met als doel het beheren van een sectoraal aanvullend pensioen, met uitsluiting van elk ander al dan niet commercieel oogmerk. § 3. Iedere deelnemer waarvan persoonlijke gegevens bewaard worden, heeft het recht om inzage en verbetering van deze gegevens te verkrijgen, middels schriftelijk verzoek aan het "Pensioenfonds Metaal OFP". HOOFDSTUK XIV. - Wijzigingsrecht

Art. 25.§ 1. Het solidariteitsreglement is onlosmakelijk verbonden met de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014.

Bijgevolg kan dit solidariteitsreglement slechts gewijzigd en/of stopgezet worden in de mate dat ook deze collectieve arbeidsovereenkomst gewijzigd en/of stopgezet wordt. § 2. Het geheel van de solidariteitstoezegging is een middelenverbintenis. Dit wil zeggen dat de niveaus van de solidariteitsprestaties zoals beschreven in hoofdstuk VI (afdeling 1 tot en met afdeling 4) van dit reglement permanent kunnen aangepast worden aan de bestaande en de te verwachten beschikbare middelen. § 3. Dit alles gebeurt met het oog op het behouden van het financiële evenwicht, overeenkomstig de bepalingen van de WAP, het KB Solidariteit en het KB Financiering en in overleg met de actuaris van het "Pensioenfonds Metaal OFP". HOOFDSTUK XV. - Beëindiging van het solidariteitsreglement

Art. 26.Dit solidariteitsreglement vangt aan op 12 december 2014 en wordt voor onbepaalde duur aangegaan.

Haar bestaan is echter gekoppeld aan het bestaan van de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014 tot wijziging van het sociaal sectoraal pensioenstelsel en van het pensioenreglement.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van het solidariteitsreglement Solidariteitsprestaties § 1. De toegekende bedragen per dag tijdelijke werkloosheid waartoe de inrichter zich verbindt en waarvan sprake in artikel 12 van dit solidariteitsreglement bedragen per 1 januari 2007 1 EUR per dag. § 2. De toegekende bedragen per maand ziekte waartoe de inrichter zich verbindt en waarvan sprake is in artikel 13 van dit solidariteitsreglement bedragen per 1 januari 2007 : - 35 EUR per eerste maand fonds (voltijds); - 20 EUR vanaf tweede maand fonds (voltijds); - 17,5 EUR per eerste maand fonds (deeltijds); - 10 EUR vanaf tweede maand fonds (deeltijds). § 3. De informatie betreffende de toegekende bedragen ter financiering van de niet-betaalde bijdragen waarvan sprake is in artikel 14 van dit solidariteitsreglement, zal jaarlijks door de inrichter verstrekt worden. § 4. De toegekende bedragen per overlijden, waartoe de inrichter zich verbindt en waarvan sprake is in artikel 15 van dit solidariteitsreglement bedragen per 1 januari 2007 1.000 EUR per overlijden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 augustus 2015.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^